दोन रांगांचा वापर करून लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल


अडचण पातळी मध्यम
वारंवार विचारले ऍमेझॉन वाढ मायक्रोसॉफ्ट मॉर्गन स्टॅन्ले
बायनरी ट्री रुंदी प्रथम शोध रांग झाड ट्री ट्रॅव्हर्सल

समस्या विधान

“दोन रांगेचा वापर करुन लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल” ही समस्या सांगते की आपल्याला बायनरी ट्री देण्यात आली आहे, त्याचे मुद्रण करा पातळी ऑर्डर आडवा एका रांगेत ओळ

उदाहरणे

इनपुट

दोन रांगांचा वापर करून लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल

5
11 42
7 9 8
12 23 52 3

इनपुट
दोन रांगांचा वापर करून लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल

1
2 3
4 5 6

दोन रांगेचा वापर करुन लेव्हल ऑर्डर ट्रव्हर्सलसाठी अल्गोरिदम

दोन रांगेचा वापर करुन लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल मुद्रित करण्यासाठी आम्ही प्रथम रांगेत प्रथम स्तर (रूट) प्रथम रांगेत हलवितो, पहिल्या रांगेतून एखादा स्तर बाहेर टाकत असताना आम्ही पुढील स्तरास दुसर्‍या रांगेत ढकलतो आणि दुसर्‍या रांगेतून एखादा स्तर बाहेर टाकत असताना, पहिल्या रांगेत पुढच्या पातळीवर ढकल. दोन रांगापैकी एकाही रिकामी नसल्यास या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करा.

 1. दोन तयार करा पुरुषांचा संध्याकाळी वापरण्याचा कोट क्यू 1 आणि क्यू 2.
 2. Q1 वर रूट दाबा.
 3. एकतर क्यू 1 रिक्त नाही किंवा क्यू 2 रिक्त पुनरावृत्ती चरण 4 आणि 5 नाही.
 4. क्यू 1 रिक्त नसतानाही, एक-एक करून रांगेतून घटक काढून टाका, ते मुद्रित करा आणि त्यातील मुलांना क्यू 2 वर ढकलून द्या. रांगेत रिक्त झाल्यानंतर नवीन ओळ मुद्रित करा.
 5. क्यू 2 रिक्त नसतानाही, एक-एक करून रांगेतून घटक काढून टाका, ते मुद्रित करा आणि त्यातील मुलांना क्यू 1 वर ढकलून द्या. रांगेत रिक्त झाल्यानंतर नवीन ओळ मुद्रित करा.

स्पष्टीकरण

वरील दुसर्‍या उदाहरणातील झाडाचा विचार करा.

पाऊल 1
क्यू 1 आणि क्यू 2 या दोन रांगा तयार करा.
q1 = शून्य आणि q2 = शून्य

पाऊल 2
Q1 रांगेत रूट दाबा
क्यू 1 = 1 आणि क्यू 2 = शून्य

पाऊल 3
4 आणि 5 चे पुनरावृत्ती करा तर क्यू 1 किंवा क्यू 2 मधील कोणत्याही रांगे रिक्त नाहीत

चरण 4 आणि 5
क्यू 1 = 2 आणि क्यू 2 = शून्य

Iteration 1
2 प्रिंट करा.
क्यू 1 = शून्य आणि क्यू 2 = 2 -> 3
प्रिंट लाइन ब्रेक.

Iteration 2
2 आणि 3 प्रिंट करा.
क्यू 1 = 4 -> 5 -> 6 आणि क्यू 2 = शून्य
प्रिंट लाइन ब्रेक.

Iteration 3
4, 5 आणि 6 मुद्रित करा.
q1 = शून्य आणि q2 = शून्य
प्रिंट लाइन ब्रेक.

दोन्ही रांगा रिकाम्या झाल्यामुळे आपण येथेच थांबतो.

कोड

दोन रांगेचा वापर करुन लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सलसाठी जावा कोड

import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

class LevelOrderTraversalUsingTwoQueues {
  // class representing node of a binary tree
  static class Node {
    int data;
    Node left, right;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  private static void levelOrderTraversal(Node root) {
    if (root == null) {
      System.out.println();
      return;
    }

    // create two queues q1 and q2
    Queue<Node> q1 = new LinkedList<>();
    Queue<Node> q2 = new LinkedList<>();
    // push the root to queue q1
    q1.add(root);
    
    // while either q1 is not empty or q2 is not empty
    while (!q1.isEmpty() || !q2.isEmpty()) {
      // Pop out a level from q1, print it and push next level to q2
      while (!q1.isEmpty()) {
        // remove a node from q1
        Node curr = q1.poll();
        // print the node
        System.out.print(curr.data + " ");
        // add its children to queue q2
        if (curr.left != null)
          q2.add(curr.left);
        if (curr.right != null)
          q2.add(curr.right);
      }
      // print line break
      System.out.println();
      
      // Pop out a level from queue q2 and push next level to q1
      while (!q2.isEmpty()) {
        // remove a node from q2
        Node curr = q2.poll();
        // print the node
        System.out.print(curr.data + " ");
        // add its children to queue q2
        if (curr.left != null)
          q1.add(curr.left);
        if (curr.right != null)
          q1.add(curr.right);
      }
      // print line break
      System.out.println();
    }
    System.out.println();
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example Tree 1
    Node root1 = new Node(5);
    root1.left = new Node(11);
    root1.right = new Node(42);
    root1.left.left = new Node(7);
    root1.right.left = new Node(9);
    root1.right.right = new Node(8);
    root1.left.left.left = new Node(12);
    root1.left.left.right = new Node(23);
    root1.right.right.left = new Node(52);
    root1.right.right.right = new Node(3);

    levelOrderTraversal(root1);

    // Example Tree 2
    Node root2 = new Node(1);
    root2.left = new Node(2);
    root2.right = new Node(3);
    root2.left.left = new Node(4);
    root2.left.right = new Node(5);
    root2.right.right = new Node(6);

    levelOrderTraversal(root2);
  }
}
5
11 42
7 9 8
12 23 52 3

1
2 3
4 5 6

दोन रांगेचा वापर करुन लेव्हल ऑर्डर ट्रॅव्हर्सलसाठी सी ++ कोड

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

// class representing node of a binary tree
class Node {
  public:
  int data;
  Node *left;
  Node *right;
  
  Node(int d) {
    data = d;
    left = right = NULL;
  }
};

// function to create a new node
Node* newNode(int d) {
  Node *node = new Node(d);
  return node;
}

void levelOrderTraversal(Node *root) {
  if (root == NULL) {
    cout<<endl;
    return;
  }
  
  // create two queues q1 and q2
  queue<Node *> q1;
  queue<Node *> q2;
  // push the root to queue q1
  q1.push(root);
  
  // while either q1 is not empty or q2 is not empty
  while (!q1.empty() || !q2.empty()) {
    // Pop out a level from q1, print it and push next level to q2
    while (!q1.empty()) {
      // remove a node from q1
      Node *curr = q1.front();
      q1.pop();
      // print the node
      cout<<curr->data<<" ";
      // add its children to queue q2
      if (curr->left != NULL)
        q2.push(curr->left);
      if (curr->right != NULL)
        q2.push(curr->right);
    }
    // print line break
    cout<<endl;
    
    // Pop out a level from queue q2 and push next level to q1
    while (!q2.empty()) {
      // remove a node from q2
      Node *curr = q2.front();
      q2.pop();
      // print the node
      cout<<curr->data<<" ";
      // add its children to queue q2
      if (curr->left != NULL)
        q1.push(curr->left);
      if (curr->right != NULL)
        q1.push(curr->right);
    }
    // print line break
    cout<<endl;
  }
  cout<<endl;
}

int main() {
  // Example Tree 1
  Node *root1 = newNode(5);
  root1->left = newNode(11);
  root1->right = newNode(42);
  root1->left->left = newNode(7);
  root1->right->left = newNode(9);
  root1->right->right = newNode(8);
  root1->left->left->left = newNode(12);
  root1->left->left->right = newNode(23);
  root1->right->right->left = newNode(52);
  root1->right->right->right = newNode(3);

  levelOrderTraversal(root1);

  // Example Tree 2
  Node *root2 = newNode(1);
  root2->left = newNode(2);
  root2->right = newNode(3);
  root2->left->left = newNode(4);
  root2->left->right = newNode(5);
  root2->right->right = newNode(6);

  levelOrderTraversal(root2);
  
  return 0;
}
5
11 42
7 9 8
12 23 52 3

1
2 3
4 5 6

गुंतागुंत विश्लेषण

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एन), आम्ही झाडाच्या सर्व नोड्सवरुन फिरलो आहोत. अशा प्रकारे वेळेची जटिलता रेषात्मक असते.

स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एन), जसे आपण झाडाच्या नोड्सवरुन गेलो आहोत. आम्ही त्यांना रांगेत देखील घालत होतो आणि अशाप्रकारे स्पेसची गुंतागुंत देखील रेषात्मक असते.