बायनरी ट्रीमधील नोडचा अंडरऑर्डर सक्सर


अडचण पातळी हार्ड
वारंवार विचारले ऍमेझॉन यामध्ये मॉर्गन स्टॅन्ले ओयओ रूम्स Snapchat
बायनरी शोध वृक्ष झाड

समस्या विधान

समस्या "बायनरी ट्रीमधील नोडचा अंडरऑर्डर सक्सर" शोधण्यास सांगते. नोडचा इनऑर्डर उत्तराधिकारी बायनरी ट्रीमधील एक नोड असतो जो दिलेल्या बायनरी ट्रीच्या आर्डर ट्रॅव्हर्सलमध्ये दिलेल्या नोडनंतर येतो.

उदाहरण

Inorder successor of 6 is 4

स्पष्टीकरण

झाडाची आक्रमक ट्रॅव्हर्सल 9 7 1 6 4 5 3 आहे. अशा प्रकारे 1 चा आतील उत्तराधिकारी 6 आहे.

दृष्टीकोन

साधारणपणे, आम्हाला पुढील नोडला अ च्या अंतर्गत क्रांतीमध्ये शोधण्यासाठी सांगितले जाते बायनरी शोध वृक्ष. पण ते बायनरी झाडापेक्षा वेगळे आहे. तर एक गोष्ट जी आपण लक्षात घ्यावी ती म्हणजे सर्वसाधारण बायनरी झाडाची आंतरक्रिया चढत्या क्रमाने होत नाही. चला आता पुढे जाऊया. जर आपल्याकडे नोड असेल तर 3 प्रकरणे आहेत ज्या आपण पाहिल्या पाहिजेत.

आम्ही लक्षात घ्यावे की 3 प्रकरणे तिच्या योग्य मुलाशी किंवा जर सध्याचे नोड स्वतःच सर्वात योग्य मुलाशी संबंधित असेल. जर नोडला योग्य मूल असेल तर. तर अंडरऑर्डर उत्तराधिकारी त्याच्या उजवीकडील सबट्री मधील फक्त सर्वात डावीकडे मूल आहे. परंतु जर त्यात योग्य मुल नसेल तर. तर दिलेल्या नोडचा सर्वात कमी पूर्वज शोधा ज्यायोगे दिलेला नोड पूर्वजांच्या डावीकडील उपखंडात असेल. हे करण्यासाठी, वारंवार नोड शोधा आणि जेव्हा आपण रिकर्सन वरुन मागे जाऊ तेव्हा पालक जिथे जिथे आम्ही डावी दिशा निवडली आहे तेथे संचयित करते.

आता शेवटचे प्रकरण आहे जर नोड सर्वात उजवीकडे मूल असेल तर. तसे झाल्यास नोडसाठी कोणताही अंतर्गत उत्तराधिकारी अस्तित्वात नाही.

कोड

बायनरी ट्रीमधील नोडचा अंडरऑर्डर उत्तराधिकारी शोधण्यासाठी सी ++ कोड

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node {
 int data;
 node *left, *right;
};

node* create(int data){
 node* tmp = new node();
 tmp->data = data;
 tmp->left = tmp->right = NULL;
 return tmp;
}

node* findLeftMostNode(node* root){
 while(root && root->left) root = root->left;
 return root;
}

node* findRightMostNode(node* root){
 while(root && root->right) root = root->right;
 return root;
}

node* findAncestorSuccessor(node* root, node* given)
{
 if(root){
  if(root == given)
   return root;
  node* tmp = findAncestorSuccessor(root->left, given);
  if(tmp){
   if(root->left == tmp){
    cout<<"Inorder Successor of "<<given->data<<" is "<<root->data;
    return NULL;
   }
   return root;
  }
  tmp = findAncestorSuccessor(root->right, given);
  if(tmp){
   if(root->left == tmp){
    cout<<"Inorder Successor of "<<given->data<<" is "<<root->data;
    return NULL;
   }
   return root;
  }
 }
  return NULL;
}

void findInorderSuccesor(node* root, node* given)
{
  // if right child exists
  if(given->right)
  {
  	node* leftmost = findLeftMostNode(given);
  	cout<<"Inorder Succesor of "<<given->data<<" is "<<leftmost->data;
  	return;
  }
  // if right child does not exists
  if(given->right == NULL)
  {
    node* rightmost = findRightMostNode(root);
    if(rightmost == given)
      cout<<"Inorder Successor does not exists";
    else
    	findAncestorSuccessor(root, given);
  }
}

int main()
{
 node* root = create(5);
 root->left = create(7);
 root->right = create(3);
 root->left->left = create(9);
 root->left->right = create(6);
 root->left->right->left = create(1);
 root->left->right->right = create(4);
 findInorderSuccesor(root, root->left->right->left);
}
Inorder Successor of 1 is 6

बायनरी ट्रीमधील नोडचा अंडरऑर्डर उत्तराधिकारी शोधण्यासाठी जावा कोड

import java.util.*;

class node{
 int data;
 node left, right;
}

class Main{
 static node create(int data){
  node tmp = new node();
  tmp.data = data;
  tmp.left = tmp.right = null;
  return tmp;
 }

 static node findLeftMostNode(node root){
  while(root != null && root.left != null) root = root.left;
  return root;
 }

 static node findRightMostNode(node root){
  while(root != null && root.right != null) root = root.right;
  return root;
 }

 static node findAncestorSuccessor(node root, node given)
 {
  if(root != null){
   if(root == given)
    return root;
   node tmp = findAncestorSuccessor(root.left, given);
   if(tmp != null){
    if(root.left == tmp){
     System.out.print("Inorder Successor of "+given.data+" is "+root.data);
     return null;
    }
    return root;
   }
   tmp = findAncestorSuccessor(root.right, given);
   if(tmp != null){
    if(root.left == tmp){
     System.out.print("Inorder Successor of "+given.data+" is "+root.data);
     return null;
    }
    return root;
   }
  }
   return null;
 }

 static void findInorderSuccesor(node root, node given)
 {
   // if right child exists
   if(given.right != null)
   {
   	node leftmost = findLeftMostNode(given);
   	System.out.print("Inorder Successor of "+given.data+" is "+leftmost.data);
   	return;
   }
   // if right child does not exists
   else
   {
     node rightmost = findRightMostNode(root);
     if(rightmost == given)
       System.out.print("Inorder Successor does not exists");
     else
     	findAncestorSuccessor(root, given);
   }
 }

 public static void main(String[] args)
 {
  node root = create(5);
  root.left = create(7);
  root.right = create(3);
  root.left.left = create(9);
  root.left.right = create(6);
  root.left.right.left = create(1);
  root.left.right.right = create(4);
  findInorderSuccesor(root, root.left.right.left);
 }
}
Inorder Successor of 1 is 6

गुंतागुंत विश्लेषण

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एन), कारण सर्वात वाईट प्रकरणांमध्ये आपल्याला सर्व नोड्सवरुन जावे लागू शकते.

स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एच), आम्ही पुनरावृत्ती वापरल्यापासून. अशा प्रकारे जर आपण कंपाईलर स्टॅकद्वारे घेतलेल्या जागेचा विचार केला तर. जागेची जटिलता झाडाच्या उंचीवर अवलंबून असते.