Пронајдете победник на прст со прсти во играта Tic Tac Toe

Проблемот Пронајдете победник на играта со прсти со прсти, решението „Leetcode Solution“ нè замолува да го откриеме победникот во играта со прсти со прсти. Проблемот ни обезбедува низа или вектор на потези направени од играчите. Треба да поминеме низ потезите и да процениме кој

Прочитај повеќе

Преуредување на низата така што arr [i]> = arr [j] ако i е парен и arr [i] <= arr [j] ако i е непарен и j <i

Да претпоставиме дека имате цела низа. Со изјавата за проблемот се бара преуредување на низата на таков начин што елементите во парна позиција во низата треба да бидат поголеми од сите елементи пред него, а елементите во непарна положба да бидат помали од елементите пред него. Пример

Прочитај повеќе

Максимална низа од две дадени низи што го одржуваат редоследот ист

Да претпоставиме дека имаме два низа цел број со иста големина n. И двете низи можат да содржат и заеднички броеви. Изјавата за проблемот бара да се формира добиената низа што ги содржи 'n' максималните вредности од обете низи. Првата низа треба да се даде приоритет (елементи на првиот

Прочитај повеќе

Преуредување на низата Таква што arr [i] е еднаква на i

„Преуредување на низата така што проблемот arr [i] = i” вели дека ви е дадена низа цели броеви кои се движат од 0 до n-1. Бидејќи сите елементи не можат да бидат присутни во низата, тогаш на местото од нив -1 е таму. Изјавата за проблемот бара да се преуреди низата во такви

Прочитај повеќе

Одделете 0 и 1 во низа

Изјава за проблем Да претпоставиме дека имате цела низа. Проблемот „Оддели 0 и 1 во низа“ бара да се оддели низата во два дела, во 0 и во 1. 0-те треба да бидат на левата страна од низата и 1-те на десната страна на низата. ...

Прочитај повеќе

Пребарување на збирот на опсегот со помош на редок табела

Во барањето за збир на опсег со користење на проблем со ретка табела имаме барање за опсег и дадена низа цел број. Дадената задача е да го откриеме збирот на сите цели броеви што се наоѓаат во опсегот. Пример Внесување: arr [] = {1,4,6,8,2,5} Барање: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Излез: 19 16 25…

Прочитај повеќе

LCS (најдолга заедничка последица) од три жици

Проблемот „LCS (најдолга заедничка последица) од три жици“ вели дека ви се дадени 3 жици. Откријте ја најдолгата заедничка сукцесија од овие 3 жици. LCS е низата што е вообичаена меѓу 3-те жици и е направена од карактери кои имаат ист редослед во сите

Прочитај повеќе

Пронајдете елементи што се присутни во првата низа, а не во втората

Проблемот „Пронајди елементи што се присутни во првата низа, а не во втората“ вели дека ви се дадени две низи. Низите се состојат од сите цели броеви. Треба да ги дознаете броевите што нема да бидат присутни во втората низа, но присутни во првата низа. Пример

Прочитај повеќе

Максимална сума на патеката во триаголник

Изјава за проблемот Проблемот „Максимална сума на патеката во триаголник“ наведува дека ви се дадени цели броеви. Овие цели броеви се распоредени во форма на триаголник. Почнувате од горниот дел на триаголникот и треба да го достигнете долниот ред. Заради тоа, се преселувате во

Прочитај повеќе

Првиот елемент се јавува k пати во низата

Дадовме број 'k' и цела низа. Проблемот „Првиот елемент што се појавува k пати во низата“ вели дека треба да се открие првиот елемент во низата што се појавува точно k пати во низата. Ако нема никаков елемент во низата што се јавува k пати…

Прочитај повеќе