သင်တန်းအစီအစဉ် II - LeetCode

သင့်အနေဖြင့် n 0 မှ n-1 အထိ n နံပါတ်များကိုတက်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - pair [2, 1] သည်သင်တန်း ၂ ကိုတက်ရောက်ရန်ကိုယ်စားပြုသည်။ သင်ကသင်တန်း ၁ ကိုတက်ရမည်။ n တွင်ကိန်းတန်းကိုစုစုပေါင်းအရေအတွက်နှင့်သင်တန်းများစာရင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။

ဆက်ဖတ်ရန်