बायनरी शोध वृक्ष हटवा ऑपरेशन


अडचण पातळी हार्ड
वारंवार विचारले एकत्रित ऍमेझॉन Qualcomm सॅमसंग
बायनरी शोध वृक्ष बायनरी ट्री झाड

समस्या विधान

"बायनरी सर्च ट्री डिलीट ऑपरेशन" समस्या आम्हाला यासाठी डिलीट ऑपरेशनची अंमलबजावणी करण्यास सांगते बायनरी शोध वृक्ष. डिलीट फंक्शन दिलेली की / डेटासह नोड हटविण्यासाठी कार्यक्षमतेचा संदर्भ देते.

उदाहरण

इनपुट

बायनरी शोध वृक्ष हटवा ऑपरेशन

हटवायचे नोड = 5

उत्पादन

साठी दृष्टीकोन बायनरी शोध वृक्ष हटवा ऑपरेशन

म्हणून जेव्हा आम्ही बायनरी शोध वृक्षातून नोड हटवण्याबद्दल बोलतो. लक्षात घेण्याजोगी एक गोष्ट म्हणजे जेव्हा आम्ही एखादे नोड हटवितो तेव्हा बीएसटी मधील सर्व गुणधर्म समाधानी ठेवणे आवश्यक आहे. जर आपण अंतर्गत नोड काढून टाकत असाल तर नवीन रूटसह सबट्री बीएसटीच्या गुणधर्मांना तृप्त करते हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.

आता, आपल्याकडे व्यवहार करण्यासाठी तीन प्रकरणे आहेत. ही प्रकरणे नोड असलेल्या मुलांच्या संख्येवर आधारित आहेत. आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी मुलांच्या संख्येच्या आधारावर नोड्सचे वर्गीकरण का करीत आहे? तर, एकाच मुलासह लीड आणि नोडला सामोरे जाणे अधिक सुलभ आहे. तर या तिन्ही प्रकरणांवर थोडक्यात चर्चा करूया.

 1. मूल नसलेले नोड (पान)
 2. एकल मुलासह नोड
 3. दोन मुलांसह नोड

जर नोड एक पान असेल तर आपण झाडापासून नोड काढू शकतो. या ऑपरेशनमुळे कोणत्याही बीएसटीच्या मालमत्तेचे उल्लंघन होऊ शकत नाही. आता जर आपण एकाच मुलाच्या बाबतीत विचार केला तर. आम्ही नोड काढू शकतो आणि त्यास तिच्या जागी ठेवू शकतो. जेव्हा आम्ही दोन मुलांसह नोड काढण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा फक्त समस्या उद्भवते.

दोन मुले असलेली नोड काढण्यासाठी प्रथम आपल्याला या नोडचा अंतर्गत उत्तराधिकारी सापडतो. नोड काढण्याच्या जागी उत्तराधिकारी ठेवा. आता आम्ही खात्री देऊ की उत्तराधिकारी काढून टाकल्यास बीएसटीच्या मालमत्तांचे उल्लंघन होणार नाही. आम्ही याची हमी देऊ शकतो कारण उत्तराधिकारी म्हणून नोड कधीच दोन मुले असू शकत नाही. एकतर त्याला एक मूल होईल किंवा अजिबात मूल नाही. म्हणून उत्तराधिकारी काढून टाकल्यास बीएसटी गुणधर्मांचे उल्लंघन होणार नाही. 

कोड

बायनरी सर्च ट्री डिलीट ऑपरेशनसाठी सी ++ कोड

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node
{
  int data;
  node *left, *right;
};

node* create(int data){
 node* tmp = new node();
 tmp->data = data;
 tmp->left = tmp->right = NULL;
}

void inorder(node* root){
 if(root){
  inorder(root->left);
  cout<<root->data<<" ";
  inorder(root->right);
 }
}

// return the node which is in the most left direction of root
// the smallest node in the entire subtree rooted at current node
node* minNode(node* root)
{
 node* tmp = root;
 while(tmp && tmp->left)
  tmp = tmp->left;
 return tmp;
}

// deleted the node with given data from tree
node* deleteNode(node* root, int data)
{
 // if current node is empty return current node(NULL)
 if(!root) return root;

 	// node to be deleted is in left sub-tree
  if (data < root->data)
    root->left = deleteNode(root->left, data);
 	// node to be deleted in right sub-tree
  else if (data > root->data)
    root->right = deleteNode(root->right, data);
  // current node is node to be deleted
  else
  {
    // Case 1 + Case 2
    // if left is null this means that it is either of the two cases
    if (root->left == NULL)
    {
      node* tmp = root->right;
      free(root);
      return tmp;
    }
    // Case 2 node has a left child but not right child
    // thus it has only a single child
    else if (root->right == NULL)
    {
      node* tmp = root->left;
      free(root);
      return tmp;
    }
 		// Case 3
 		// first find the successor
 		// successor is the element which comes next in inorder traversal of BST
 		// so it is the node in most left direction in right sub-tree
    node *successor = minNode(root->right);
    // place successor in place of current node
    root->data = successor->data;
    // now simply delete the successor from root's right child
    root->right = deleteNode(root->right, successor->data);
  }
  return root;
}

int main()
{
 node* root = create(7);
 root->left = create(5);
 root->right = create(8);
 root->left->left = create(3);
 root->left->left->right = create(4);
 root->left->right = create(6);
 cout<<"current inorder traversal of tree"<<endl;
 inorder(root);
 cout<<endl;
 root = deleteNode(root, 5);
 cout<<"inorder traversal after deleting node with value 5"<<endl;
 inorder(root);
 cout<<endl;
  return 0;
}
current inorder traversal of tree
3 4 5 6 7 8
inorder traversal after deleting node with value 5
3 4 6 7 8

बायनरी सर्च ट्री डिलीट ऑपरेशनसाठी जावा कोड

import java.util.*;
// Class that denotes a node of the tree
class node
{ 
  int data; 
  node left, right, random; 
 
  public node(int data) 
  { 
    this.data = data;
    left = right = random = null; 
  } 
}

class Tree 
{ 
  static node root;
 static node create(int data) {
  node tmp = new node(data);
  return tmp;
 }

 static void inorder(node root){
  if(root != null){
   inorder(root.left);
   System.out.print(root.data + " ");
   inorder(root.right);
  }
 }

 // return the node which is in the most left direction of root
 // the smallest node in the entire subtree rooted at current node
 static node minNode(node root) 
 {
  node tmp = root;
  while(tmp != null && tmp.left != null)
   tmp = tmp.left;
  return tmp;
 }
  
 // deleted the node with given data from tree
 static node deleteNode(node root, int data) 
 {
  // if current node is empty return current node(NULL)
  if(root == null) return root;
  	// node to be deleted is in left sub-tree
   if (data < root.data)
     root.left = deleteNode(root.left, data); 
  	// node to be delted in right sub-tree
   else if (data > root.data) 
     root.right = deleteNode(root.right, data); 
   // current node is node to be deleted
   else
   { 
     // Case 1 + Case 2
     // if left is null this means that it is either of the two cases
     if (root.left == null) 
     { 
       return root.right;
     } 
     // Case 2 node has a left child but not right child
     // thus it has only a single child
     else if (root.right == null)
     { 
       return root.left;
     }
  		// Case 3
  		// first find the successor
  		// successor is the element which comes next in inorder traversal of BST
  		// so it is the node in most left direction in right sub-tree
     node successor = minNode(root.right);
     // place successor in place of current node
     root.data = successor.data;
     // now simply delete the successor from root's right child
     root.right = deleteNode(root.right, successor.data); 
   } 
   return root; 
 }

 public static void main(String[] args) 
 {
  root = create(7);
  root.left = create(5);
  root.right = create(8);
  root.left.left = create(3);
  root.left.left.right = create(4);
  root.left.right = create(6);
  System.out.println("current inorder traversal of tree");
  inorder(root);
  System.out.println();
  root = deleteNode(root, 5);
  System.out.println("inorder traversal after deleting node with value 5");
  inorder(root);
  System.out.println();
 }
}
current inorder traversal of tree
3 4 5 6 7 8 
inorder traversal after deleting node with value 5
3 4 6 7 8 

गुंतागुंत विश्लेषण

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एन), हटविण्यासाठी. आपल्याला डाव्या आणि उजव्या मुलं असलेल्या झाडाचे मूळ हटवण्याची आवश्यकता आहे याचा विचार करा. आणि उजवीकडील मुले तात्काळ मुळाच्या उजव्या मुला नंतर डाव्या दिशेने एक खोडलेले झाड आहे. यामुळे हे डिलीट ऑपरेशन रेषीय वेळेच्या जटिलतेमध्ये कार्य करते.

स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (1), डिलीट ऑपरेशन दरम्यान. आम्ही कोणतीही माहिती संग्रहित केली नाही आणि अशा प्रकारे निरंतर जागा घेण्याकरिता अल्गोरिदम बनविला.

वरील पध्दतीसाठी ऑप्टिमायझेशन अस्तित्वात आहे परंतु यासाठी ओ (एन) वेळ देखील लागतो. आम्ही इनऑर्डर ट्रॅव्हर्सल चालवू शकतो आणि प्रत्येक नोडचे पालक जतन करू शकतो. अशाप्रकारे जेव्हा आपल्याला उत्तराधिकारी हटविण्याची आवश्यकता असते तेव्हा आम्ही त्याऐवजी त्याच्या पालकांच्या डाव्या किंवा उजव्या मुलास त्याऐवजी शून्य करण्यासाठी पुनर्स्थित करतो. परंतु तो दृष्टीकोन ओ (एन) जागा घेईल आणि वेळेच्या सर्वात जटिलतेवर परिणाम करणार नाही.