Максимална сума на последователност таква што нема три последователни

Проблемот „Максимална сума на последователноста така што нема три последователни“ вели дека ви е дадена низа цели броеви. Сега треба да пронајдете подредување што има максимална сума со оглед на тоа што не можете да разгледате три последователни елементи. Да потсетиме, сукцесијата не е ништо друго освен низа

Прочитај повеќе

Максимална можна разлика од две подмножества на низата

Да претпоставиме, имаме цела низа. Со изјавата за проблем „Максимална можна разлика на две подмножества на низата“ се бара да се открие максималната можна разлика помеѓу двете подмножества на низата. Услови што треба да се следат: Низата може да содржи елементи што повторуваат, но највисока фреквенција на елементот

Прочитај повеќе

Пронајдете постројка на пресек на BST од премин на нарачка

Изјава за проблем Проблемот „Пронајдете пост -нарачка трансверзација на BST од претходна нарачка“, наведува дека ви е дадена претходна нарачка за поминување на бинарно дрво за пребарување. Потоа користејќи го дадениот влез, пронајдете ја траверзата по нарачката. Пример претходна нарачка секвенца за напредок: 5 2 1 3 4 7 6 8 9 1 4 3…

Прочитај повеќе

Со оглед на бинарно дрво, како ги отстранувате сите полу-јазли?

Проблемот „Со оглед на бинарно дрво, како ги отстранувате сите полу-јазли?“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво. Сега треба да ги отстраните полу-јазлите. Половина јазол се дефинира како јазол на дрвото што има само едно дете. Или е

Прочитај повеќе

Должина на најголемата под-низа со соседни елементи

Проблемот „Должина на најголемата под-низа со соседни елементи“ наведува дека ви е дадена цела низа. Изјавата за проблемот бара да се открие должината на најдолгата соседна под-низа од кои елементи може да се распоредат во низа (континуирано, или растечки или опаѓачки). Броевите во

Прочитај повеќе

Преминување на граница на бинарно дрво

Изјава на проблем Проблемот „Гранично преминување на бинарно дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво. Сега треба да го испечатите граничниот приказ на бинарно дрво. Тука граничниот премин значи дека сите јазли се прикажани како граница на дрвото. Јазлите се гледаат од…

Прочитај повеќе

Дијагонална пресека на бинарното дрво

Изјава на проблем Проблемот „Дијагонално преминување на бинарно дрво“ наведува дека ви е дадено бинарно дрво и сега треба да го пронајдете дијагоналниот приказ за даденото дрво. Кога гледаме дрво од горниот десен правец. Јазлите што ни се видливи е дијагоналниот приказ…

Прочитај повеќе

Максимална сума на патеката во триаголник

Изјава на проблем Проблемот „Максимална сума на патеката во триаголник“ наведува дека ви се дадени неколку цели броеви. Овие цели броеви се наредени во форма на триаголник. Почнувате од врвот на триаголникот и треба да стигнете до долниот ред. За да го направите ова, се преселувате во…

Прочитај повеќе

Првиот елемент се јавува k пати во низата

Дадовме број 'k' и цела низа. Проблемот „Првиот елемент што се појавува k пати во низата“ вели дека треба да се открие првиот елемент во низата што се појавува точно k пати во низата. Ако нема никаков елемент во низата што се јавува k пати…

Прочитај повеќе

Проверете во бинарна низа, бројот претставен со под-низа е непарен или парен

Проблемот „Провери ја бинарната низа, бројот претставен со под-низа е непарен или парен“ вели дека ви е дадена бинарна низа и опсег. Низата се состои од бројот во форма на 0 и 1. Изјавата за проблемот бара да се открие застапениот број

Прочитај повеќе