Првиот елемент се јавува k пати во низата

Дадовме број 'k' и цела низа. Проблемот „Првиот елемент што се појавува k пати во низата“ вели дека треба да се открие првиот елемент во низата што се појавува точно k пати во низата. Ако нема никаков елемент во низата што се јавува k пати…

Прочитај повеќе

Низа на голомби

Изјава за проблемот Проблемот „Голомб низа“ вели дека ви е даден влезен цел број n и треба да ги пронајдете сите елементи на низата Голомб до n-тиот елемент. Пример n = 8 1 2 2 3 3 4 4 4 Објаснување Првите 8 поими од низата Голомб

Прочитај повеќе

Пронајдете индекс на држач за затворање за дадена заграда за отворање во израз

Изјава за проблем Дадена е низа со должина / големина n и цел број кој го претставува индексот на заградата за отворање. Пронајдете индекс на заградата за затворање за дадена заграда за отворање во израз. Пример s = „[ABC [23]] [89]“ индекс = 0 8 s = „[C- [D]]“ индекс = 3 5 s…

Прочитај повеќе

Итеративен метод за наоѓање на висината на бинарното дрво

Изјава за проблемот Проблемот „Итеративен метод за наоѓање на висината на бинарното дрво“ наведува дека ви даваат бинарно дрво, пронајдете ја висината на дрвото користејќи итеративен метод. Примери Влез 3 Влез 4 Алгоритам за Итеративен метод за наоѓање на висина на бинарно дрво Висина на дрво

Прочитај повеќе

Преуредување на низата така што 'arr [j]' станува 'i' ако 'arr [i]' е 'j'

Изјава за проблем Проблемот ”Преуредување на низата така што 'arr [j]' станува 'i' ако 'arr [i]' е 'j'” наведува дека имате низа со големина “n” што содржи цели броеви. Броевите во низата се во опсег од 0 до n-1. Изјавата за проблемот бара да се преуреди низата во

Прочитај повеќе

Преуредување на низата по редослед - најмал, најголем, 2-ри најмал, 2-ри по големина

Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате цела низа. Проблемот „Преуредување на низата по редослед - најмал, најголем, 2-ри најмал, 2-ри по големина, ..“ бара да се преуреди низата на таков начин што најмалиот број ќе биде прв, а потоа најголем број, потоа втор најмал и потоа втор ...

Прочитај повеќе

Пронајдете различни елементи заеднички за сите редови на матрицата

Изјава за проблем Дадена е матрица на сите цели броеви. Проблемот „Пронајди различни елементи заеднички за сите редови на матрицата“ бара да ги открие сите можни различни елементи, но вообичаени во секој од редовите присутни во матрицата. Пример arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11,

Прочитај повеќе

Проверете дали два израза со загради се исти

Дадени се две жици s1 и s2 што претставуваат изрази што содржат оператор на собирање, оператор на одземање, мали азбуки и заграда. Проверете дали два израза со загради се исти. Пример Внес s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Излез Да Влез s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Излез Не алгоритам за проверка дали два

Прочитај повеќе

Проверете дали се израмнети загради во изразот

Дадена е низа со должина n. Проверете дали има заграда за затворање за секоја заграда за отворање, т.е. дали сите загради се избалансирани. Со други зборови, можеме исто така да кажеме дека, ако имаме '}', ')' и ']' за секој '{', '(' и '[' 'соодветно, изразот

Прочитај повеќе

Балансирано изразување со замена

Во проблемот со балансирано изразување со замена дадовме низа што содржи заграда, т.е. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Низата исто така содржи x на некои места како замена на заградата. Проверете дали низата може да се претвори во израз со валидна заграда откако ќе ги замените сите

Прочитај повеќе