3Сумно решение за Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на низа од n цели броеви, има ли елементи a, b, c во броеви така што a + b + c = 0? Пронајдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир на нула. Забелешка: дека множеството решение не смее да содржи дупликати тројки. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4]

Прочитај повеќе

Вметнете решение на интервал на леткод

Проблемот Вметни интервал на решение за леткод ни обезбедува список со некои интервали и еден посебен интервал. Потоа ни е речено да го вметнеме овој нов интервал меѓу списокот на интервали. Значи, новиот интервал може да се пресекува со интервали што се веќе во списокот, или може might

Прочитај повеќе

Решение за комбиниран збир на леткод

Проблемот Комбинирано збирно решение Leetcode ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, колку пати и се додаваат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги користиме дадените

Прочитај повеќе

Изоморфни стрингови Решение за леткод

Изјава за проблем Во овој проблем, ни се дадени две жици, а и б. Нашата цел е да кажеме дали двата жица се изоморфни или не. Два жица се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа можат да бидат заменети со кој било карактер (вклучително и самиот) воопшто…

Прочитај повеќе

Решение за пребарување зборови за лек код

Изјава за проблем Со оглед на табла mxn и збор, откријте дали тој збор постои во мрежата. Зборот може да биде конструиран од букви на последователно соседни ќелии, каде што „соседните“ ќелии се хоризонтално или вертикално соседни. Истата ќелија со букви не може да се користи повеќе од еднаш. Пример

Прочитај повеќе

Решение за Minet Stack Leetcode

Изјава за проблем Дизајнирајте оџак што поддржува притискање, поп, врв и враќање на минималниот елемент во постојано време. push (x) - Притисни го елементот x врз оџакот. pop () - Го отстранува елементот на горниот дел од оџакот. горе () - Добијте го горниот елемент. getMin () - Вратете го минималниот елемент во оџакот. ...

Прочитај повеќе

Максимално решение за под-низа Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на броевите од цела низа, пронајдете ја соседната под-низа (што содржи барем еден број) која има најголема сума и вратете ја нејзината сума. Пример nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Објаснување: [4, -1,2,1] има најголема сума = 6. nums = [- 1] -1 Пристап 1 (Поделете се и освојте) Во овој пристап

Прочитај повеќе

Среќни броеви во матриксско решение за леткод

Проблемот со Среќните броеви во матрично решение за леткод побара од нас да најдеме среќен цел број од дадената матрица. Среќен цел број е дефиниран како број што е минимум меѓу сите други елементи во неговиот ред и максимум меѓу неговата колона. Значи може да има повеќе од

Прочитај повеќе

Пресек на решенија со две кроеви за низи II

Изјава за проблем Во овој проблем се дадени две низи и ние треба да го откриеме пресекот на овие две низи и да ја вратиме добиената низа. Секој елемент во резултатот треба да се појави онолку пати колку што покажува и во двете низи. Резултатот може да биде по кој било редослед. Пример

Прочитај повеќе

Споредете ги жиците според фреквенцијата на решението за најмал лик со лек код

Проблемот Споредете ги жиците според фреквенцијата на решението со најмал знак за леткод, наведува дека ние дефинираме функција f (s) над непразната низа s, така што f (s) е еднаква на фреквенцијата на најмалиот знак во низата. Потоа, ни се дадени неколку зборови и неколку пребарувања. за секој …

Прочитај повеќе