Мешајте го решението за низа кодови во низата

Проблемот Shuffle the Array Leetcode Solution ни обезбедува низа со должина 2n. Тука 2n се однесува дека должината на низата е рамномерна. Потоа ни е речено да ја смениме низата. Тука мешањето не значи дека треба случајно да ја мешаме низата, но специфичен начин е

Прочитај повеќе

3Сумно решение за Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на низа од n цели броеви, има ли елементи a, b, c во броеви така што a + b + c = 0? Пронајдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир на нула. Забелешка: дека множеството решение не смее да содржи дупликати тројки. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4]

Прочитај повеќе

Вметнете решение на интервал на леткод

Проблемот Вметни интервал на решение за леткод ни обезбедува список со некои интервали и еден посебен интервал. Потоа ни е речено да го вметнеме овој нов интервал меѓу списокот на интервали. Значи, новиот интервал може да се пресекува со интервали што се веќе во списокот, или може might

Прочитај повеќе

Решение за форматирање на клучот за лиценца

Изјава за проблем Во проблемот „Форматирање на клучот за лиценца“, влезот се состои од низа карактери, што претставува клуч за лиценца. Првично, низата е одделена во N + 1 групи (зборови) со N цртички помеѓу нив. Даден е и цел број К, а целта е да ја форматираме низата

Прочитај повеќе

Kth најголем елемент во проток на решение за код за код

Изјава за проблем Во овој проблем, ние треба да дизајнираме класа KthLargest () која првично има цел број k и низа цели броеви. Треба да напишеме парамеризиран конструктор за тоа кога броевите од цел број k и низи се донесуваат како аргументи. Класот исто така има функција додавање (вал) што додава

Прочитај повеќе

Отстранете го решението за елементи на поврзана листа Leetcode

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена поврзана листа со нејзините јазли кои имаат целобројни вредности. Треба да избришеме некои јазли од списокот кои имаат вредност еднаква на val. Проблемот не бара да се реши на самото место, но ќе разговараме за еден таков пристап. Список на примери =

Прочитај повеќе

Решение за комбиниран збир на леткод

Проблемот Комбинирано збирно решение Leetcode ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, колку пати и се додаваат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги користиме дадените

Прочитај повеќе

Изоморфни стрингови Решение за леткод

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две жици, а и б. Нашата цел е да кажеме дали двата жица се изоморфни или не. Два жица се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа можат да бидат заменети со кој било карактер (вклучително и самиот) воопшто…

Прочитај повеќе

Решение за островски периметар на лек код

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена мрежа во форма на 2-D низа. мрежа [i] [j] = 0 претставува дека има вода во таа точка и решетка [i] [j] = 1 претставува земја. Мрежните ќелии се поврзани вертикално / хоризонтално, но не дијагонално. Има точно еден остров (поврзана компонента на земјиштето

Прочитај повеќе

Преуредување на просторите помеѓу зборовите Решение за леткод

Изјава за проблем Во овој проблем, ни е дадена текстуална низа со одреден број зборови што се поставени меѓу празните места. Зборовите можат да имаат само мали букви во англиски јазик. Секако, секој збор е одделен со најмалку едно празно место. Исто така, текстот има барем еден збор. пр. текст = ”

Прочитај повеќе