Сэдвийн
OSI загвар
Мэдээллийн сангийн шинж чанар
Мэдээллийн хараат бус байдал
Мэдээллийн сангийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Мэдээллийн сангийн архитектур
Мэдээллийн сангийн мэдээллийн баазын бүтэц ба мэдээллийн баазын менежментийн системийн бүтэц
Файл боловсруулах систем
Өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем
DBMS дээрх хүснэгтүүд
DBMS-д үзсэн тоо
DBMS дээрх материалжуулсан үзэгдлүүд
Мэдээллийн сангийн схем
Мэдээллийн сангийн жишээ
Мэдээллийн сангийн хэл
Мэдээллийг тодорхойлох хэл - DDL
Мэдээллийг удирдах хэл - DML
Мэдээллийн хяналтын хэл - DCL
Гүйлгээний хяналтын хэл - TCL
Мэдээллийн сангийн интерфэйс
DBMS дээрх өгөгдлийн загварууд
Обьект дээр суурилсан өгөгдлийн загварууд
Биет өгөгдлийн загварууд
Бүртгэлд суурилсан өгөгдлийн загварууд
ER өгөгдлийн загварын үндсэн ойлголтууд
ER мэдээллийн загвар
ER диаграмыг хүснэгт болгон хөрвүүлэх
Мэдээллийн сангийн хийсвэрлэл
Мэдээллийн сангийн хэрэглэгчид ба администраторууд
Харилцааны асуулгын хэлүүд - Харилцан хамааралтай алгебр
Харилцан хамааралтай тооцоолол - Tuple Relational Calculus - Domain Relational Calculus
DBMS дээрх файлын зохион байгуулалт
DBMS дээрх дараалсан файлын зохион байгуулалт
DBMS дээрх нуруулдан файлын зохион байгуулалт
HB / DBMS дээрх шууд файлын зохион байгуулалт
Индексжүүлсэн дараалсан хандалтын арга (ISAM)
B + модны файлын зохион байгуулалт
DBMS дээрх кластер файлын зохион байгуулалт
Мэдээллийн толь бичиг ба мэдээллийн толь бичгийн төрлүүд
Мэдээллийн толь бичгийн бүтэц, үзэл бодол, архитектур
Мэдээллийн толь бичгийн чиг үүрэг, давуу ба сул талууд
Индексжүүлэх үндсэн ойлголтууд - Захиалсан индексүүд
B + Tree ба өргөтгөлийн тухай ойлголтууд - DBMS дээрх B + ба B Tree индекс файлууд
Олон түлхүүр хандалт
Хэш ойлголтууд
Bitmap-ийн индекс, давуу ба сул талууд
Мэдээллийн сангийн индекс
Харилцан хамааралтай загварууд
Мэдээллийн сангийн түлхүүрүүд
Мэдээллийн сангийн хязгаарлалт
Мэдээллийн сангийн бүрэн бүтэн байдал
ХБ-ийн харилцааны багц операторууд
Системийн каталог
DBMS дээрх кодын дүрэм
DBMS-ийн хэвийн байдал
Эхний хэвийн хэлбэр (1NF)
Хоёр дахь хэвийн хэлбэр (2NF)
Гурав дахь хэвийн хэлбэр (3NF)
Boyce-Codd Normal Form (3.5NF) - BCNF
Дөрөв дэх хэвийн хэлбэр (4NF)
Тав дахь хэвийн хэлбэр (5NF)
Мэдээллийн сан дахь хэвийн байдлыг хэвийн болгох
Мэдээллийн сан дахь хэвийн байдал ба хэвийн бус байдлын хоорондох ялгаа (DBMS)
Мэдээллийн сангийн гүйлгээ (DBMS)
Хөгжлийн банкууд дахь валютын хяналт
DBMS мухардал
DBMS дээрх өгөгдлийг нөөцлөх, сэргээх
DBMS-д үл хамаарах зүйл
DBMS дахь триггерүүд
DBMS дээрх өгөгдлийн төрөл ба хувьсагчид
Нарийвчилсан SQL
DBMS дээрх үйлдлийг сонгоно уу
Хөгжлийн банк дахь NULL утга
DBMS-д ангилах
DBMS-д нэгтгэх
DBMS дээрх үйл ажиллагаанд нэгдэх
DBMS дээрх дэд асуултууд
DBMS-тэй холбоотой дэд асуултууд
Хөгжлийн банкинд нэгдэх
ХБ-ийн хасах
DBMS дээр огтлолцоно
DBMS дээр нэрийг нь өөрчлөх
DBMS-д ялгаатай
DBMS дээрхтэй адил
Хөгжлийн банкинд байрладаг
DBMS дахь нөхцөлт хяналт
Хөгжлийн банкнаас хэргийн мэдүүлэг
DBMS дээрх курсорууд
DBMS-д асуулга боловсруулах
DBMS дахь сонголтын алгоритм
DBMS дээр файл скан хийх
DBMS дээрх индексийн скан
DBMS-ийн холболт, салалт ба сөрөг байдал
DBMS-д нэгдэнэ
DBMS-ийн давхардлыг арилгах
DBMS дээр бүлэглэх
DBMS дээр үйлдлийг тохируулах
DBMS-д гадны нэгдлүүд
DBMS-д нэгдэх цогцолбор
ХБ-ийн илэрхийлэлийг үнэлэх
ХБ-ийн харилцааны илэрхийлэлийг өөрчлөх
УХБ-ын эквивалент дүрм
DBMS-д ангилах арга
DBMS дээрх асуулгын оновчлол
ХБ-ийн материалжуулсан үзэгдэл (MV)
Хөгжлийн банкинд үнэлгээний төлөвлөгөө
Илтгэлийн статистикийг тооцоолох нь УХБ-д гарч ирдэг
DBMS-ийн хэмжээг тооцоолох (Сонгох чадвар)
ДББ-ийн операторын үнэлгээний арга техник
МХБ-ийн үнэлгээний төлөвлөгөөний сонголт
DBMS дээрх мэдээллийн баазын гүйлгээ
Хөгжлийн банкууд дахь гүйлгээний менежментийн үзэл баримтлал
DBMS дээрх гүйлгээний загвар
DBMS-ийн хуваарь
DBMS дахь гүйлгээний атом ба удаан эдэлгээтэй байдал
DBMS-д нэвтрэх
Бичих-өмнө Нэвтрэх DBMS
DBMS дээрх сүүдэр мэдээллийн сан
ХББ-д хадгалах бүтэц
DBMS дээрх өгөгдөлд нэвтрэх
DBMS дээрх өгөгдлийг нөөцлөх
DBMS дээрх өгөгдлийг сэргээх
DBMS дээрх сүүдэрт пейжер хийх
DBMS-т зэрэг гүйлгээ хийх замаар нөхөн сэргээх
ДБМС-ийн нөхөн сэргээх арга
DBMS дахь гүйлгээний тусгаарлалт
DBMS дахь гүйлгээг тусгаарлах түвшин
DBMS дээрх гүйлгээний цуврал чанар
Хөгжлийн банкнаас гүйлгээг тусгаарлах хэрэгжилт
DBMS-ийн түгжрэлийг зохицуулах
DBMS дээр суулгасан SQL
DBMS дээрх Dynamic SQL
DBMS дээрх баримтын мэдээллийн сан
DBMS дээрх XML мэдээллийн сан
DBMS дээрх XPath
DBMS дээрх XQuery
Мэдээллийн сангийн системийг DBMS дээр түгээх
DBMS дахь өгөгдлийн хуваагдмал байдал
DBMS дээр тараасан асуулга боловсруулах
Хөгжлийн банкинд тархсан зэрэгцүүлэлт
DBMS дээр Oracle дээр мэдээллийн сан үүсгэх