Хоёртын модны хил хязгаар

Асуудлын мэдэгдэл "Хоёртын модны хилийн хөндлөн огтлол" асуудалд танд хоёртын мод өгсөн гэж заасан болно. Одоо та хоёртын модны хилийн зургийг хэвлэх хэрэгтэй. Энд хил давах гэдэг нь бүх зангилаануудыг модны хилээр харуулсан гэсэн үг юм. Зангилаа нь дараахаас харагдаж байна ...

Цааш нь