രണ്ട് ക്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസൽ


വൈഷമ്യ നില മീഡിയം
പതിവായി ചോദിക്കുന്നു ആമസോൺ ഉയർത്തൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി
ബൈനറി ട്രീ വീതിയുടെ ആദ്യ തിരയൽ വരി വൃക്ഷം ട്രീ ട്രാവെർസൽ

പ്രശ്നം പ്രസ്താവന

“രണ്ട് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസൽ” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, അത് പ്രിന്റുചെയ്യുക ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസൽ വരിവരിയായി.

ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഇൻപുട്ട്

രണ്ട് ക്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസൽ

5
11 42
7 9 8
12 23 52 3

ഇൻപുട്ട്
രണ്ട് ക്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസൽ

1
2 3
4 5 6

രണ്ട് ക്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസലിനുള്ള അൽഗോരിതം

രണ്ട് ക്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസൽ പ്രിന്റുചെയ്യാൻ, ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യ ലെവലിനെ (റൂട്ട്) ആദ്യ ക്യൂവിലേക്ക് തള്ളുന്നു, ആദ്യ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ലെവൽ പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അടുത്ത ലെവലിനെ രണ്ടാമത്തെ ക്യൂവിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും രണ്ടാമത്തെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ലെവൽ പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അടുത്ത ലെവൽ ആദ്യ ക്യൂവിലേക്ക് നീക്കുക. രണ്ട് ക്യൂകളിലൊന്ന് ശൂന്യമാകാത്തതുവരെ ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കുക.

 1. രണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക വാലിൽ q1, q2.
 2. റൂട്ട് q1 ലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക.
 3. ഒന്നുകിൽ q1 ശൂന്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ q2 ശൂന്യമല്ലെങ്കിലും ഘട്ടം 4 ഉം 5 ഉം ആവർത്തിക്കുക.
 4. Q1 ശൂന്യമല്ലെങ്കിലും, ഓരോന്നായി ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഘടകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുക, അത് അച്ചടിച്ച് അതിന്റെ കുട്ടികളെ q2 ലേക്ക് തള്ളുക. ക്യൂ ശൂന്യമായതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ വരി അച്ചടിക്കുക.
 5. Q2 ശൂന്യമല്ലെങ്കിലും, ഓരോന്നായി ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഘടകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുക, അത് അച്ചടിച്ച് അതിന്റെ കുട്ടികളെ q1 ലേക്ക് തള്ളുക. ക്യൂ ശൂന്യമായതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ വരി അച്ചടിക്കുക.

വിശദീകരണം

മുകളിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ മരം പരിഗണിക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 1
Q1, q2 എന്നീ രണ്ട് ക്യൂകൾ സൃഷ്ടിക്കുക.
q1 = ശൂന്യവും q2 = ശൂന്യവുമാണ്

സ്റ്റെപ്പ് 2
ക്യൂ q1 ലേക്ക് റൂട്ട് പുഷ് ചെയ്യുക
q1 = 1, q2 = ശൂന്യമാണ്

സ്റ്റെപ്പ് 3
ക്യൂ 4 അല്ലെങ്കിൽ q5 ഒന്നുകിൽ ശൂന്യമല്ലാത്തപ്പോൾ ഘട്ടം 1 ഉം 2 ഉം ആവർത്തിക്കുക

ഘട്ടം 4 ഉം 5 ഉം
q1 = 2, q2 = ശൂന്യമാണ്

ആവർത്തനം 1
പ്രിന്റ് 2.
q1 = ശൂന്യവും q2 = 2 -> 3 ഉം
ലൈൻ ബ്രേക്ക് പ്രിന്റുചെയ്യുക.

ആവർത്തനം 2
2 ഉം 3 ഉം അച്ചടിക്കുക.
q1 = 4 -> 5 -> 6, q2 = ശൂന്യമാണ്
ലൈൻ ബ്രേക്ക് പ്രിന്റുചെയ്യുക.

ആവർത്തനം 3
4, 5, 6 എന്നിവ അച്ചടിക്കുക.
q1 = ശൂന്യവും q2 = ശൂന്യവുമാണ്
ലൈൻ ബ്രേക്ക് പ്രിന്റുചെയ്യുക.

രണ്ട് ക്യൂകളും ശൂന്യമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു.

കോഡ്

രണ്ട് ക്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസലിനായുള്ള ജാവ കോഡ്

import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

class LevelOrderTraversalUsingTwoQueues {
  // class representing node of a binary tree
  static class Node {
    int data;
    Node left, right;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  private static void levelOrderTraversal(Node root) {
    if (root == null) {
      System.out.println();
      return;
    }

    // create two queues q1 and q2
    Queue<Node> q1 = new LinkedList<>();
    Queue<Node> q2 = new LinkedList<>();
    // push the root to queue q1
    q1.add(root);
    
    // while either q1 is not empty or q2 is not empty
    while (!q1.isEmpty() || !q2.isEmpty()) {
      // Pop out a level from q1, print it and push next level to q2
      while (!q1.isEmpty()) {
        // remove a node from q1
        Node curr = q1.poll();
        // print the node
        System.out.print(curr.data + " ");
        // add its children to queue q2
        if (curr.left != null)
          q2.add(curr.left);
        if (curr.right != null)
          q2.add(curr.right);
      }
      // print line break
      System.out.println();
      
      // Pop out a level from queue q2 and push next level to q1
      while (!q2.isEmpty()) {
        // remove a node from q2
        Node curr = q2.poll();
        // print the node
        System.out.print(curr.data + " ");
        // add its children to queue q2
        if (curr.left != null)
          q1.add(curr.left);
        if (curr.right != null)
          q1.add(curr.right);
      }
      // print line break
      System.out.println();
    }
    System.out.println();
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example Tree 1
    Node root1 = new Node(5);
    root1.left = new Node(11);
    root1.right = new Node(42);
    root1.left.left = new Node(7);
    root1.right.left = new Node(9);
    root1.right.right = new Node(8);
    root1.left.left.left = new Node(12);
    root1.left.left.right = new Node(23);
    root1.right.right.left = new Node(52);
    root1.right.right.right = new Node(3);

    levelOrderTraversal(root1);

    // Example Tree 2
    Node root2 = new Node(1);
    root2.left = new Node(2);
    root2.right = new Node(3);
    root2.left.left = new Node(4);
    root2.left.right = new Node(5);
    root2.right.right = new Node(6);

    levelOrderTraversal(root2);
  }
}
5
11 42
7 9 8
12 23 52 3

1
2 3
4 5 6

രണ്ട് ക്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലെവൽ ഓർഡർ ട്രാവെർസലിനായുള്ള സി ++ കോഡ്

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

// class representing node of a binary tree
class Node {
  public:
  int data;
  Node *left;
  Node *right;
  
  Node(int d) {
    data = d;
    left = right = NULL;
  }
};

// function to create a new node
Node* newNode(int d) {
  Node *node = new Node(d);
  return node;
}

void levelOrderTraversal(Node *root) {
  if (root == NULL) {
    cout<<endl;
    return;
  }
  
  // create two queues q1 and q2
  queue<Node *> q1;
  queue<Node *> q2;
  // push the root to queue q1
  q1.push(root);
  
  // while either q1 is not empty or q2 is not empty
  while (!q1.empty() || !q2.empty()) {
    // Pop out a level from q1, print it and push next level to q2
    while (!q1.empty()) {
      // remove a node from q1
      Node *curr = q1.front();
      q1.pop();
      // print the node
      cout<<curr->data<<" ";
      // add its children to queue q2
      if (curr->left != NULL)
        q2.push(curr->left);
      if (curr->right != NULL)
        q2.push(curr->right);
    }
    // print line break
    cout<<endl;
    
    // Pop out a level from queue q2 and push next level to q1
    while (!q2.empty()) {
      // remove a node from q2
      Node *curr = q2.front();
      q2.pop();
      // print the node
      cout<<curr->data<<" ";
      // add its children to queue q2
      if (curr->left != NULL)
        q1.push(curr->left);
      if (curr->right != NULL)
        q1.push(curr->right);
    }
    // print line break
    cout<<endl;
  }
  cout<<endl;
}

int main() {
  // Example Tree 1
  Node *root1 = newNode(5);
  root1->left = newNode(11);
  root1->right = newNode(42);
  root1->left->left = newNode(7);
  root1->right->left = newNode(9);
  root1->right->right = newNode(8);
  root1->left->left->left = newNode(12);
  root1->left->left->right = newNode(23);
  root1->right->right->left = newNode(52);
  root1->right->right->right = newNode(3);

  levelOrderTraversal(root1);

  // Example Tree 2
  Node *root2 = newNode(1);
  root2->left = newNode(2);
  root2->right = newNode(3);
  root2->left->left = newNode(4);
  root2->left->right = newNode(5);
  root2->right->right = newNode(6);

  levelOrderTraversal(root2);
  
  return 0;
}
5
11 42
7 9 8
12 23 52 3

1
2 3
4 5 6

സങ്കീർണ്ണത വിശകലനം

സമയ സങ്കീർണ്ണത

O (N), ട്രീയിലെ എല്ലാ നോഡുകളിലൂടെയും ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചതിനാൽ. അങ്ങനെ സമയ സങ്കീർണ്ണത രേഖീയമാണ്.

ബഹിരാകാശ സങ്കീർണ്ണത

O (N), ട്രീയിലെ നോഡുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചതുപോലെ. ഞങ്ങൾ‌ അവ ക്യൂവിൽ‌ ചേർ‌ക്കുകയായിരുന്നു, അതിനാൽ‌ സ്ഥല സങ്കീർ‌ണ്ണതയും രേഖീയമാണ്.