അറേയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും തുല്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ‌ ഇല്ലാതാക്കുക

“X” ഘടകങ്ങളുള്ള അറേയുടെ ഇൻപുട്ട് നമുക്കുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇല്ലാതാക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു തുല്യ അറേ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം, അതായത്, അറേയിൽ തുല്യ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: [1, 1,…

കൂടുതല് വായിക്കുക

അറേയിലെ ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരമാവധി ദൂരം

നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ചുള്ള ചില സംഖ്യകളുള്ള ഒരു അറേ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു ശ്രേണിയിൽ നിലവിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സൂചികയുള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ട് സമാന സംഭവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരമാവധി ദൂരം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: അറേ = [1, 2, 3, 6, 2, 7] put ട്ട്‌പുട്ട്: 3 വിശദീകരണം: കാരണം അറേയിലെ ഘടകങ്ങൾ [1]…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ആദ്യ സംഭവമനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച അറേ ഘടകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങൾ

ഒന്നിലധികം സംഖ്യകളുള്ള ഒരു തരംതിരിക്കാത്ത അറേ നൽകിയ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ സംഭവമനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച അറേ ഘടകങ്ങളുടെ ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുക എന്നതാണ് ചുമതല. അതേസമയം, ഓർഡർ നമ്പർ വരുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കണം. ഉദാഹരണ ഇൻപുട്ട്: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

കൂടുതല് വായിക്കുക

രണ്ട് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റുകളുടെ യൂണിയനും ഇന്റർസെക്ഷനും

ലിങ്കുചെയ്‌ത രണ്ട് ലിസ്റ്റുകൾ നൽകി, നിലവിലുള്ള ലിസ്റ്റുകളുടെ ഘടകങ്ങളുടെ യൂണിയനും വിഭജനവും ലഭിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു രണ്ട് ലിങ്കുചെയ്‌ത ലിസ്റ്റുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുക. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: ലിസ്റ്റ് 1: 5 9 → 10 → 12 → 14 ലിസ്റ്റ് 2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 put ട്ട്‌പുട്ട്: ഇന്റർസെക്ഷൻ_ലിസ്റ്റ്: 14 → 9 → 5 യൂണിയൻ_ലിസ്റ്റ്:…

കൂടുതല് വായിക്കുക

രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ ആവൃത്തി തമ്മിലുള്ള പരമാവധി വ്യത്യാസം, അതായത് കൂടുതൽ ആവൃത്തിയിലുള്ള മൂലകവും കൂടുതലാണ്

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ ശ്രേണി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. തന്നിരിക്കുന്ന അറേയുടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ ആവൃത്തി തമ്മിലുള്ള പരമാവധി വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ വലിയ ആവൃത്തിയിലുള്ള മൂലകവും മറ്റ് സംഖ്യകളേക്കാൾ മൂല്യത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: arr [] = {2,4,4,4,3,2}…

കൂടുതല് വായിക്കുക

K വ്യതിരിക്തമായ നമ്പറുകളുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സബ്‌റേ

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയും k എന്ന സംഖ്യയുമുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപ-ശ്രേണി (l, r) ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അത്തരത്തിൽ ആ ചെറിയ ഉപ-അറേയിൽ കൃത്യമായി k വ്യതിരിക്ത സംഖ്യകളുണ്ട്. ഉദാഹരണ ഇൻ‌പുട്ട്: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3…

കൂടുതല് വായിക്കുക

1 സെ എണ്ണമുള്ള ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സബ്‌റേ 0 സെ

ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര നൽകി. ഒരു അറേയിൽ 1 ഉം 0 ഉം മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 1 ന്റെ അക്കത്തിന്റെ അളവ് ഒരു ഉപ-അറേയിലെ 0 ന്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഒന്ന് മാത്രമുള്ള ദൈർഘ്യമേറിയ ഉപ-അറേയുടെ ദൈർഘ്യം കണ്ടെത്താൻ പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണം ഇൻ‌പുട്ട്: arr [] =…

കൂടുതല് വായിക്കുക

നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് അറേകളിൽ നിന്നുള്ള പരമാവധി അറേ ഓർഡർ സൂക്ഷിക്കുന്നു

നമുക്ക് ഒരേ വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. രണ്ട് അറേകളിലും സാധാരണ സംഖ്യകളും അടങ്ങിയിരിക്കാം. രണ്ട് അറേകളിൽ‌ നിന്നും 'n' പരമാവധി മൂല്യങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫലമായുണ്ടാകുന്ന അറേ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പ്രശ്ന പ്രസ്താവന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആദ്യ അറേയ്‌ക്ക് മുൻ‌ഗണന നൽകണം (ആദ്യ ഘടകങ്ങൾ‌…

കൂടുതല് വായിക്കുക

ഒരേ തുല്യവും വിചിത്രവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സബ്‌റേകൾ എണ്ണുക

നിങ്ങൾ N വലുപ്പത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക. അക്കങ്ങളുള്ളതിനാൽ, സംഖ്യകൾ ഒറ്റസംഖ്യയോ ഇരട്ട സംഖ്യയോ ആണ്. പ്രശ്‌ന പ്രസ്താവന എന്നത് തുല്യവും വിചിത്രവുമായ ഘടകങ്ങളുള്ള സബ്‌റേയെ എണ്ണുക അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ-ഇരട്ട സംഖ്യകളുള്ള ഉപ-അറേകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. ഉദാഹരണം…

കൂടുതല് വായിക്കുക

കെ ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ശ്രേണി കണ്ടെത്തുക

“കെ ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ശ്രേണി കണ്ടെത്തുക” എന്ന പ്രശ്‌നത്തിൽ, അടുക്കിയതും ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ളതുമായ കെ ലിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കെ ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് മൂലകങ്ങളെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശ്രേണി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. . ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ…

കൂടുതല് വായിക്കുക