दिलेल्या पालक अ‍ॅरेच्या प्रतिनिधित्त्वातून बायनरी ट्री बांधा


अडचण पातळी मध्यम
वारंवार विचारले ऍमेझॉन मायक्रोसॉफ्ट Snapdeal
अरे बायनरी ट्री झाड

“दिलेल्या पॅरेंट अ‍ॅरेच्या प्रेझेंटेशनमधून बायनरी ट्री बांधा” ही समस्या आपल्याला एक अ‍ॅरे दिली असल्याचे सांगते. हा इनपुट अ‍ॅरे बायनरी ट्रीचे प्रतिनिधित्व करतो. या इनपुट अ‍ॅरेच्या आधारे आता आपल्याला बायनरी ट्री बांधण्याची आवश्यकता आहे. अ‍ॅरे प्रत्येक अनुक्रमणिकेत पॅरेंट नोडची अनुक्रमणिका संचयित करते.

उदाहरण

दिलेल्या पालक अ‍ॅरेच्या प्रतिनिधित्त्वातून बायनरी ट्री बांधा

Inorder Traversal: 3 1 0 4 2 5

दृष्टीकोन

समस्या आम्हाला दिलेल्या पालकांकडून बायनरी ट्री बांधण्यास सांगते अॅरे प्रतिनिधित्व. अ‍ॅरेच्या प्रत्येक अनुक्रमणिकेवर पॅरेन्ट अ‍ॅरे पॅरेंट नोडची अनुक्रमणिका संग्रहित करते. आता आपल्याला हा अ‍ॅरे वापरून बायनरी ट्री बांधण्याची आवश्यकता आहे. इनपुट अ‍ॅरे मधील मूल्य -1 हे मधील रूट नोड सूचित करते झाड.

नवीन नोड तयार करणे चालू ठेवणे हा एक भोळेपणाचा दृष्टीकोन आहे. जेव्हा आम्ही हे नोड तयार करतो आम्ही बायनरीच्या झाडाच्या पातळीच्या क्रमाने नेहमी नोड तयार करतो. उदाहरणार्थ, प्रथम आम्ही मूळ तयार करतो नंतर त्याचे मुले आणि इतर. नंतर जेव्हा आम्ही नोड तयार करतो तेव्हा पॉईंटर्स सुधारणाच्या मदतीने आम्ही झाडावर नोड जोडतो. परंतु हा दृष्टिकोन कार्यक्षम नाही कारण सध्या तयार केलेल्या नोडचे पालक शोधण्यासाठी आम्ही झाडावरुन फिरत आहोत.

आधीपासून तयार केलेल्या नोड्सचा मागोवा ठेवणे म्हणजे एक चांगले आणि कार्यक्षम समाधान. अशा प्रकारे आम्हाला सध्याच्या नोडचा पालक शोधण्याची गरज नाही. हा उपाय थोडा वेगळा आहे. येथे आपण प्रथम पालक नोड तयार केले आहे का ते तपासू. जर ते तयार केले गेले असेल तर ते ठीक आहे. अन्यथा, आम्ही वारंवार सर्व पालक नोड तयार करतो आणि नंतर मूल नोड तयार करतो. अशाप्रकारे आम्ही पॉइंटर सुधारणेसह मुलाच्या नोड्सला देखील जोडत आहोत.

कोड

दिलेल्या मूळ अ‍ॅरेच्या प्रतिनिधित्त्वातून बायनरी ट्री बनविण्यासाठी सी ++ कोड

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node {
 int data;
 node *left, *right;
};

node* create(int data){
 node* tmp = new node();
 tmp->data = data;
 tmp->left = tmp->right = NULL;
 return tmp;
}

void inorder(node* root){
  if(root){
    inorder(root->left);
    cout<<root->data<<" ";
    inorder(root->right);
  }
}

void createNode(int a[], int i, node* created[]){
  // if current node is root
  if(a[i] == -1){
    node* cur = new node();
    cur->data = i;
    created[i] = cur;
    return;
  }

  // if the parent node has not been created
  if(created[a[i]] == NULL)
    createNode(a, a[i], created);

  // create current node
  node* cur = new node();
  cur->data = i;
  // insert the node value in created array
  created[i] = cur;

  // if left child of parent is null
  // attach current node as its left child
  if(created[a[i]]->left == NULL)
    created[a[i]]->left = cur;
  // else attach it as right child
  else if(created[a[i]]->right == NULL)
    created[a[i]]->right = cur;
}

int main()
{
 int a[] = {-1, 0, 0, 1, 2, 2};
 int n = (sizeof a) / (sizeof a[0]);
 node* created[n];
 memset(created, NULL, sizeof created);
 node* root = NULL;
 for(int i=0;i<n;i++){
    // if node has not been created
    if(created[i] == NULL)
      createNode(a, i, created);
    // store the root node
    if(a[i] == -1)
      root = created[i];
 }
 // print the inorder traversal of the root
 inorder(root);
}
3 1 0 4 2 5

दिलेल्या पालक अ‍ॅरेच्या प्रतिनिधित्त्वातून बायनरी ट्री बनविण्यासाठी जावा कोड

import java.util.*;

class node{
 int data;
 node left, right;
}

class Main{

 static node create(int data){
  node tmp = new node();
  tmp.data = data;
  tmp.left = tmp.right = null;
  return tmp;
 }

 static void inorder(node root){
   if(root != null){
     inorder(root.left);
     System.out.print(root.data+" ");
     inorder(root.right);
   }
 }

 static void createNode(int a[], int i, node created[]){
   // if current node is root
   if(a[i] == -1){
     node cur = new node();
     cur.data = i;
     created[i] = cur;
     return;
   }

   // if the parent node has not been created
   if(created[a[i]] == null)
     createNode(a, a[i], created);

   // create current node
   node cur = new node();
   cur.data = i;
   // insert the node value in created array
   created[i] = cur;

   // if left child of parent is null
   // attach current node as its left child
   if(created[a[i]].left == null)
     created[a[i]].left = cur;
   // else attach it as right child
   else if(created[a[i]].right == null)
     created[a[i]].right = cur;
 }

 public static void main(String[] args)
 {
  int a[] = {-1, 0, 0, 1, 2, 2};
  int n = 6;
  node created[] = new node[n];
  node root = null;
  for(int i=0;i<n;i++){
     // if node has not been created
     if(created[i] == null)
       createNode(a, i, created);
     // store the root node
     if(a[i] == -1)
       root = created[i];
  }
  // print the inorder traversal of the root
  inorder(root);
 }
}
3 1 0 4 2 5

गुंतागुंत विश्लेषण

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एन), कारण जरी आम्ही रिकर्सन वापरत आहोत. नोड तयार केल्यास आम्ही पुन्हा तोच नोड पुन्हा तयार करू शकत नाही. अशा प्रकारे वेळ मर्यादा रेषात्मक आहे.

स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एन), कारण आम्ही नोड तयार केला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी नोड्सचा एक अ‍ॅरे बनविला आहे. अशा प्रकारे अवकाशातील अवघडपणा देखील रेषात्मक आहे.