Гүдгэр их биеийн алгоритм

“Гүдгэр их биеийн алгоритм” бодлогод бид зарим нэг цэгийг өгсөн болно. Бусад бүх цэгүүдийг агуулсан цэгүүдээс үүсэх хамгийн жижиг олон өнцөгтийг гүдгэр их бие гэж нэрлэнэ. Үүнийг Jarvis Algorithm ашиглан хийж болно. Алгоритм нь зүүн тал дахь цэгийг эхлүүлэх ...

Цааш нь