പലിൻഡ്രോം പെർ‌മ്യൂട്ടേഷൻ


വൈഷമ്യ നില എളുപ്പമായ
പതിവായി ചോദിക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
ഹാഷ് ഹാഷിംഗ് സ്ട്രിംഗ്

പ്രശ്നം പ്രസ്താവന

“പലിൻഡ്രോം പെർ‌മ്യൂട്ടേഷൻ” എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സ്ട്രിംഗ്. ഒരു പലിൻഡ്രോമിക് സ്ട്രിംഗ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഇത് പുന ar ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

ഉദാഹരണം

superdupers
yes

വിശദീകരണം

തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗ് ഇതിലേക്ക് പുന ar ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും സൂപ്പർ ഡ്രെപ്പസ്. ഇത് ഒരു പലിൻഡ്രോമിക് സ്ട്രിംഗാണ്. അതിനാൽ ഈ ഉദാഹരണത്തിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം അതെ.

സമീപനം

എല്ലാ പ്രതീകങ്ങളും നിരവധി തവണ സംഭവിക്കുകയും ഒരു പ്രതീകം ഒറ്റസംഖ്യയിൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ സ്ട്രിംഗ് ഒരു പലിൻഡ്രോമിക് സ്ട്രിംഗായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാം.

ഈ സമീപനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ 128 വലുപ്പത്തിന്റെ ഒരു എണ്ണം നിര നിലനിർത്തുകയും പൂജ്യത്തോടെ സമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്‌ട്രിംഗിലൂടെ ആവർത്തിച്ച് ഒരു ശ്രേണിയിൽ നേരിടുന്ന ഓരോ പ്രതീകത്തിന്റെയും എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ അറേയിലൂടെ ആവർത്തിക്കുക, ഒരു പ്രതീകമെങ്കിലും വിചിത്രമായ എണ്ണം തവണ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശരിയിലേക്ക് മടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി മടങ്ങുക.

പലിൻഡ്രോം പെർ‌മ്യൂട്ടേഷൻ

കോഡ്

പലിൻഡ്രോം പെർ‌മ്യൂട്ടേഷനായി സി ++ കോഡ്

// C++ implementation to check if 
// characters of a given string can 
// be rearranged to form a palindrome 
#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
#define NO_OF_CHARS 256 

/* function to check whether characters of a string can form 
a palindrome */
bool canFormPalindrome(string str) 
{ 
 // Create a count array and initialize all 
 // values as 0 
 int count[NO_OF_CHARS] = {0}; 

 // For each character in input strings, 
 // increment count in the corresponding 
 // count array 
 for (int i = 0; str[i]; i++) 
  count[str[i]]++; 

 // Count odd occurring characters 
 int odd = 0; 
 for (int i = 0; i < NO_OF_CHARS; i++) 
 { 
  if (count[i] & 1) 
   odd++; 

  if (odd > 1) 
   return false; 
 } 

 // Return true if odd count is 0 or 1, 
 return true; 
} 

/* Driver program*/
int main() 
{ 
canFormPalindrome("superdupers")? cout << "Yes\n": 
         cout << "No\n"; 
return 0; 
}
Yes

പലിൻഡ്രോം പെർ‌മ്യൂട്ടേഷനായുള്ള ജാവ കോഡ്

// Java implementation to check if 
// characters of a given string can 
// be rearranged to form a palindrome 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.math.*; 

class check { 

static int NO_OF_CHARS = 256; 

 /* function to check whether characters 
 of a string can form a palindrome */
 static boolean canFormPalindrome(String str) { 
 
 // Create a count array and initialize all 
 // values as 0 
 int count[] = new int[NO_OF_CHARS]; 
 Arrays.fill(count, 0); 

 // For each character in input strings, 
 // increment count in the corresponding 
 // count array 
 for (int i = 0; i < str.length(); i++) 
 count[(int)(str.charAt(i))]++; 

 // Count odd occurring characters 
 int odd = 0; 
 for (int i = 0; i < NO_OF_CHARS; i++) 
 { 
 if ((count[i] & 1) == 1) 
  odd++; 

 if (odd > 1) 
  return false; 
 } 

 // Return true if odd count is 0 or 1, 
 return true; 
} 

// Driver program 
public static void main(String args[]) 
{ 
 if (canFormPalindrome("superdupers")) 
 System.out.println("Yes"); 
 else
 System.out.println("No"); 

} 
}
Yes

സങ്കീർണ്ണത വിശകലനം

സമയ സങ്കീർണ്ണത

O (n) കാരണം, തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിനെ പലിൻഡ്രോമിക് സ്‌ട്രിംഗിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനാകുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു തവണ മാത്രമേ അറേയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ സമയ സങ്കീർണ്ണത O (n) ആയി മാറുന്നു.

സ്ഥല സങ്കീർണ്ണത

തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗ് ഒരു പലിൻഡ്രോമിക് സ്‌ട്രിംഗിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനാകുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്‌പേസ് സങ്കീർണ്ണത O (1) കാരണം ഓരോ പ്രതീകത്തിന്റെയും ആവൃത്തി സംഭരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ 128 വലുപ്പമുള്ള ഒരു ശ്രേണി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കാര്യക്ഷമമായ സമീപനം

ഈ സമീപനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു പട്ടിക പരിപാലിക്കും. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ട്രിംഗിലൂടെ ആവർത്തിക്കും, പ്രതീകം ഇതിനകം പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് നീക്കംചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ പ്രതീകത്തെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ആവർത്തനത്തിനുശേഷം, ലിസ്റ്റിലെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ. അതിനാൽ, ഇത് ഒരു പലിൻഡ്രോമിക് സ്ട്രിംഗായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

കോഡ്

പലിൻഡ്രോം പെർ‌മ്യൂട്ടേഷനായി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത സി ++ കോഡ്

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

/* 
* function to check whether characters of 
a string can form a palindrome 
*/
bool canFormPalindrome(string str) 
{ 

 // Create a list 
 vector<char> list; 

 // For each character in input strings, 
 // remove character if list contains 
 // else add character to list 
 for (int i = 0; i < str.length(); i++) 
 { 
  auto pos = find(list.begin(), list.end(), str[i]); 
  if (pos != list.end()) 
  { 
   auto posi = find(list.begin(), list.end(),str[i]); 
   list.erase(posi); 
  } 
  else
   list.push_back(str[i]); 
 } 

 // if character length is even list is expected to be empty 
 // or if character length is odd list size is expected to be 1 
 if (str.length() % 2 == 0 && list.empty() // if string length is even 
  || (str.length() % 2 == 1 && list.size() == 1)) // if string length is odd 
  return true; 
 else
  return false; 

} 

// Driver program 
int main() 
{ 
 if (canFormPalindrome("superdupers")) 
  cout << ("Yes") << endl; 
 else
  cout << ("No") << endl; 
}
Yes

പലിൻഡ്രോം പെർ‌മ്യൂട്ടേഷനായി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ജാവ കോഡ്

import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 

class check{ 

 /* 
 * function to check whether characters of a string can form a palindrome 
 */
 static boolean canFormPalindrome(String str) { 

  // Create a list 
  List<Character> list = new ArrayList<Character>(); 

  // For each character in input strings, 
  // remove character if list contains 
  // else add character to list 
  for (int i = 0; i < str.length(); i++) { 
   if (list.contains(str.charAt(i))) 
    list.remove((Character) str.charAt(i)); 
   else
    list.add(str.charAt(i)); 
  } 

  // if character length is even list is expected to be empty 
  // or if character length is odd list size is expected to be 1 
  if (str.length() % 2 == 0 && list.isEmpty() // if string length is even 
    || (str.length() % 2 == 1 && list.size() == 1)) // if string length is odd 
   return true; 
  else
   return false; 

 } 

 // Driver program 
 public static void main(String args[]) { 
  if (canFormPalindrome("superdupers")) 
   System.out.println("Yes"); 
  else
   System.out.println("No"); 

 } 
}
Yes

സങ്കീർണ്ണത വിശകലനം

സമയ സങ്കീർണ്ണത

O (n) കാരണം, തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിനെ പലിൻഡ്രോമിക് സ്‌ട്രിംഗിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനാകുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു തവണ മാത്രമേ അറേയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ സമയ സങ്കീർണ്ണത O (n) ആയി മാറുന്നു.

സ്ഥല സങ്കീർണ്ണത

തന്നിരിക്കുന്ന സ്‌ട്രിംഗിനെ പലിൻഡ്രോമിക് സ്‌ട്രിംഗിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനാകുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്‌പേസ് സങ്കീർണ്ണത O (1) ആണ്.