स्क्रॅमबल स्ट्रिंग


अडचण पातळी मध्यम
वारंवार विचारले ऍमेझॉन कट्टरता सॅमसंग
विभाजित आणि विजय डायनॅमिक प्रोग्रामिंग अक्षरमाळा झाड

समस्या विधान

“स्क्रॅम्बल स्ट्रिंग” समस्या सांगते की आपल्याला दोन तार दिले आहेत. दुसरा आहे की नाही ते तपासा स्ट्रिंग पहिल्यांदा स्क्रॅमल्ड स्ट्रिंग आहे की नाही?

स्पष्टीकरण

स्ट्रिंग s = "उत्कृष्ट" द्या

चे प्रतिनिधीत्व s बायनरी ट्री म्हणून वारंवार रिक्तपणे दोन रिक्त उप-तारांमध्ये विभाजित करून.

स्क्रॅमबल स्ट्रिंग

कोणतीही स्ट्रिंग नोड निवडून आणि तिची मुले अदलाबदल करुन ही स्ट्रिंग स्क्रॅम केली जाऊ शकते.

स्क्रॅमबल स्ट्रिंग

म्हणूनच “rgeat” ही मूळ स्ट्रिंगची स्क्रॅम्बल स्ट्रिंग आहे म्हणजेच “ग्रेट”.

उदाहरण

s1 = "great"

s2 = "rgeat"
Yes

स्पष्टीकरणः वरील प्रतिमांमध्ये दर्शविल्यानुसार, आपण “महान” मध्ये “महान” परिणाम भडकताना दिसू शकतो. आणि म्हणूनच होय आहे.

s1 = "abcde"

s2 = "caebd"
No

 

स्क्रॅबल स्ट्रिंग समस्येसाठी अल्गोरिदम

1. Initialize the two string variables s1 and s2 of the same size.
2. Create a function to check is the second string is the scrambled string of first string which accepts two string variables as it's a parameter.
3. Check if the first string is equal to the second string, return true.
4. After that, sort the first string using the inbuilt sort function.
5. Similarly, sort the second string using the inbuilt sort function.
6. Check again if the first string is not equal to the second string, return false.
7. Else create a variable scramble of the boolean type and initialize it as false.
8. After that, traverse from 0 to the length of the string and make a recursive call to the function itself for all the possible index combinations of the first string and the second string and store the result of the recursive calls in the boolean variable scramble.
9. Finally, check If the value of the boolean variable scramble is equal to the true then print "Yes".
10. Else if the value of the boolean variable scramble is equal to the false then print "No".

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, सर्व प्रथम, आम्ही काही गोष्टी तपासण्याचा प्रयत्न करतो. आपण पहात असलेली पहिली गोष्ट म्हणजे दोन्ही तार समान आहेत की नाही. बरोबरीने, येथे आपला अर्थ असा आहे की स्ट्रिंगच्या सर्व निर्देशांकावरील वर्ण एकसारखे आहेत की नाही. जर ते एकसारखेच असतील तर आपल्याला खात्री आहे की दुसरी स्ट्रिंग दुसर्‍याची स्क्रॅम्बल स्ट्रिंग आहे. परंतु ते समान नसल्यास स्ट्रिंग सॉर्ट केल्यावर तपासू. ते समान आहेत की नाहीत.

क्रमशः नंतर ते समान असल्यास नंतर दुसरे इनपुट पहिल्याची स्क्रॅम्बल स्ट्रिंग असू शकते. परंतु ते समान नसल्यास आम्हाला खात्री आहे की दुसरे इनपुट पहिल्याच्या स्क्रॅम्बल स्ट्रिंगसारखे कोणतेही समाधान शोधू शकणार नाही. आता या सर्व ऑपरेशन्स नंतर, फंक्शनला वारंवार कॉल करून दुसरे इनपुट स्क्रॅमबल झाले आहे की नाही ते तपासून पाहतो.

कोड

स्क्रॅम्बल स्ट्रिंग तपासण्यासाठी सी ++ प्रोग्राम

#include <iostream> 
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;

bool isAnagram( string s1, string s2 ){
  sort( s1.begin(), s1.end() );
  sort( s2.begin(), s2.end() );
  if( s1 != s2 )
    return false;
  else 
    return true;
}

bool isScramble(string s1, string s2){
  if( s1 == s2 )
    return true;

  if( !isAnagram( s1, s2 ) )
    return false;
      
  bool scramble = false;
  int length = s1.length();
  for( int i = 1; i < length; i++ ){
    scramble = scramble || 
          ( isScramble( s1.substr( 0, i ), s2.substr( 0, i ) ) &&
          isScramble( s1.substr( i, length - i ), s2.substr( i, length - i ) ) )||
          ( isScramble( s1.substr( 0, i ), s2.substr( length - i, i ) ) &&
          isScramble( s1.substr( i, length - i ), s2.substr( 0, length - i ) ) );
  }
  return scramble;
}

int main(){
 string s1 = "great";
 string s2 = "rgeat";
 if(isScramble(s1,s2)){
   cout<<"Yes";
 }
 else{
   cout<<"No";
 }
 return 0;
}
Yes

स्क्रॅमबल स्ट्रिंग तपासण्यासाठी जावा प्रोग्राम

import java.util.*;

class Scramble{
  
  static boolean isScramble(String s1, String s2){
    
    if(s1.length()!=s2.length())
      return false;
   
    if(s1.length()==0 || s1.equals(s2))
      return true;
   
    char[] a1 = s1.toCharArray();
    char[] a2 = s2.toCharArray();
    
    Arrays.sort(a1);
    Arrays.sort(a2);
    
    if(!new String(a1).equals(new String(a2))){
      return false;
    }
   
    for(int i=1; i<s1.length(); i++){
      String s11 = s1.substring(0, i);
      String s12 = s1.substring(i, s1.length());
      String s21 = s2.substring(0, i);
      String s22 = s2.substring(i, s2.length());
      String s23 = s2.substring(0, s2.length()-i);
      String s24 = s2.substring(s2.length()-i, s2.length());
   
      if(isScramble(s11, s21) && isScramble(s12, s22))
        return true;
      if(isScramble(s11, s24) && isScramble(s12, s23))
        return true;  
    }  
   
    return false;
  }

 public static void main (String[] args){
  String s1 = "great";
  String s2 = "rgeat";
  if(isScramble(s1,s2)){
    System.out.println("Yes");
  }
  else{
    System.out.println("No");
  }
 }
}
Yes

गुंतागुंत विश्लेषण

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (2 ^ एन) जेथे एन पहिल्या स्ट्रिंगमधील किंवा दुसर्‍या स्ट्रिंगमधील वर्णांची संख्या आहे.

स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (2 ^ एन) कारण आम्ही प्रोग्राममधील पहिल्या आणि दुसर्‍या स्ट्रिंगच्या वर्णांसाठी 2 ^ n जागा वापरली आहे.