3 एसम लीटकोड सोल्यूशन


अडचण पातळी मध्यम
वारंवार विचारले अडोब ऍमेझॉन सफरचंद ब्लूमबर्ग फेसबुक Google मायक्रोसॉफ्ट ओरॅकल टेस्ला व्हीएमवेअर
अरे दोन पॉइंटर

समस्या विधान

दिले एक अॅरे एन पूर्णांकांपैकी, संख्येमध्ये अ, बी, सी असे घटक आहेत ज्यात + बी + सी = ० आहेत? अ‍ॅरेमध्ये सर्व अनन्य तिहे शोधा जी शून्याची बेरीज देते.
लक्षात घ्या की सोल्यूशन सेटमध्ये डुप्लिकेट तिहेरी नसावे.

उदाहरण

#1

[-1,0,1,2,-1,4]
[[-1,0,1],[-1,-1,2]]

स्पष्टीकरण:3 एसम लीटकोड सोल्यूशन

#2

[0]
[]

 

दृष्टीकोन 1 (क्रूर शक्ती + बायनरी शोध)

आम्हाला अ + बी + सी = ० सह अद्वितीय तिहेरी शोधण्याची गरज आहे, समजा (अ + बी + सी = ०) समीकरण (a + b + c = ०) वापरून आपल्याला a आणि b चे मूल्य माहित आहे. म्हणजे, - अ + बी).

जर आपण सर्व शक्य (अ, बी) जोड्या घेतल्या तर, लूप्ससाठी 2 नेस्टेड वापरुन आपण अ, बीच्या सर्व जोड्या मिळवू शकतो. त्यानंतर, आम्ही दिलेला अ‍ॅरे मध्ये सी = - (ए + बी) विद्यमान आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी बायनरी शोध वापरू शकतो.
जर ते अस्तित्त्वात असेल तर तिप्पट (ए, बी, - (ए + बी)) एक संभाव्य त्रिकूट असेल. अशाप्रकारे, आम्हाला + बी + सी = ० सह सर्व संभाव्य तिप्पट्या मिळतील, परंतु आपल्याला अनन्य तिहेरी शोधण्याची गरज आहे,
त्यासाठी अद्वितीय ट्रिपल्ट्स मिळवण्यासाठी आम्ही काही डेटा स्ट्रक्चर (म्हणजेच सेट) मध्ये ही सर्व संभाव्य ट्रिपल्ट्स समाविष्ट करू शकतो.

3 एसम लेटकोड सोल्यूशनची अंमलबजावणी

सी ++ प्रोग्राम

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<vector<int>> threeSum(vector<int>& nums) {
    set<vector<int>> s;//to get unique triplets
    sort(nums.begin(),nums.end());
    int n=nums.size();
    vector<int> temp;
    temp.resize(3);
    for(int i=0;i<n;i++)
      for(int j=i+1;j<n;j++)
      {
        if(binary_search(nums.begin()+j+1,nums.end(),-nums[i]-nums[j])){
           temp[0]=nums[i],temp[1]=nums[j],temp[2]=-nums[i]-nums[j];
          sort(temp.begin(),temp.end());
          //to get triplet in an order, will be easy to check if 
          //duplicate exists or not
          s.insert(temp);
          }
      }
    vector<vector<int>> ans;
    for(auto triplet: s)
      ans.push_back(triplet);
    return ans;
}

void display_ans(vector<vector<int>> temp)
{
  for(auto triplet : temp) 
    cout<<triplet[0]<<" "<<triplet[1]<<" "<<triplet[2]<<"\n";
}

int main()
{
  vector<int> v{-1,0,1,2,-1,-4};
  display_ans(threeSum(v));
  return 0;
}
-1 -1 2 
-1 0 1

जावा कार्यक्रम

import java.util.*;
class Rextester{
  
 static boolean binary_search(int l,int r,int[]nums, int x)
  {
    while(l<=r)
    {
      int mid=(l+r)/2;
      if(nums[mid]==x) return true;
      else if(nums[mid]>x) r=mid-1;
      else l=mid+1;
    }
    return false;
  }
  
  public static List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
    
    List<List<Integer>> ans=new ArrayList<List<Integer>>();
    Arrays.sort(nums);
    int n=nums.length;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      for(int j=i+1;j<n;j++)
      {
        if(binary_search(j+1,n-1,nums,-(nums[i]+nums[j])))
        {
          List<Integer> t=new ArrayList<Integer>();
          t.add(nums[i]);
          t.add(nums[j]);
          t.add(-(nums[i]+nums[j]));
          ans.add(t);
        }
        
        while(j+1<n && nums[j+1]==nums[j]) j++;
      }
      
      while(i+1<n && nums[i+1]==nums[i]) i++;
    }
    
    return ans; 
  }
  
 public static void main(String args[])
  {
    	int[] nums={-1,0,1,2,-1,-4};
    for(List<Integer> list: threeSum(nums))
    {
      for(int x: list)
      System.out.print(x+ " ");
      System.out.println();
    }
  }
}
-1 -1 2 
-1 0 1

3 एसम लेटकोड सोल्यूशनसाठी जटिलता विश्लेषण

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एन * एन * लॉग (एन)): आम्ही लूपसाठी दोन नेस्टेड वापरत आहोत (ए, बी) जोडी आणि ((ए + बी) अ‍ॅरेमध्ये अस्तित्त्वात आहेत की नाही हे जाणून घेण्यासाठी बायनरी शोध घेण्यासाठी.

स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 

ओ (एन): आम्ही अनन्य तिप्पट मिळविण्यासाठी सेट वापरत आहोत.

दृष्टीकोन 2 (दोन पॉइंटर)

समान कार्य करण्यासाठी अधिक चांगला दृष्टिकोन म्हणजे दोन पॉईंटर्स, मूळ कल्पना ही आहे की आपण एक निवडा आणि नंतर बी आणि सी शोधण्यासाठी दोन पॉईंटर्स वापरा जेणेकरून बी + सी + ०.
आम्हाला दोन पॉईंटर्स हलविणे आवश्यक आहे जे आपल्याला बी + सी = ए मिळतात.
अवघड अंमलबजावणीचा वापर करून आम्ही सेटचा वापर (जो अद्वितीय होण्यासाठी वापरला गेला होता) टाळता येऊ शकतो
दृष्टिकोनातील तीन)

3 एसम लेटकोड सोल्यूशनची अंमलबजावणी

सी ++ प्रोग्राम

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<vector<int>> threeSum(vector<int>& nums) {
    vector<vector<int>> ans;
    sort(nums.begin(),nums.end());
    int n=nums.size();
    for(int i=0;i<n; i++)
    {
      int j=i+1,k=n-1;//two pointers
      while(j<n && j<k)
      {
        if(nums[j]+nums[k] == -nums[i])
        {
          ans.push_back({nums[i],nums[j],nums[k]});
          while(k!=0 && nums[k]==nums[k-1]) k--;//to avoid duplicates 
          while(j!=n-1 && nums[j]==nums[j+1]) j++;
          j++,k--;
        }
        else if(nums[j]+nums[k] > -nums[i]) 
        {
          while(k!=0 && nums[k]==nums[k-1]) k--;
          k--;
        }
        else
        {
          while(j!=n-1 && nums[j]==nums[j+1]) j++;
          j++;
        }
      }
      while(i!=n-1 && nums[i]==nums[i+1]) i++;
    }
    for(auto triplet : ans)
      sort(triplet.begin(),triplet.end());
    return ans;
}

void display_ans(vector<vector<int>> temp)
{
  for(auto triplet : temp) 
    cout<<triplet[0]<<" "<<triplet[1]<<" "<<triplet[2]<<"\n";
}

int main()
{
  vector<int> v{-1,0,1,2,-1,-4};
  display_ans(threeSum(v));
  return 0;
}
-1 -1 2 
-1 0 1

जावा कार्यक्रम

import java.util.*;

class Rextester{
  
 public static List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
    
    List<List<Integer>> ans=new ArrayList<List<Integer>>();
    Arrays.sort(nums);
    int n=nums.length;
    
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      int p=i+1,q=n-1;
      while(p<q)
      {
        if(nums[p]+nums[q]==-nums[i])
        { //System.out.println(p+" "+q);
          List<Integer> t=new ArrayList<Integer>();
          t.add(nums[i]);
          t.add(nums[p]);
          t.add(nums[q]);
         
         ans.add(t);
          
          while(p+1<q && nums[p+1]==nums[p]) p++;
          while(q-1>p && nums[q-1]==nums[q]) q--;
          
          p++; q--;
        }
        else if(nums[p]+nums[q] < -nums[i]) p++;
        else q--;
      }
      
      while(i+1<n && nums[i+1]==nums[i]) i++;
    }
    return ans;
  }
  
 public static void main(String args[])
  {
    	int[] nums={-1,0,1,2,-1,-4};
    for(List<Integer> list: threeSum(nums))
    {
      for(int x: list)
      System.out.print(x+ " ");
      System.out.println();
    }
  }
}
-1 -1 2 
-1 0 1

3 एसम लेटकोड सोल्यूशनसाठी जटिलता विश्लेषण

वेळ कॉम्प्लेक्सिटी

ओ (एन ^ 2): आम्ही ए ची व्हॅल्यू मिळवण्यासाठी लूपसाठी एक वापरत आहोत आणि अ च्या प्रत्येक मूल्यासाठी ओ (एन) वेळ घेणार्‍या दोन पॉईंटर पध्दतीचा वापर करून आम्हाला जोडलेली बी, सी (जसे की + बी + सी = ०) सापडते. तर एकूण वेळ गुंतागुंत हे ओ (एन ^ 0) च्या क्रमवारीत आहे.

स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 

ओ (एन): आम्ही उत्तर संचयित करण्यासाठी वेक्टर वापरत आहोत.