के वर्ण काढून टाकल्यानंतर दिलेल्या स्ट्रिंगमध्ये वर्णांच्या वर्गांच्या वर्गांची किमान बेरीज


अडचण पातळी मध्यम
वारंवार विचारले ऍमेझॉन
रांग अक्षरमाळा

समस्या विधान

"के वर्ण काढून टाकल्यानंतर दिलेल्या स्ट्रिंगमध्ये वर्णांच्या वर्गांच्या किमान संख्येची बेरीज" ही समस्या आपल्याला असे सूचित करते की स्ट्रिंग केवळ लहान केसांची अक्षरे. आपल्याला स्ट्रिंगमधून के अक्षरे काढण्याची परवानगी आहे जसे की उर्वरित स्ट्रिंगमध्ये प्रत्येक वर्णांच्या वारंवारतेच्या वर्गांची बेरीज किमान असेल. ते किमान मूल्य शोधा आणि मुद्रित करा.

उदाहरणे

str = "aabcd"
k = 2
3

 

str = "aabbcc"
k = 2
6

 

के वर्ण काढून टाकल्यानंतर दिलेल्या स्ट्रिंगमध्ये वर्णांच्या वर्गांच्या वर्गांची किमान बेरीज

str = "aaaaabbxd"
k = 1
22

भोळे दृष्टिकोन

हे काढणे नेहमीच इष्टतम असते वर्ण जास्तीत जास्त वारंवारता सह.

 1. दिलेल्या मूळ स्ट्रिंगमध्ये, सर्व वर्णांची वारंवारता मोजा आणि त्यास फ्रीक arरेमध्ये संचयित करा.
 2. क्रमवारी लावा घटत्या क्रमाने फ्रीक अ‍ॅरे.
 3. चरण 4 'के' वेळा पुन्हा करा.
 4. फ्रीक अ‍ॅरेमधील प्रथम घटकाची वारंवारता 1 ने कमी करा आणि पुन्हा फ्रीॅक अ‍ॅरेची क्रमवारी लावा.
 5. किमान मूल्य म्हणजे फ्रीक अ‍ॅरेमध्ये असलेल्या मूल्यांच्या वर्गांची बेरीज.

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी = ओ (एन + के * सी)
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी = ओ (1)
जेथे सी स्थिर आहे जो स्ट्रिंगमधील अद्वितीय वर्णांच्या संख्येइतके आहे.

के वर्ण काढून टाकल्यानंतर दिलेल्या स्ट्रिंगमध्ये वर्ण संख्याच्या वर्गांची किमान बेरीज शोधण्यासाठी कोड

जावा कोड

import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
class MinimumSumOfSquaresOfCharacterCountsInAGivenStringAfterRemovingKCharacters {
  private static int minSumSquares(String str, int k) {
    char sArr[] = str.toCharArray();
    int minSum = 0;

    // create a freq array, with initial value as 0
    Integer freq[] = new Integer[26];
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
      freq[i] = 0;
    }

    // traverse in the original string and calculate the frequency of every character
    for (int i = 0; i < sArr.length; i++) {
      freq[sArr[i] - 'a']++;
    }

    // sort the array in descending order
    Arrays.sort(freq, Collections.reverseOrder());

    // remove k characters
    for (int i = 0; i < k; i++) {
      // remove the character with maximum freq and reduce the freq
      freq[0]--;
      // sort the array in descending order
      Arrays.sort(freq, Collections.reverseOrder());
    }

    // minSum is the sum of squares of all the elements in freq array
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
      minSum += (freq[i] * freq[i]);
    }

    return minSum;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    String str1 = "aabcd";
    int k1 = 2;
    System.out.println(minSumSquares(str1, k1));

    // Example 2
    String str2 = "aabbcc";
    int k2 = 2;
    System.out.println(minSumSquares(str2, k2));

    // Example 3
    String str3 = "aaaaabbxd";
    int k3 = 1;
    System.out.println(minSumSquares(str3, k3));
  }
}
3
6
22

सी ++ कोड

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

int minSumSquares(string str, int k) {
  int minSum = 0;
  
  // create a freq array, with initial value as 0
  int freq[26];
  for (int i = 0; i < 26; i++) {
    freq[i] = 0;
  }
  
  // traverse in the original string and calculate the frequency of every character
  for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
    freq[str[i] - 'a']++;
  }
  
  // sort the array in descending order
  sort(freq, freq + 26, greater<int>());
  
  // remove k characters
  for (int i = 0; i < k; i++) {
    // remove the character with maximum freq and reduce the freq
    freq[0]--;
    // sort the array in descending order
    sort(freq, freq + 26, greater<int>());
  }
  
  // minSum is the sum of squares of all the elements in freq array
  for (int i = 0; i < 26; i++) {
    minSum += (freq[i] * freq[i]);
  }
  
  return minSum;
}

int main() {
  // Example 1
  string str1 = "aabcd";
  int k1 = 2;
  cout<<minSumSquares(str1, k1)<<endl;

  // Example 2
  string str2 = "aabbcc";
  int k2 = 2;
  cout<<minSumSquares(str2, k2)<<endl;

  // Example 3
  string str3 = "aaaaabbxd";
  int k3 = 1;
  cout<<minSumSquares(str3, k3)<<endl;
  
  return 0;
}
3
6
22

इष्टतम दृष्टीकोन

प्राधान्य रांगेत जास्तीत जास्त वारंवारतेसह वर्ण काढून टाकण्याचे लक्ष्य चांगल्या प्रकारे साध्य केले जाऊ शकते.

 1. तयार प्राधान्य रांग q, जे एक जास्तीत जास्त ढीग आहे.
 2. मूळ स्ट्रिंगमध्ये, सर्व वर्णांची वारंवारता मोजा आणि त्यास प्राधान्य रांग द्या.
 3. चरण 4 'के' वेळा पुन्हा करा.
 4. अग्रक्रम रांगेची शीर्षस्थानी काढा, त्यास 1 ने कमी करा आणि जर ते शून्य नसेल तर त्यास अग्रक्रम रांगेत परत ढकल.
 5. किमान मूल्य प्राधान्य रांगेत असलेल्या मूल्यांच्या वर्गांची बेरीज आहे.

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी = ओ (एन + के * लॉग (सी))
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी = ओ (सी)
जेथे सी स्थिर आहे जो स्ट्रिंगमधील अद्वितीय वर्णांच्या संख्येइतके आहे. आम्ही प्राधान्य रांगेतून के घटक काढत आहोत. प्राधान्य रांगेतून समावेश आणि काढणे घ्या ओ (लॉग एन) वेळ आणि अशा प्रकारे एक घटक लॉगएन आला. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कारण आम्ही फ्रिक्वेन्सी अ‍ॅरे तयार केला आहे परंतु वारंवारता अ‍ॅरेचा आकार इनपुटपेक्षा स्वतंत्र आहे. आणि अशाप्रकारे अवकाशातील अवघडपणा स्थिर आहे.

के वर्ण काढून टाकल्यानंतर दिलेल्या स्ट्रिंगमध्ये वर्ण संख्याच्या वर्गांची किमान बेरीज शोधण्यासाठी कोड

जावा कोड

import java.util.Collections;
import java.util.PriorityQueue;

class MinimumSumOfSquaresOfCharacterCountsInAGivenStringAfterRemovingKCharacters {
  private static int minSumSquares(String str, int k) {
    char[] sArr = str.toCharArray();
    // create a frequency array
    int freq[] = new int[26];

    // traverse in the original string and count the frequency of each character
    for (int i = 0; i < sArr.length; i++) {
      freq[sArr[i] - 'a']++;
    }

    // create a priority queue and store the frequency of each character
    PriorityQueue<Integer> priorityQueue = new PriorityQueue<>(Collections.reverseOrder());
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
      if (freq[i] != 0)
        priorityQueue.add(freq[i]);
    }

    // remove k characters
    for (int i = 0; i < k; i++) {
      // remove the character with maximum frequency
      int curr = priorityQueue.poll();
      // reduce the frequency
      curr--;
      if (curr != 0)
        priorityQueue.add(curr);
    }

    int minSum = 0;

    // min sum is the sum of squares of elements in priority queue
    for (Integer i : priorityQueue) {
      minSum += (i * i);
    }

    return minSum;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    String str1 = "aabcd";
    int k1 = 2;
    System.out.println(minSumSquares(str1, k1));

    // Example 2
    String str2 = "aabbcc";
    int k2 = 2;
    System.out.println(minSumSquares(str2, k2));

    // Example 3
    String str3 = "aaaaabbxd";
    int k3 = 1;
    System.out.println(minSumSquares(str3, k3));
  }
}
3
6
22

सी ++ कोड

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

int minSumSquares(string str, int k) {
  int minSum = 0;
  
  // create a freq array, with initial value as 0
  int freq[26];
  for (int i = 0; i < 26; i++) {
    freq[i] = 0;
  }
  
  // traverse in the original string and calculate the frequency of every character
  for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
    freq[str[i] - 'a']++;
  }
  
  // create a priority queue and store the frequency of each character
  priority_queue<int> pq;
  for (int i = 0; i < 26; i++) {
    if (freq[i] != 0) {
      pq.push(freq[i]);
    }
  }
  
  // remove k characters
  for (int i = 0; i < k; i++) {
    // remove the character with maximum frequency
    int curr = pq.top();
    pq.pop();
    // reduce the frequency
    curr--;
    if (curr != 0) {
      pq.push(curr);
    }
  }
  
  // min sum is the sum of squares of elements in priority queue
  while (!pq.empty()) {
    minSum += (pq.top() * pq.top());
    pq.pop();
  }
  
  return minSum;
}

int main() {
  // Example 1
  string str1 = "aabcd";
  int k1 = 2;
  cout<<minSumSquares(str1, k1)<<endl;

  // Example 2
  string str2 = "aabbcc";
  int k2 = 2;
  cout<<minSumSquares(str2, k2)<<endl;

  // Example 3
  string str3 = "aaaaabbxd";
  int k3 = 1;
  cout<<minSumSquares(str3, k3)<<endl;
  
  return 0;
}
3
6
22