बाइनरी खोज रूख मेटाउने अपरेशन


कठिनाई तह हार्ड
बारम्बार सोधिन्छ समग्र अमेजन Qualcomm Samsung
बाइनरी खोज रूख बाइनरी रूख ट्री

समस्या वक्तव्य

समस्या "बाइनरी खोज ट्री मेटाउने अपरेशन" हामीलाई हटाउनको लागि अपरेसन कार्यान्वयन गर्न सोध्छ बाइनरी खोज रूख। मेटाइएको प्रकार्य दिईएको कुञ्जी / डाटाको साथ नोड मेटाउन कार्यक्षमतालाई जनाउँछ।

उदाहरणका

आगत

बाइनरी खोज रूख मेटाउने अपरेशन

नोड हटाइनु पर्छ =।

उत्पादन

को लागी दृष्टिकोण बाइनरी खोज रूख मेटाउने अपरेशन

त्यसोभए जब हामी बाइनरी खोज रूखबाट नोड मेटाउने कुरा गर्छौं। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् जब हामी नोड मेटाउँछौं, BST का सबै सम्पत्तिहरू सन्तुष्ट हुनुपर्दछ। यदि हामी आन्तरिक नोड हटाइरहेका छौं, हामीले यो सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि नयाँ मूलले सबट्रीले BST का गुणहरू सन्तुष्ट पार्छ।

अब, हामीसँग तीनवटा मामिलाहरू छन्। यी केसहरू नोड भएका बच्चाहरूको संख्यामा आधारित हुन्छन्। र प्रश्नको उत्तर दिन किन बच्चाको संख्याको आधारमा नोडहरू वर्गीकरण गर्दैछ? त्यसोभए, सीसा र एकल बच्चासँग नोडसँग डिल गर्न यो सजिलो छ। त्यसोभए संक्षिप्तमा तिनै केसहरू छलफल गरौं।

 1. कुनै बच्चा नभएको नोड (पात)
 2. एकल बच्चाको साथ नोड
 3. दुई बच्चाहरु संग नोड

यदि नोड एक पात हो भने, हामी केवल रूखबाट नोड हटाउन सक्छौं। यस अपरेशनले कुनै पनि BST सम्पत्तीको उल्ल .्घन गर्न सक्दैन। अब यदि हामी एकल बच्चाको केसलाई विचार गर्छौं। हामी केवल नोड हटाउन सक्छौं र यसको बच्चालाई यसको ठाउँमा राख्न सक्छौं। केवल दुई समस्या उत्पन्न हुन्छ जब हामी दुई बच्चाहरु संग नोड हटाउन को लागी कोशिश गर्दछौं।

दुई बच्चा भएको नोड हटाउनको लागि, पहिले हामी यस नोडको ईन्डर उत्तराधिकारी पाउँछौं। उत्तराधिकारी राख्नुहोस् नोडको ठाउँमा हटाइदैछ। अब हामी कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्दछौं उत्तराधिकारी हटाउँदा BST गुणहरू उल्ल ?्घन हुँदैन? हामी यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्दछौं किनकि उत्तराधिकारी हुने नोडले कहिले पनि दुई बच्चा जन्माउँदैन। या त यसको एक बच्चा हुनेछ वा कुनै बच्चा छैन। त्यसोभए उत्तराधिकारी हटाउनाले BST सम्पत्ती उल्ल .्घन हुँदैन। 

कोड

C ++ बाइनरी खोज ट्री मेटाउने अपरेशनको लागि कोड

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node
{
  int data;
  node *left, *right;
};

node* create(int data){
 node* tmp = new node();
 tmp->data = data;
 tmp->left = tmp->right = NULL;
}

void inorder(node* root){
 if(root){
  inorder(root->left);
  cout<<root->data<<" ";
  inorder(root->right);
 }
}

// return the node which is in the most left direction of root
// the smallest node in the entire subtree rooted at current node
node* minNode(node* root)
{
 node* tmp = root;
 while(tmp && tmp->left)
  tmp = tmp->left;
 return tmp;
}

// deleted the node with given data from tree
node* deleteNode(node* root, int data)
{
 // if current node is empty return current node(NULL)
 if(!root) return root;

 	// node to be deleted is in left sub-tree
  if (data < root->data)
    root->left = deleteNode(root->left, data);
 	// node to be deleted in right sub-tree
  else if (data > root->data)
    root->right = deleteNode(root->right, data);
  // current node is node to be deleted
  else
  {
    // Case 1 + Case 2
    // if left is null this means that it is either of the two cases
    if (root->left == NULL)
    {
      node* tmp = root->right;
      free(root);
      return tmp;
    }
    // Case 2 node has a left child but not right child
    // thus it has only a single child
    else if (root->right == NULL)
    {
      node* tmp = root->left;
      free(root);
      return tmp;
    }
 		// Case 3
 		// first find the successor
 		// successor is the element which comes next in inorder traversal of BST
 		// so it is the node in most left direction in right sub-tree
    node *successor = minNode(root->right);
    // place successor in place of current node
    root->data = successor->data;
    // now simply delete the successor from root's right child
    root->right = deleteNode(root->right, successor->data);
  }
  return root;
}

int main()
{
 node* root = create(7);
 root->left = create(5);
 root->right = create(8);
 root->left->left = create(3);
 root->left->left->right = create(4);
 root->left->right = create(6);
 cout<<"current inorder traversal of tree"<<endl;
 inorder(root);
 cout<<endl;
 root = deleteNode(root, 5);
 cout<<"inorder traversal after deleting node with value 5"<<endl;
 inorder(root);
 cout<<endl;
  return 0;
}
current inorder traversal of tree
3 4 5 6 7 8
inorder traversal after deleting node with value 5
3 4 6 7 8

बाइनरी खोज ट्री मेटाउने अपरेशनको लागि जाभा कोड

import java.util.*;
// Class that denotes a node of the tree
class node
{ 
  int data; 
  node left, right, random; 
 
  public node(int data) 
  { 
    this.data = data;
    left = right = random = null; 
  } 
}

class Tree 
{ 
  static node root;
 static node create(int data) {
  node tmp = new node(data);
  return tmp;
 }

 static void inorder(node root){
  if(root != null){
   inorder(root.left);
   System.out.print(root.data + " ");
   inorder(root.right);
  }
 }

 // return the node which is in the most left direction of root
 // the smallest node in the entire subtree rooted at current node
 static node minNode(node root) 
 {
  node tmp = root;
  while(tmp != null && tmp.left != null)
   tmp = tmp.left;
  return tmp;
 }
  
 // deleted the node with given data from tree
 static node deleteNode(node root, int data) 
 {
  // if current node is empty return current node(NULL)
  if(root == null) return root;
  	// node to be deleted is in left sub-tree
   if (data < root.data)
     root.left = deleteNode(root.left, data); 
  	// node to be delted in right sub-tree
   else if (data > root.data) 
     root.right = deleteNode(root.right, data); 
   // current node is node to be deleted
   else
   { 
     // Case 1 + Case 2
     // if left is null this means that it is either of the two cases
     if (root.left == null) 
     { 
       return root.right;
     } 
     // Case 2 node has a left child but not right child
     // thus it has only a single child
     else if (root.right == null)
     { 
       return root.left;
     }
  		// Case 3
  		// first find the successor
  		// successor is the element which comes next in inorder traversal of BST
  		// so it is the node in most left direction in right sub-tree
     node successor = minNode(root.right);
     // place successor in place of current node
     root.data = successor.data;
     // now simply delete the successor from root's right child
     root.right = deleteNode(root.right, successor.data); 
   } 
   return root; 
 }

 public static void main(String[] args) 
 {
  root = create(7);
  root.left = create(5);
  root.right = create(8);
  root.left.left = create(3);
  root.left.left.right = create(4);
  root.left.right = create(6);
  System.out.println("current inorder traversal of tree");
  inorder(root);
  System.out.println();
  root = deleteNode(root, 5);
  System.out.println("inorder traversal after deleting node with value 5");
  inorder(root);
  System.out.println();
 }
}
current inorder traversal of tree
3 4 5 6 7 8 
inorder traversal after deleting node with value 5
3 4 6 7 8 

जटिलता विश्लेषण

समय जटिलता

O (N), मेट्नका लागि। विचार गर्नुहोस् तपाईंले रुखको जरा मेटाउनुपर्नेछ जुन बायाँ र दायाँ बच्चाहरू छ। र दायाँ बच्चाहरू मूलको तत्काल दायाँ बच्चा पछि बायाँ दिशामा स्किउड रूख हो। यसैले यो लाईन अपरेसन लाईन लाईक टाइम जटिलतामा चल्दछ।

ठाउँ जटिलता

O (१), मेट्ने कार्यको क्रममा। हामीले कुनै पनि जानकारी भण्डार गरेका छैनौं र यसैले निरन्तर ठाउँ लिनको लागि एल्गोरिथ्म बनाउँदैछौं।

माथिको दृष्टिकोणमा अप्टिमाइजेसन अवस्थित छ तर त्यसले ओ (एन) समय पनि लिन्छ। हामी एक inord traversal चलाउन सक्छौं र प्रत्येक नोड को अभिभावक को बचाउन। यस तरीकाले जब हामी उत्तराधिकारी मेटाउन आवश्यक हुन्छ हामी केवल यसको अभिभावकको बायाँ वा दायाँ बच्चा बदल्दछौं तदनुसार शून्य गर्न। तर त्यो दृष्टिकोणले O (N) ठाउँ लिनेछ र सबैभन्दा खराब केस समय जटिलतालाई असर गर्दैन।