Изоморфни стрингови Решение за леткод

Изјава на проблем Во овој проблем, ни се дадени две низи, a и b. Нашата цел е да кажеме дали двете жици се изоморфни или не. Две жици се нарекуваат изоморфни ако и само ако знаците во првата низа воопшто можат да се заменат со кој било знак (вклучително и самиот)…

Прочитај повеќе

Комбинации Решение за Leetcode

Проблемот Комбинации Leetcode Solution ни обезбедува два цели броја, n и k. Ни е кажано да ги генерираме сите низи што имаат k елементи избрани од n елементи од 1 до n. Ги враќаме овие низи како низа. Дозволете ни да проследиме неколку примери за да добиеме

Прочитај повеќе

Решение за накит и камења Leetcode

Проблемот решенија за накит и камења, објавува дека ви се дадени две жици. Еден од нив претставува накит и еден од нив претставува камења. Стрингот што содржи накит ги претставува ликовите што се накит. Треба да го најдеме бројот на карактери во низата камења што се

Прочитај повеќе

Пронајдете ги сите исчезнати броеви во решението за низа кодови

Изјава на проблем Во овој проблем, ни е дадена низа од цели броеви. Содржи елементи од 1 до N, каде N = големина на низата. Сепак, постојат некои елементи што исчезнаа и некои дупликати се присутни на нивно место. Нашата цел е да вратиме низа…

Прочитај повеќе

Решение за мнозинство на елементи на леткод

Изјава за проблем Ни се дава низа од цели броеви. Треба да го вратиме целиот број што се појавува повеќе од ⌊N / 2⌋ време во низата каде што ⌊ ⌋ е оператор на подот. Овој елемент се нарекува мнозински елемент. Забележете дека влезната низа секогаш содржи мнозински елемент. …

Прочитај повеќе

Решение од римски до интегрален лек-код

Во проблемот „Римски до цел број“, ни е дадена низа што претставува некој позитивен цел број во неговата римска бројна форма. Римските броеви се претставени со 7 карактери што можат да се претворат во цели броеви користејќи ја следнава табела: Забелешка: Целокупната вредност на дадениот римски број нема да надмине или…

Прочитај повеќе

Решение за Leetcode за пермутации

Проблемот Permutations Leetcode Solution дава едноставна низа од цели броеви и бара од нас да вратиме комплетен вектор или низа од сите пермутации на дадената низа. Значи, пред да се зафатиме со решавање на проблемот. Треба да бидеме запознаени со пермутациите. Значи, пермутацијата не е ништо друго освен аранжман

Прочитај повеќе

Претворете ја подредената низа во бинарно пребарувачко дрво Решение за лек код

Размислете дека ни е дадена подредена низа цели броеви. Целта е да се изгради Бинарно стебло за пребарување од оваа низа, така што дрвото ќе биде избалансирано во висина. Имајте на ум дека за едно дрво се вели дека е избалансирано во висина ако разликата во висината на левото и десното поддрво на кој било јазол во

Прочитај повеќе

Спојте решение сортирани низи Leetcode

Во проблемот „Спојување подредени низи“, ни се дадени две низи подредени по не опаѓачки редослед. Првата низа не е целосно пополнета и има доволно простор да ги собере и сите елементи на втората низа. Треба да ги споиме двете низи, така што првата низа содржи елементи

Прочитај повеќе

Пребарувајте во ротирано сортирано решение за лек-код

Размислете за подредена низа, но еден индекс беше избран и низата беше ротирана во таа точка. Сега, откако ќе се ротира низата, од вас се бара да пронајдете одреден целен елемент и да го вратите неговиот индекс. Во случај, елементот не е присутен, вратете -1. Проблемот е генерално

Прочитај повеќе