နှစ်ထပ်ဆက်ထားသောစာရင်းကို အသုံးပြု၍ ဦး စားပေးတန်းစီသည်


ခက်ခဲအဆင့် အလယ်အလတ်
မကြာခဏမေးတယ် အမေဇုံ Citadel MAQ Wooker
ချိတ်ဆက်စာရင်း ဦး စားပေးတန်းစီ ဆံပင်ကြိုး

ပြProbleနာဖော်ပြချက်

ပြdoubနာက“ Priority Queue ကိုနှစ်ဆဆက်တိုက်ဆက်နွယ်နေသောစာရင်းကိုအသုံးပြုခြင်း” သည်အောက်ပါ ဦး စားပေးတန်းစီ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှစ်ဆအသုံးပြုရန်တောင်းဆိုသည် ဆက်စပ်စာရင်း.

 1. တွန်းအားပေး (x, p) : သင့်လျော်သောအနေအထားမှာ ဦး စားပေးတန်းစီအတွက် ဦး စားပေး p နှင့်အတူ element တစ်ခု x ကို enqueue ။
 2. ပေါ့ပ် () : ဦး စားပေးတန်းစီအတွက်အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးနှင့်အတူ element ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပြန်လာ။
 3. peek () : ၎င်းကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုဘဲ၊ ဦး စားပေးတန်းစီတွင်အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးသည့် element ကိုပြန်ပို့ပါ။

နမူနာ

push(5, 2)
push(1, 3)
peek()
push(7, 5)
push(9, 1)
pop()
pop()
peek()
1
7
1
5

နှစ်ထပ်ချိတ်ထားသောစာရင်းကို အသုံးပြု၍ Priority Queue ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် Algorithm က

ဦး စားပေးတန်းစီ နှစ်ထပ်ကွမ်းချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုတစ်မျိုးတည်းသောချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းကို အသုံးပြု၍ ဦး စားပေးတန်းစီကဲ့သို့တူညီစွာအကောင်အထည်ဖော်သည်။ ဒီနေရာမှာနှစ်ထပ်ကွမ်းစာရင်းထဲတွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဖျက်ခြင်းအတွင်းအချို့သောအပိုအမှတ်အသားများကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
အယူအဆသည်ထပ်တူထပ်မျှချိတ်ဆက်ထားသောစာရင်းကို ဦး စားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းလျှော့ချရန်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာအမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးဒြပ်စင်သည်အမြဲတမ်းရှေ့တွင်ရှိသည်။

တွန်းအားပေး (x, p)

Element တစ်ခုကို x နှင့် ဦး စားပေး p အားဖြင့် Queue ထဲသို့ထည့်ရန်၎င်းအတွက်သင့်တော်သောနေရာကိုရှာပြီးထည့်ပါ။ သင့်လျော်သောနေရာသည် p ထက်နည်းသော ဦး စားပေးမှုဖြင့်ပထမ element မတိုင်မီလေးတွင်ရှိသည်။

ဥပမာ,
PriorityQueue = (၇၊ ၅) -> (၉၊၄) -> (၈၊ ၂)
တွန်း (6, 3)
(၆၊ ၃) အတွက်သင့်တော်သောနေရာသည် (၈၊ ၂) မတိုင်မီလေးတွင်ဖြစ်ပြီး၊
priorQueue = (7, 5) -> (9, 4) -> (6, 3) -> (8, 2)
ရှင်းလင်းချက်အတွက်အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။

နှစ်ထပ်ဆက်ထားသောစာရင်းကို အသုံးပြု၍ ဦး စားပေးတန်းစီသည်

 1. အတွက်လမ်းကြောင်း ဦး စားပေးတန်းစီ ဦး ခေါင်းမှ စတင်၍ p ထက်နည်းသော ဦး စားပေးပထမ ဦး ဆုံး node ကိုရှာပါ။
 2. ရောဂါသုံးမျိုးထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
 3. p ထက်လျော့နည်း ဦး စားပေးနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမဒြပ်စင်မရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌ ဦး စားပေးတန်းစီ၏အဆုံးမှာ node ကိုအသစ်ထည့်ပါ။
 4. ဆုံမှတ်များအားလုံးသည် p ထက်နည်းသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌ ဦး စားပေးတန်းစီ၏အစအ ဦး မှာ node ကိုအသစ်ထည့်ပါ။
 5. p ထက် ဦး စားပေးသော node အချို့ရှိပြီး p ထက် ပို၍ ဦး စားပေးသော node အချို့ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးတွင် p ထက်နည်းသော ဦး စားပေးနှင့်ပထမ node မတိုင်မီ node အသစ်ကိုထည့်ပါ။ ဤကိစ္စကိုအပေါ်ကပုံမှာပြထားပါတယ်။

အချိန်ရှုပ်ထွေး = အို (ဎ)
အာကာသရှုပ်ထွေးမှု = အို (၁)
n သည် insertion မတိုင်မီ ဦး စားပေးတန်းစီတွင် node စုစုပေါင်းအရေအတွက်။

ပေါ့ပ် ()

အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးဒြပ်စင် ဦး စားပေးတန်းစီ၏အစမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦး စားပေးတန်းစီသည်အချည်းနှီးမဟုတ်ပါကပထမ element ကို ဖျက်၍ ပြန်ပို့ပါ။ ၎င်းသည် pop မလုပ်နိုင်ပါ။

အချိန်ရှုပ်ထွေး = အို (၁)

peek ()

အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးဒြပ်စင် ဦး စားပေးတန်းစီ၏အစမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ Priority Queue သည်အလွတ်မဖြစ်ပါက၊ ပထမတန်း၏ပထမ element ၏တန်ဖိုးကို return ပြန်ပေးပါ။

အချိန်ရှုပ်ထွေး = အို (၁)

ကုဒ်

Two-link list ကို သုံး၍ Priority Queue ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် Java Code

class PriorityQueueUsingDoublyLinkedList {
  // class representing node of a doubly linked list
  static class Node {
    int data;
    int priority;
    Node next, prev;

    public Node(int data, int priority) {
      this.data = data;
      this.priority = priority;
    }
  }

  // head of doubly linked list
  private static Node head = null;

  private static void push(int data, int priority) {
    // if head is null this is the first node to be inserted
    // mark head as new Node
    if (head == null) {
      Node newNode = new Node(data, priority);
      head = newNode;
      return;
    }

    // create a new node with specified data
    Node node = new Node(data, priority);
    // find the first node having priority less than 'priority'
    Node temp = head, parent = null;
    while (temp != null && temp.priority >= priority) {
      parent = temp;
      temp = temp.next;
    }

    // Case 1 : All the nodes are having priorities less than 'priority'
    if (parent == null) {
      // insert the new node at the beginning of linked list
      node.next = head;
      head.prev = node;
      head = node;
    }
    // Case 2 : All the nodes are having priorities greater than 'priority'
    else if (temp == null) {
      // insert the node at the end of the linked list
      parent.next = node;
      node.prev = parent;
    }
    // Case 3 : Some nodes have priority higher than 'priority' and
    // some have priority lower than 'priority'
    else {
      // insert the new node before the first node having priority
      // less than 'priority'
      parent.next = node;
      node.prev = parent;
      node.next = temp;
      temp.prev = node;
    }
  }

  private static int peek() {
    // if head is not null, return the element at first position
    if (head != null) {
      return head.data;
    }
    return -1;
  }

  private static int pop() {
    // if head is not null, delete the element at first position and return its value
    if (head != null) {
      int curr = head.data;
      head = head.next;
      if (head != null) {
        head.prev = null;
      }
      return curr;
    }
    return -1;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example
    push(5, 2);
    push(1, 3);
    System.out.println(peek());
    push(7, 5);
    push(9, 1);
    System.out.println(pop());
    System.out.println(pop());
    System.out.println(peek());
  }
}
1
7
1
5

နှစ်ထပ်ချိတ်ထားသောစာရင်းကို အသုံးပြု၍ Priority Queue ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် C ++ ကုဒ်

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// class representing node of a doubly linked list
class Node {
  public:
  int data, priority;
  Node *next;
  Node *prev;
  
  Node(int d, int p) {
    data = d;
    priority = p;
    next = prev = NULL;
  }
};

// head of doubly linked list
Node *head = NULL;

void push(int data, int priority) {
  // if head is null this is the first node to be inserted
  // mark head as new Node
  if (head == NULL) {
    Node *newNode = new Node(data, priority);
    head = newNode;
    return;
  }
  
  // create a new node with specified data
  Node *node = new Node(data, priority);
  // find the first node having priority less than 'priority'
  Node *temp = head;
  Node *parent = NULL;
  while (temp != NULL && temp->priority >= priority) {
    parent = temp;
    temp = temp->next;
  }
  
  // Case 1 : All the nodes are having priorities less than 'priority'
  if (parent == NULL) {
    // insert the new node at the beginning of linked list
    node->next = head;
    head->prev = node;
    head = node;
  }
  // Case 2 : All the nodes are having priorities greater than 'priority'
  else if (temp == NULL) {
    // insert the node at the end of the linked list
    parent->next = node;
    node -> prev = parent;
  }
  // Case 3 : Some nodes have priority higher than 'priority' and
  // some have priority lower than 'priority'
  else {
    // insert the new node before the first node having priority
    // less than 'priority'
    parent->next = node;
    node->prev = parent;
    node->next = temp;
    temp->prev = node;
  }
}

int peek() {
  // if head is not null, return the element at first position
  if (head != NULL) {
    return head->data;
  }
  return -1;
}

int pop() {
  // if head is not null, delete the element at first position and return its value
  if (head != NULL) {
    int curr = head->data;
    head = head->next;
    if (head != NULL) {
      head->prev = NULL;
    }
    return curr;
  }
  return -1;
}

int main() {
  // Example
  push(5, 2);
  push(1, 3);
  cout<<peek()<<endl;
  push(7, 5);
  push(9, 1);
  cout<<pop()<<endl;
  cout<<pop()<<endl;
  cout<<peek()<<endl;
  
  return 0;
}
1
7
1
5