Мешајте го решението за низа кодови во низата

Проблемот Shuffle the Array Leetcode Solution ни обезбедува низа со должина 2n. Тука 2n се однесува дека должината на низата е рамномерна. Потоа ни е речено да ја смениме низата. Тука мешањето не значи дека треба случајно да ја мешаме низата, но специфичен начин е

Прочитај повеќе

3Сумно решение за Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на низа од n цели броеви, има ли елементи a, b, c во броеви така што a + b + c = 0? Пронајдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир на нула. Забелешка: дека множеството решение не смее да содржи дупликати тројки. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4]

Прочитај повеќе

Kth најголем елемент во проток на решение за код за код

Изјава за проблем Во овој проблем, ние треба да дизајнираме класа KthLargest () која првично има цел број k и низа цели броеви. Треба да напишеме парамеризиран конструктор за тоа кога броевите од цел број k и низи се донесуваат како аргументи. Класот исто така има функција додавање (вал) што додава

Прочитај повеќе

Отстранете го решението за елементи на поврзана листа Leetcode

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена поврзана листа со нејзините јазли кои имаат целобројни вредности. Треба да избришеме некои јазли од списокот кои имаат вредност еднаква на val. Проблемот не бара да се реши на самото место, но ќе разговараме за еден таков пристап. Список на примери =

Прочитај повеќе

Решение за комбиниран збир на леткод

Проблемот Комбинирано збирно решение Leetcode ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, колку пати и се додаваат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги користиме дадените

Прочитај повеќе

Изоморфни стрингови Решение за леткод

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две жици, а и б. Нашата цел е да кажеме дали двата жица се изоморфни или не. Два жица се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа можат да бидат заменети со кој било карактер (вклучително и самиот) воопшто…

Прочитај повеќе

Решение за леми код на растојание од зачувување

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени два цели броја, А и Б, а целта е да се најде растојанието за зачувување помеѓу дадените цели броеви. Целосните цели се поголеми од / еднакво на 0 и помалку од 231 Пример Прв цел број = 5, Втор цел број = 2 3 Прв цел број…

Прочитај повеќе

Максимално решение за под-низа Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на броевите од цела низа, пронајдете ја соседната под-низа (што содржи барем еден број) која има најголема сума и вратете ја нејзината сума. Пример nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Објаснување: [4, -1,2,1] има најголема сума = 6. nums = [- 1] -1 Пристап 1 (Поделете се и освојте) Во овој пристап

Прочитај повеќе

Решение за лек-код со наслов на колоната на Excel

Изјава за проблем Во овој проблем е даден позитивен цел број кој претставува број на колона од Excel-лист, ние мора да го вратиме неговиот соодветен наслов на колоната како што се појавува во Excel-листот. Пример # 1 28 „AB“ # 2 701 „ZY“ пристап Овој проблем е обратен на проблемот во

Прочитај повеќе

Комбинации Решение за Leetcode

Проблемот Комбинации Leetcode Solution ни обезбедува два цели броја, n и k. Ни е кажано да ги генерираме сите низи што имаат k елементи избрани од n елементи од 1 до n. Ги враќаме овие низи како низа. Дозволете ни да проследиме неколку примери за да добиеме

Прочитај повеќе