ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്ക് നടപ്പിലാക്കൽ

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "ഇരട്ട ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്യൂ നടപ്പാക്കൽ" എന്ന പ്രശ്നം ഡീക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ എൻഡ് ക്യൂവിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരട്ട ലിങ്ക് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു, insertFront (x): Deque insertEnd (x) ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഘടകം x ചേർക്കുക ): അവസാനം x എന്ന ഘടകം ചേർക്കുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

1 മുതൽ n വരെ ബൈനറി നമ്പറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള രസകരമായ രീതി

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "1 മുതൽ n വരെയുള്ള ബൈനറി സംഖ്യകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രസകരമായ രീതി" എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ n നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും 1 മുതൽ n വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും ബൈനറി രൂപത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ 3 1 10 11 6 1 10 11 100 101 110 അൽഗോരിതം തലമുറ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഇരട്ടി ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുൻ‌ഗണന ക്യൂ

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് മുൻ‌ഗണനാ ക്യൂ" ഇരട്ട ലിങ്കുചെയ്‌ത പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് മുൻ‌ഗണനാ ക്യൂവിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പുഷ് (x, p): ഉചിതമായ സ്ഥാനത്ത് മുൻഗണനാ ക്യൂവിൽ മുൻഗണന p ഉള്ള ഒരു ഘടകം x എൻക്യൂ ചെയ്യുക. പോപ്പ് (): ഉയർന്ന മുൻഗണനയുള്ള ഘടകം നീക്കം ചെയ്ത് തിരികെ നൽകുക ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു ബൈനറി ട്രീ ജിഎസ്ടി ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന "ഒരു ബൈനറി ട്രീ BST ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം" നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബൈനറി ട്രീ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയുടെ ഗുണങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ബൈനറി ട്രീക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്: ഇടത് ഉപട്രീ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

ആദ്യത്തെ ആവർത്തിക്കാത്ത ഘടകം

ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രേണി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അറേയിൽ ആവർത്തിക്കാത്ത ആദ്യത്തെ ഘടകം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഇൻപുട്ട്: A [] = {2,1,2,1,3,4} Outട്ട്പുട്ട്: ആവർത്തിക്കാത്ത ആദ്യത്തെ ഘടകം: 3 കാരണം 1, 2 ഉത്തരമല്ല കാരണം അവ ആവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ 4 ഉത്തരമല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരു ക്യൂവിലെ ആദ്യ കെ ഘടകങ്ങൾ വിപരീതമാക്കുന്നു

ഒരു ക്യൂ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആദ്യ കെ ഘടകങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ ഒരു ക്യൂവും ഒരു നമ്പറും നൽകി, ക്യൂവിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്യൂവിന്റെ ആദ്യ കെ ഘടകങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇൻപുട്ട്: ക്യൂ = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

കൂടുതല് വായിക്കുക

രണ്ട് പതിപ്പ് നമ്പറുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക

പ്രശ്ന പ്രസ്താവന പതിപ്പ് നമ്പറുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗുകൾ നൽകി. A, b, c, d പൂർണ്ണസംഖ്യകളുള്ള ഒരു പതിപ്പ് നമ്പർ abcd പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, സംഖ്യകളെ ഡോട്ടുകളാൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗാണ് പതിപ്പ് നമ്പർ. ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്ട്രിംഗുകളും (പതിപ്പ് നമ്പറുകൾ) താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ...

കൂടുതല് വായിക്കുക