Максимална длабочина на решението со лек-код на дрвото N-ary

Во овој проблем, ни е дадено дрво N-ary, односно дрво што им овозможува на јазлите да имаат повеќе од 2 деца. Треба да ја пронајдеме длабочината на листот најдалеку од коренот на дрвото. Ова се нарекува максимална длабочина. Забележете дека длабочината на патеката

Прочитај повеќе

Минимална длабочина на решение за летен код на бинарно дрво

Во овој проблем, треба да ја најдеме должината на најкратката патека од коренот до кој било лист во даденото бинарно дрво. Забележете дека „должина на патеката“ тука значи број на јазли од коренскиот јазол до јазолниот лист. Оваа должина се нарекува минимум

Прочитај повеќе

Распоред на курсеви II - LeetCode

Мора да посетувате n број на курсеви (од 0 до n-1) каде што некои од курсевите имаат предуслови. На пример: парот [2, 1] претставува да присуствувате на курсот 2 мора да сте го поминале курсот 1. Со оглед на цел број n што го претставува вкупниот број на курсеви и списокот на курсеви

Прочитај повеќе

Пронајдете збир на максимално ниво во Бинарно дрво

Изјава за проблемот Проблемот „Пронајди збир на максимално ниво во бинарно стебло“ наведува дека ви е дадено бинарно стебло со позитивни и негативни јазли, пронајдете ја максималната сума на ниво во бинарното стебло. Пример Внесување 7 Објаснување Прво ниво: Збир = 5 Второ ниво: Збир =

Прочитај повеќе

Преминување на нивото на нарачки користејќи две редици

Изјава за проблемот Проблемот „Преминување на нивото на нарачки со користење на две редици“ наведува дека ви е дадено бинарно стебло, отпечатете го пресекот на неговиот ред по линија. Примери Влез 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Влез 1 2 3 4 5 6 Алгоритам за попречување на нивото на нарачки

Прочитај повеќе

Пронајдете ја најмалата бинарна цифра повеќекратно од даден број

Изјава за проблемот Проблемот „Пронајди го најмалиот бинарен цифр повеќекратно од даден број“ вели дека ти е даден децимален број N. Затоа, пронајди го најмалиот множител на N што содржи само бинарни цифри „0“ и „1“. Пример 37 111 Детално објаснување може да се најде подолу во

Прочитај повеќе

Минимални операции за претворање на X во Y

Изјава за проблемот Проблемот „Минимални операции за претворање на X во Y“ вели дека ви се дадени два броја X и Y, потребно е да го претворите X во Y користејќи ги следниве операции: Почетниот број е X. Следните операции може да се извршат на X и натаму броевите што се генерираат

Прочитај повеќе

Минимално време потребно за гниење на сите портокали

Изјава за проблемот Проблемот „Минимално време потребно за гниење на сите портокали“ вели дека ви е дадена низа 2D, секоја ќелија има една од трите можни вредности 0, 1 или 2. 0 значи празна ќелија. 1 значи свеж портокал. 2 значи расипан портокал. Ако скапано

Прочитај повеќе

Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица

Изјава за проблемот Проблемот „Растојание од најблиската ќелија со 1 во бинарна матрица“ наведува дека ви е дадена бинарна матрица (која содржи само 0 и 1s) со најмалку една 1. Пронајдете го растојанието на најблиската ќелија со 1 во бинарната матрица за сите елементи на

Прочитај повеќе

Интересен метод за генерирање на бинарни броеви од 1 до n

Изјава за проблемот Проблемот „Интересен метод за генерирање бинарни броеви од 1 до n“ вели дека ви е даден број n, испечатете ги сите броеви од 1 до n во бинарна форма. Примери 3 1 10 11 6 1 10 11 100 101 110 Алгоритам Генерацијата…

Прочитај повеќе