3Сумно решение за Leetcode

Изјава за проблем Со оглед на низа од n цели броеви, има ли елементи a, b, c во броеви така што a + b + c = 0? Пронајдете ги сите уникатни тројки во низата што дава збир на нула. Забелешка: дека множеството решение не смее да содржи дупликати тројки. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4]

Прочитај повеќе

Решение за комбиниран збир на леткод

Проблемот Комбинирано збирно решение Leetcode ни обезбедува низа или список на цели броеви и цел. Ни е кажано да ги пронајдеме комбинациите што можат да се направат со користење на овие цели броеви, колку пати и се додаваат на дадената цел. Значи, поформално, можеме да ги користиме дадените

Прочитај повеќе

Единствени решенија за Leetcode за патеки

Проблемот Unique Paths Leetcode Solution вели дека ви се дадени два интеграла што ја претставуваат големината на мрежата. Користење на големината на решетката, должината и ширината на решетката. Треба да го најдеме бројот на уникатни патеки од горниот лев агол на решетката до

Прочитај повеќе

Решение Powet (x, n) Leetcode

Проблемот „Pow (x, n) Leetcode Solution“ наведува дека ви се дадени два броја, од кои едниот е број со подвижна точка и другиот цел број. Цел број го означува експонентот, а основата е број со подвижна точка. Ни е речено да ја најдеме вредноста откако ќе го оцениме експонентот над основата. ...

Прочитај повеќе

Решение за Leetcode за пермутации

Проблемот Permutations Leetcode Solution дава едноставна низа од цели броеви и бара од нас да вратиме комплетен вектор или низа од сите пермутации на дадената низа. Значи, пред да се зафатиме со решавање на проблемот. Треба да бидеме запознаени со пермутациите. Значи, пермутацијата не е ништо друго освен аранжман

Прочитај повеќе

Претворете ја подредената низа во бинарно пребарувачко дрво Решение за лек код

Размислете дека ни е дадена подредена низа цели броеви. Целта е да се изгради Бинарно стебло за пребарување од оваа низа, така што дрвото ќе биде избалансирано во висина. Имајте на ум дека за едно дрво се вели дека е избалансирано во висина ако разликата во висината на левото и десното поддрво на кој било јазол во

Прочитај повеќе

Спојте решение сортирани низи Leetcode

Во проблемот „Спојување подредени низи“, ни се дадени две низи подредени по не опаѓачки редослед. Првата низа не е целосно пополнета и има доволно простор да ги собере и сите елементи на втората низа. Треба да ги споиме двете низи, така што првата низа содржи елементи

Прочитај повеќе

Пребарувајте во ротирано сортирано решение за лек-код

Размислете за подредена низа, но еден индекс беше избран и низата беше ротирана во таа точка. Сега, откако ќе се ротира низата, од вас се бара да пронајдете одреден целен елемент и да го вратите неговиот индекс. Во случај, елементот не е присутен, вратете -1. Проблемот е генерално

Прочитај повеќе

Број на Армстронг

Изјава за проблем Нека број x содржи n цифри. Ако збирот на секоја цифра подигната на напојување n е еднаков на самиот број, тогаш се вели дека бројот е армстронг број, т.е. abc… = pow (a, n) + pow (b, n) + pow (c, n) + …… Напишете програма до

Прочитај повеќе

Уникатни патеки II

Да претпоставиме дека човек стои во првата ќелија или горниот лев агол на матрицата „a × b“. Човек може да се движи само или нагоре или надолу. Таа личност сака да ја достигне својата дестинација и таа дестинација за него е последната ќелија на матрицата или долниот десен агол. ...

Прочитај повеќе