Максимална можна разлика од две подмножества на низата

Да претпоставиме, имаме цела низа. Со изјавата за проблем „Максимална можна разлика на две подмножества на низата“ се бара да се открие максималната можна разлика помеѓу двете подмножества на низата. Услови што треба да се следат: Низата може да содржи елементи што повторуваат, но највисока фреквенција на елементот

Прочитај повеќе

Со оглед на низа парови Пронајдете ги сите симетрични парови во него

Пронајдете ги сите симетрични парови - Дадени ви се неколку парови од низа. Мора да ги дознаете симетричните парови во него. За симетричниот пар се вели дека е симетричен кога во парови се вели (a, b) и (c, d) во кои 'b' е еднакво на 'c' и 'a' е

Прочитај повеќе

ГЦД-а со дадени опсези на индекси во низа

Изјава за проблемот Проблемот „ГЦД-а со дадени опсези на индекси во низа“ наведува дека ви е дадена низа цел број и некои пребарувања за опсег. Изјавата за проблемот бара да се открие најголемиот заеднички делител на под-низата, така формирана во рамките. Пример arr [] = {10, 5, 18, 9,

Прочитај повеќе

Коефициент на пермутација

Изјава за проблем Во овој проблем „Коефициент на пермутација“, треба да го најдеме кога ќе ни бидат дадени вредностите на n & k. Пример n = 5, k = 2 20 Објаснување: Оваа вредност на n P r се наоѓа со употреба на формулата на коефициентот на пермутација. nPr = n! / (нр)! Приод …

Прочитај повеќе

Биномен коефициент

Изјава за проблем Пронајди го биномниот коефициент за дадена вредност на n и k. „Во математиката, биномните коефициенти се позитивните цели броеви кои се јавуваат како коефициенти во теоремата на биномот. Вообичаено, биномниот коефициент се индексира со пар цели броеви n ≥ k ≥ 0 и се пишува како ”- цитиран од Википедија. Пример n = 5, k…

Прочитај повеќе

Имплементација на Deque со употреба на двојно поврзана листа

Изјава за проблемот Проблемот „Имплементација на Deque со користење на двојно поврзана листа“ наведува дека треба да ги имплементирате следниве функции на Deque или Doublely Ended Queue со користење на двојно поврзана листа, insertFront (x): Додадете елемент x на почетокот на Deque insertEnd (x ): Додадете елемент x на крајот на

Прочитај повеќе

Конвертирајте ја низата во зиг-заг мода

Изјава за проблемот Проблемот „Конвертирај ја низата во Зиг-Заг мода“ наведува дека ти се дадени цели броеви. Изјавата за проблем бара да се сортира низата на цик-цак начин така што елементите во низата ќе изгледаат како a a <b> c <d> e

Прочитај повеќе

Отстранете ги дупликатите од сортираната низа

Во изјавата за проблем „Отстранете ги дупликатите од сортираната низа“ се вели дека ви е дадена подредена низа со големина N. Треба да ги отстраните дупликатите елементи од низата. Печатете ја низата што содржи уникатни елементи по отстранувањето на дупликатите елементи. Пример a [] = {1, 1, 1, 1} {1} Објаснување:

Прочитај повеќе

Броеви со прости фреквенции поголеми или еднакви на k

Изјава за проблем Проблем „Броевите со прости фреквенции поголеми или еднакви на k“ наведува дека ви е дадена низа со цели броеви големина n и цел број k. Сите броеви во него се прости броеви. Изјавата за проблемот бара да ги открие броевите што се појавуваат во

Прочитај повеќе

Конвертирајте низа во намалена форма

Изјава за проблем Проблемот „Конвертирај ја низата во намалена форма“ наведува дека ти е дадена низа цели броеви со различни n различни елементи. Изјавата за проблемот побара да се намали низата на таков начин што новите броеви да бидат поставени во низата во опсегот од 0 до n-1. ...

Прочитај повеќе