ပေးထားသော binary tree ၏ဘိုးဘေးများကိုရှာရန် Iterative Method ကို


ခက်ခဲအဆင့် အလယ်အလတ်
မကြာခဏမေးတယ် Adobe က အမေဇုံ လေးကစ် Google InfoEdge မော်ဂန်စတန်လေ Paytm Samsung
စုပုံထား သစ်ပင်

ပြProbleနာဖော်ပြချက်

"ပေးထားသော၏ဘိုးဘေးများကိုရှာဖွေကြားမှာနည်းလမ်း ဒွိသစ်ပင်"ပြproblemနာကိုသင်က binary tree နှင့် key ကိုကိုယ်စားပြုသည့်ကိန်းတစ်ခုပေးထားသည်ဟုဆိုသည်။ iteration ကိုအသုံးပြုပြီးပေးထားတဲ့ key ရဲ့ဘိုးဘေးတွေအားလုံးကို print ထုတ်ဖို့ function တစ်ခုဖန်တီးပါ။

ပေးထားသော binary tree ၏ဘိုးဘေးများကိုရှာရန် Iterative Method ကို

နမူနာ

input 

ပေးထားသော binary tree ၏ဘိုးဘေးများကိုရှာရန် Iterative Method ကို

သော့ချက် = 6

5 2 1

ရှင်းလင်းချက် - တန်ဖိုး ၆ ရှိသည့် node သို့အမြစ်မှလမ်းကြောင်းသည် ၁ ၂ ၅ ၆ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် 6 မှ root သို့မိဘ sequence သည် 1 2 5 ဖြစ်သည်။

ထည့်သွင်းမှု -

ပေးထားသော binary tree ၏ဘိုးဘေးများကိုရှာရန် Iterative Method ကို

သော့ချက် = 10

9 7 1

algorithm

1. Create a structure Node which contains an integer variable to hold data and two pointers left and right of type Node.
2. After that, create the parameterized constructor of the structure which accepts an integer value as it's parameter. Store the integer value in the data variable of Node and initialize left and right pointers as null.
3. Create a function to print the tree path which accepts an unordered map and an integer variable key as it's a parameter. While the key variable is equal to the map[key], print the key.
4. Similarly, create another function to set the parents for all the nodes in the given binary tree which accepts a pointer to the root node and an unordered map as it's parameter.
5. Create a stack data structure of Node* type. Push/insert the root in the stack.
6. After that, traverse while the size of the stack is not 0. Create a pointer curr of type Node and store the element at the top of the stack in it and pop/delete it from the stack.
7. If the right of the curr is present, update the map at index data of right of curr as the data of curr. Push/insert the right of curr in the stack.
8. If the left of the curr is present, update the map at index data of the left of curr as the data of curr. Push/insert the left of curr in the stack.
9. Similarly, create another function to print the ancestors. Check if the root is equal to null, return.
10. Create an unordered map and set the data of its root as 0.
11. Call the function to set the parents of all nodes.
12. Finally, call the function to print the tree path.

ဒီပြproblemနာအတွက်ငါတို့ကို binary tree ပေးပြီး node တွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေကို print ထုတ်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် node တစ်ခု၏ကလေးများနည်းတူသစ်ပင်၏အမြစ် မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်း၏ဘိုးဘေးရှိသည်။ သစ်ပင်တစ်ပင်၏အရွက်များကိုသင်စဉ်းစားကြည့်ပါက၎င်းတို့တွင်ကလေးမရှိချေ။ အလားတူပင်၊ root node တွင်ဘိုးဘေးမရှိပါ။ ဤတွင် node တစ်ခုစီ၏မိဘကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒါဆိုငါတို့ဘိုးဘေးတွေပုံနှိပ်ဖို့လိုတဲ့အခါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘများကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့၏ဘိုးဘေးများကိုရှာလိမ့်မည်။ ငါတို့သုံးတယ် unordered_map / HashSet ဒီစစ်ဆင်ရေးဖျော်ဖြေဖို့။ အဆိုပါ HashSet အို (1) တွင်သွင်း / ရှာဖွေခြင်း / ဖျက်ခြင်းခွင့်ပြုကတည်းက။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြproblemနာကို linear အချိန်ရှုပ်ထွေးမှုတွင်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြေရှင်းချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုကဲ့သို့ရှာဖွေသည့်ဂရပ်ကိုအသုံးပြုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင် သစ်ပင်တပင်။ ဖြတ်သန်းသွားစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည် node တစ်ခုချင်းစီ၏မိဘကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။ ဘိုးဘေးများကိုပုံနှိပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မြေပုံ (မိဘများသိုလှောင်ထားသည့်) ကိုဖြတ်သန်းစဉ်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်သည်။ မြေတပြင်လုံးဖြေရှင်းချက်၏ linear အချိန်ရှုပ်ထွေးအတွက်ပြေး အို (N).

ကုဒ်

ပေးထားသော binary tree ၏ဘိုးဘေးများကိုရှာရန် Iterative နည်းလမ်းအတွက် C ++ Program

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Node{
  int data;
  Node *left, *right;

  Node(int data){
    this->data = data;
    this->left = this->right = nullptr;
 }
};

void printTopToBottomPath(unordered_map<int, int> parent, int key){
  while(key = parent[key]){
    cout << key << " ";
  }
  cout << endl;
}

void setParent(Node* root, unordered_map<int, int> &parent){
  
  stack<Node*> stack;
  stack.push(root);

  while(!stack.empty()){
    
    Node* curr = stack.top();
    stack.pop();

    if(curr->right){
      parent[curr->right->data] = curr->data;
      stack.push(curr->right);
    }

    if(curr->left){
      parent[curr->left->data] = curr->data;
      stack.push(curr->left);
    }
  }
}

void printAncestors(Node* root, int node){
  
  if(root == nullptr){
    return;
  }

  unordered_map<int, int> parent;

  parent[root->data] = 0;

  setParent(root, parent);

  printTopToBottomPath(parent, node);
}

int main(){
  Node* root = nullptr;

  root = new Node(1);
  root->left = new Node(2);
  root->right = new Node(7);
  root->left->left = new Node(3);
  root->left->right = new Node(5);
  root->right->left = new Node(8);
  root->right->right = new Node(9);
  root->left->left->left = new Node(4);
  root->left->right->right = new Node(6);
  root->right->right->left = new Node(10);

  int key = 6;
  printAncestors(root, key);

  return 0;
}
5 2 1

ပေးထားသော binary tree ၏ဘိုးဘေးများကိုရှာရန် Iterative နည်းလမ်းအတွက် Java Program

import java.util.*;

class Node{
 int data;
 Node left = null, right = null;

 Node(int data){
  this.data = data;
 }
}

class Main{
 
 public static void printTopToBottomPath(Map<Integer, Integer> parent, int key){
  while((key = parent.get(key)) != 0){
   System.out.print(key + " ");
  }
 }

 public static void setParent(Node root, Map<Integer, Integer> parent){
  
  Deque<Node> stack = new ArrayDeque<>();
  stack.add(root);

  while(!stack.isEmpty()){
   
   Node curr = stack.pollLast();

   if(curr.right != null){
    parent.put(curr.right.data, curr.data);
    stack.add(curr.right);
   }

   if(curr.left != null){
    parent.put(curr.left.data, curr.data);
    stack.add(curr.left);
   }
  }
 }

 public static void printAncestors(Node root, int node){
  
  if(root == null){
   return;
  }

  Map<Integer, Integer> parent = new HashMap<>();

  parent.put(root.data, 0);

  setParent(root, parent);

  printTopToBottomPath(parent, node);
 }

 public static void main(String[] args){
   
   Node root = new Node(1);
   root.left = new Node(2);
      root.right = new Node(7);
      root.left.left = new Node(3);
      root.left.right = new Node(5);
      root.right.left = new Node(8);
      root.right.right = new Node(9);
      root.left.left.left = new Node(4);
      root.left.right.right = new Node(6);
      root.right.right.left = new Node(10);

   int key = 6;
  
   printAncestors(root, key);
 }
}
5 2 1

ရှုပ်ထွေးဆန်းစစ်ခြင်း

အချိန်ရှုပ်ထွေး

အို (N), ဘယ်မှာ N ကိုပေးထားသောသစ်ပင်၌ node များ၏အရေအတွက်သည်။ သစ်ပင်တစ်ပင်လုံးကိုငါတို့ဖြတ်သန်းသွားပြီးဘိုးဘေးများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်မြေပုံတစ်လျှောက်ဖြတ်ကျော်သွားသည်။

အာကာသရှုပ်ထွေးမှု

အို (N) ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ unordered_map နဲ့ stack မှာ space ပိုသုံးတာပေါ့