ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ


വൈഷമ്യ നില മീഡിയം
പതിവായി ചോദിക്കുന്നു അഡോബി അലൈഷൻ ആമസോൺ അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് ഡി.ഇ.ഷാ ഫാക്റ്റ്സെറ്റ് ഫോർകൈറ്റുകൾ GE ഹെൽത്ത്കെയർ ഗൂഗിൾ ഓക്സിജൻ വാലറ്റ് ക്വാൽകോം നീനുവിനും സ്പ്രിംഗളർ UHG ഒപ്റ്റം വുക്കർ സോം ZScaler
Dequeue ലിങ്ക്ഡ്-ലിസ്റ്റ് വരി സിദ്ധാന്തം

പ്രശ്നം പ്രസ്താവന

“ഇരട്ട ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ” എന്ന പ്രശ്നം ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു Deque അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട ഉപയോഗിച്ച് ഇരട്ട അവസാനിപ്പിച്ച ക്യൂ ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ്,

 1. insertFront (x): Deque ന്റെ തുടക്കത്തിൽ x ഘടകം ചേർക്കുക
 2. insertEnd (x): Deque ന്റെ അവസാനത്തിൽ x ഘടകം ചേർക്കുക
 3. deleteFront (): Deque ന്റെ ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഘടകം ഇല്ലാതാക്കുക
 4. deleteEnd (): Deque ന്റെ അവസാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഘടകം ഇല്ലാതാക്കുക
 5. getFront (): Deque ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഘടകം നൽകുക
 6. getEnd (): ഡെക്യൂവിന്റെ അവസാനം ഘടകം നൽകുക
 7. isEmpty (): Deque ശൂന്യമാണോ എന്ന് നൽകുന്നു
 8. വലുപ്പം (): ഡെക്യൂവിന്റെ വലുപ്പം നൽകുക
 9. മായ്ക്കുക (): ഡെക്യൂവിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുക

ഉദാഹരണം

insertFront(5)
insertEnd(10)
insertEnd(11)
insertFront(19)
getFront()
getEnd()
deleteEnd()
getEnd()
deleteFront()
getFront()
size()
isEmpty()
erase()
isEmpty()
19
11
10
5
2
false
true

അൽഗോരിതം

ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ. മുന്നിലും പിന്നിലും രണ്ട് പോയിന്ററുകൾ ഞങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നു, അവിടെ ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റിന്റെ മുൻവശത്തേക്കും പിന്നിലേക്ക് പോയിന്റുകളിലേക്കും. ഞങ്ങൾ ഒരു പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൂർണ്ണസംഖ്യ വലുപ്പം, അത് ഡെക്കിലെ നോഡുകളുടെ എണ്ണം സംഭരിക്കുന്നു.

ലേക്ക് തിരുകുക, ഇല്ലാതാക്കുക, അഥവാ ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഘടകം നേടുക ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് പോയിന്റർ.

ലേക്ക് തിരുകുക, ഇല്ലാതാക്കുക, അഥവാ അവസാനം മുതൽ ഒരു ഘടകം നേടുക ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പുറകിലുള്ള പോയിന്റർ.

ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ

insertFront (x)

Deque- ന്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു ഘടകം ചേർക്കാൻ, ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യുക

 1. ആവശ്യമായ മൂല്യമുള്ള ഒരു പുതിയ നോഡ് സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുക.
 2. മുൻഭാഗം ശൂന്യമാണെങ്കിൽ, മുൻവശവും പിൻഭാഗവും നോഡിന് തുല്യമാക്കുക.
 3. അല്ലെങ്കിൽ, മുന്നിൽ നോഡ് തിരുകുക, നോഡ് ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ട് ആയി അടയാളപ്പെടുത്തുക.
 4. വർദ്ധന വലുപ്പം

സമയ സങ്കീർണ്ണത O (1)

കപട കോഡ്

Create a new node with required value and call it node
if (front == null) {
 front = rear = node
} else {
 node.next = front
 front.prev = node
 front = node
}
size++

തിരുകുക (x)

Deque- ന്റെ അവസാനം ഒരു ഘടകം ചേർക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യുക

 1. ആവശ്യമായ മൂല്യമുള്ള ഒരു പുതിയ നോഡ് സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുക.
 2. പിൻഭാഗം ശൂന്യമാണെങ്കിൽ, മുന്നിലും പിന്നിലും തുല്യ നോഡ് ഉണ്ടാക്കുക.
 3. അല്ലെങ്കിൽ, പിന്നിൽ നോഡ് തിരുകുക, നോഡ് പുതിയ പിൻ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക.
 4. വർദ്ധന വലുപ്പം

സമയ സങ്കീർണ്ണത O (1)

കപട കോഡ്

Create a new node with required value and call it node
if (rear == null) {
 front = rear = node
} else {
 rear.next = node
 node.prev = rear
 rear = node
}
size++

deleteFront ()

Deque ന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഘടകം ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യുക

 1. ഫ്രണ്ട് ശൂന്യമാണെങ്കിൽ, ഇല്ലാതാക്കാൻ ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ല, മടങ്ങുക.
 2. ഫ്രണ്ട് റിയറിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ, 1 നോഡ് മാത്രമേയുള്ളൂ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ ശൂന്യമാക്കുക.
 3. അല്ലെങ്കിൽ, ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്.നെക്സ്റ്റ് തുല്യമാക്കി ഫ്രണ്ട്.പ്രീവ് ഇല്ലാതാക്കുക
 4. കുറവ് വലുപ്പം

സമയ സങ്കീർണ്ണത = O (1)

കപട കോഡ്

if (front == null) {
 return
}
if (front == rear) {
 front = rear = null
} else {
 temp = front
 front = front.next
 front.prev = null
 deallocate space for temp
}
size--

deleteEnd ()

Deque ന്റെ അവസാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഘടകം ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യുക

 1. പിൻ ശൂന്യമാണെങ്കിൽ, ഇല്ലാതാക്കാൻ നോഡൊന്നുമില്ല, മടങ്ങുക.
 2. പിൻ‌വശം മുൻ‌ഭാഗത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ‌, ഒരു നോഡ് മാത്രമേയുള്ളൂ, മുൻ‌ഭാഗവും പിൻ‌ഭാഗവും ശൂന്യമാക്കുക.
 3. അല്ലെങ്കിൽ പിൻ‌ഭാഗത്തെ പിൻ‌.പ്രേവ് ആക്കി പിൻ‌.നെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കുക.
 4. കുറവ് വലുപ്പം

സമയ സങ്കീർണ്ണത = O (1)

കപട കോഡ്

if (rear == null) {
 return;
}
if (rear == front) {
 front = rear = null
} else {
 temp = rear
 rear = rear.prev
 rear.next = null
 deallocate space for temp
}
size--

getFront ()

ഡെക്യൂവിന്റെ ഫ്രണ്ട് എലമെൻറ് ഫ്രണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഫ്രണ്ട് ശൂന്യമല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്.ഡാറ്റ

സമയ സങ്കീർണ്ണത = O (1)

കപട കോഡ്

if (front != null) {
 return front.data
}
return -1

getEnd ()

Deque- ന്റെ അവസാന ഘടകം പിന്നിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ പിൻഭാഗം ശൂന്യമല്ലെങ്കിൽ return.data

സമയ സങ്കീർണ്ണത = O (1)

കപട കോഡ്

if (rear != null) {
 return rear.data
}
return -1

ശൂന്യമാണ്()

ഡെക്ക് ശൂന്യമാണെങ്കിൽ മുൻ‌ഭാഗവും പിൻ‌ഭാഗവും ശൂന്യമായിരിക്കും, അതിനാൽ‌ ഫ്രണ്ട് ശൂന്യമാണെങ്കിൽ‌ ശരിയാണെങ്കിൽ‌, അല്ലെങ്കിൽ‌ തെറ്റായി മടങ്ങുക.

സമയ സങ്കീർണ്ണത = O (1)

കപട കോഡ്

if (front == null) {
 return true
}
return false

വലുപ്പം ()

ഡെക്യൂവിന്റെ വലുപ്പം 'വലുപ്പം' എന്ന വേരിയബിളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ വലുപ്പം നൽകുക.

സമയ സങ്കീർണ്ണത = O (1)

കപട കോഡ്

return size

മായ്ക്കുക ()

Deque മായ്‌ക്കുക എന്നാൽ Deque- ന്റെ എല്ലാ നോഡുകളും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എല്ലാ നോഡുകളും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്നവ ചെയ്യുക,

 1. പിൻഭാഗം ശൂന്യമായി സജ്ജമാക്കുക.
 2. മുന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു താൽക്കാലിക പോയിന്റർ താൽക്കാലികം സൃഷ്‌ടിക്കുക.
 3. ഡെക്ക് വഴി സഞ്ചരിച്ച് ഘട്ടം 4 ആവർത്തിക്കുക, അതായത് ഫ്രണ്ട് ശൂന്യമല്ലാത്ത ഘട്ടം 4 ആണ്.
 4. ടെമ്പിനെ ഫ്രണ്ടായി സജ്ജീകരിക്കുക, ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്സ്റ്റായി സജ്ജമാക്കുക, ടെമ്പിനായി ഇടം ഡീലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക.
 5. അവസാനമായി ടെമ്പിനെ ശൂന്യമായും ഫ്രണ്ട് ശൂന്യമായും സജ്ജമാക്കി വലുപ്പം 0 ആയി സജ്ജമാക്കുക.

സമയ സങ്കീർണ്ണത = O (n), ഇവിടെ n എന്നത് ഡെക്യൂവിലെ നോഡുകളുടെ എണ്ണം

കപട കോഡ്

rear = null
Node temp = front
while (front != null) {
 temp = front
 front.prev = null
 front = front.next
 deallocate space for temp
}
temp = front = null
size = 0

കോഡ്

ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ജാവ കോഡ്

class DequeUsingDoublyLinkedList {
  // class representing Node of a doubly linked list
  static class Node {
    int data;
    Node next, prev;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  // front points to start of Deque and rear points to the end of Deque
  private static Node front = null;
  private static Node rear = null;
  private static int size = 0;

  private static void insertFront(int x) {
    // Create a new Node with required parameters
    Node node = new Node(x);
    if (front == null) {
      // This is the first node to be inserted
      front = rear = node;
    } else {
      // Add the node before front
      node.next = front;
      front.prev = node;
      // update front
      front = node;
    }
    // Increment size
    size++;
  }

  private static void insertEnd(int x) {
    // Create a new Node with required parameters
    Node node = new Node(x);
    if (rear == null) {
      // This is the first node to be inserted
      front = rear = node;
    } else {
      // Insert the node after rear
      rear.next = node;
      node.prev = rear;
      // update rear
      rear = node;
    }
    // Increment size
    size++;
  }
  private static void deleteFront() {
    if (front == null) {
      // no node to delete
      return;
    }
    if (front == rear) {
      // only 1 node is present
      front = rear = null;
    } else {
      // delete front and move front ahead
      front = front.next;
      front.prev = null;
      // Garbage Collector will automatically delete first node
      // as no pointer is pointing to it
    }
    // decrement size
    size--;
  }

  private static void deleteEnd() {
    if (rear == null) {
      // no node to delete
      return;
    }
    if (rear == front) {
      // only 1 node is present
      front = rear = null;
    } else {
      // delete rear and move rear backwards
      rear = rear.prev;
      rear.next = null;
      // Garbage Collector will automatically delete last node
      // as no pointer is pointing to it
    }
    // decrement size
    size--;
  }

  private static int getFront() {
    if (front != null) {
      // front points to first element in Deque, return its data
      return front.data;
    }
    // no node is present
    return -1;
  }

  private static int getEnd() {
    if (rear != null) {
      // rear points to last element in Deque, return its data
      return rear.data;
    }
    // no node is present
    return -1;
  }

  private static boolean isEmpty() {
    if (front == null) {
      return true;
    }
    return false;
  }
  
  private static int size() {
    return size;
  }
  
  private static void erase() {
    // mark rear as null
    rear = null;
    // traverse the doubly linked list
    while (front != null) {
      // delete all the prev pointers
      front.prev = null;
      front = front.next;
    }
    // After this deque looks like
    // a -> b -> c -> d ..., all the previous pointers are destroyed
    // No pointer is pointing to a, so Garbage collector will delete the whole Deque
    
    // set size as 0
    size = 0;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example
    insertFront(5);         // 5
    insertEnd(10);         // 5 <-> 10
    insertEnd(11);         // 5 <-> 10 <-> 11
    insertFront(19);        // 19 <-> 5 <-> 10 <-> 11
    System.out.println(getFront());
    System.out.println(getEnd());
    deleteEnd();          // 19 <-> 5 <-> 10
    System.out.println(getEnd());
    deleteFront();         // 5 <-> 10
    System.out.println(getFront());  
    System.out.println(size());
    System.out.println(isEmpty());
    erase();
    System.out.println(isEmpty());
  }
}
19
11
10
5
2
false
true

ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സി ++ കോഡ്

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std;

// class representing a tree node
class Node {
  public:
  int data;
  Node *next;
  Node *prev;
  
  Node(int d) {
    data = d;
    next = NULL;
    prev = NULL;
  }
};

// function to create a new node
Node* newNode(int x) {
  Node *node = new Node(x);
  return node;
}

// front points to start of Deque and rear points to the end of Deque
Node *front = NULL;
Node *rear = NULL;
// Variable representing size of Deque
int Size = 0;

void insertFront(int x) {
  // Create a new Node with required parameters
  Node *node = newNode(x);
  if (front == NULL) {
    // This is the first node to be inserted
    front = rear = node;
  } else {
    // Add the node before front
    node->next = front;
    front->prev = node;
    // update front
    front = node;
  }
  // Increment size
  Size++;
}

void insertEnd(int x) {
  // Create a new Node with required parameters
  Node *node = newNode(x);
  if (rear == NULL) {
    // This is the first node to be inserted
    front = rear = node;
  } else {
    // Insert the node after rear
    node->prev = rear;
    rear->next = node;
    // update rear
    rear = node;
  }
  // Increment size
  Size++;
}

void deleteFront() {
  if (front == NULL) {
    // no node to delete
    return;
  }
  if (front == rear) {
    // only 1 node is present
    front = rear = NULL;
  } else {
    // delete front and move front ahead
    Node *temp = front;
    front = front->next;
    front->prev = NULL;
    // deallocate the memory taken by temp
    delete(temp);
  }
  // Decrement size
  Size--;
}

void deleteEnd() {
  if (rear == NULL) {
    // no node to delete
    return;
  }
  if (front == rear) {
    // only 1 node is present
    front = rear = NULL;
  } else {
    // delete rear and move rear backwards
    Node *temp = rear;
    rear = rear->prev;
    rear->next = NULL;
    // deallocate the memory taken by temp
    delete(temp);
  }
  // Decrement size
  Size--;
}

int getFront() {
  if (front != NULL) {
    return front->data;
  }
  return -1;
}

int getEnd() {
  if (rear != NULL) {
    return rear->data;
  }
  return -1;
}

int size() {
  return Size;
}

bool isEmpty() {
  if (front == NULL) {
    return true;
  }
  return false;
}

void erase() {
  // mark rear as null
  rear = NULL;
  // traverse the doubly linked list
  while (front != NULL) {
    Node *temp = front;
    // delete all the prev pointers
    front->prev = NULL;
    front = front->next;
    // Deallocate the memory taken by temp
    delete(temp);
  }
  // Set size as 0
  Size = 0;
}

int main() {
  // Example
  insertFront(5);         // 5
  insertEnd(10);         // 5 <-> 10
  insertEnd(11);         // 5 <-> 10 <-> 11
  insertFront(19);        // 19 <-> 5 <-> 10 <-> 11
  cout<<getFront()<<endl;
  cout<<getEnd()<<endl;
  deleteEnd();          // 19 <-> 5 <-> 10
  cout<<getEnd()<<endl;
  deleteFront();         // 5 <-> 10
  cout<<getFront()<<endl;   
  cout<<size()<<endl;
  if (isEmpty()) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }
  erase();
  if (isEmpty()) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }
  
  return 0;
}
19
11
10
5
2
false
true