सीमित थप स्थानको साथ दुई BST हरू मर्ज गर्नुहोस्


कठिनाई तह हार्ड
बारम्बार सोधिन्छ अमेजन गुगल माइक्रोसफ्ट PayU Uber
बाइनरी खोज रूख बाइनरी रूख ट्री

समस्या वक्तव्य

समस्या "सीमित अतिरिक्त ठाउँको साथ दुई बीएसटीहरू मर्ज गर्नुहोस्" भन्छन् कि तपाईलाई दुई दिइएको छ बाइनरी खोज रूख(BST) र तपाईंले क्रमबद्ध क्रममा दुबै रूखहरूको तत्त्वहरू प्रिन्ट गर्न आवश्यक छ। त्यो यस्तो क्रममा छ जस्तो देखिन्छ कि तत्वहरू एकल BST बाट हो।

उदाहरणका

आगत

सीमित थप स्थानको साथ दुई BST हरू मर्ज गर्नुहोस्

उत्पादन

सीमित थप स्थानको साथ दुई BST हरू मर्ज गर्नुहोस्

4 5 6 7 9 13

स्पष्टीकरण: दुवै इनपुट रूखहरू मर्ज गरेर नयाँ रूख छविमा देखाइएको छ। नतिजा रूखको inorder traversal आउटपुट दिन्छ।

सीमित थप ठाउँको साथ दुई BST हप्ता मर्ज गर्न दृष्टिकोण

समस्या "सीमित अतिरिक्त ठाउँको साथ दुई बीएसटीहरू मर्ज गर्नुहोस्" हामीलाई मर्ज गरिएको रूखको इनडर ट्रभर्सल प्रिन्ट गर्न सोध्छ। मर्ज गरिएको रूख दिईएको दुई रूखहरूको गाभ्ने गरी गठन गरिनेछ। यसैले हामी दिईएको रूखहरू मर्ज गर्न कोसिस गर्छौं। तर यदि हामीले रूखहरू मर्ज गर्नुपर्‍यो भने यसको लागि धेरै ओभरहेड चाहिन्छ। सिधै मर्ज गर्नुको सट्टा, हामी वरिपरि अरू कुनै तरिकाको बारेमा सोच्न सक्छौं। किनकी हामी दुबै दिइएका रूखमा क्रमबद्ध फारममा नोडहरूको मानहरू मात्र मुद्रण गर्न आवश्यक छ।

यसलाई हल गर्नका लागि हामी दुबै रूखमा एकसाथ बाइनरी खोज रूखको पुनरावृत्ति ईन्ट्रो ट्रभर्सल चलाउन प्रयास गर्ने छौं। यो गर्न सकिन्छ यदि हामी चलाउँछौं आन्तरिक traversal। र inord traversal मा दुवै नोडमा मान तुलना गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी दुई मध्येको सानो प्रिन्ट गर्नेछौं र स्ट्याकमा ठूलो नोडलाई (पुग्ने स्ट्र्याउजर इनटरभेसन ट्र्यावललको बखत स्ट्याक प्रयोग गरिन्छ) पुश गर्नेछौं। जब हामी कुनै पनि रूखहरूसँग काम सिध्याउँछौं, हामी रूखको माथि नोडहरू बाँकी रहेको इनर ट्रभर्सलमा मात्र दौडनेछौं।

कोड

सी ++ कोड सीमित अतिरिक्त स्थानको साथ दुई BST लाई मर्ज गर्न

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct node
{
  int data;
  node *left;
  node *right;
};

// returns a new node with supplied data
node* create(int data)
{
  node *temp = new node;
  temp->data = data;
  temp->left = temp->right = NULL;
  return temp;
}

void inorder(node *root)
{
  if(root){
    inorder(root->left);
    cout<<root->data<<" ";
    inorder(root->right);
  }
}

void merge(node *root1, node *root2)
{
  stack<node*> s1;node* cur1 = root1;
  stack<node*> s2;node* cur2 = root2;
  //if first tree is empty, print second tree
  if(!root1){
    inorder(root2);
    return;
  }
  // if second tree is empty, print first tree
  if(!root2){
    inorder(root2);
    return;
  }
  // print the nodes which are not yet visited or visited but not printed
  while(cur1 != NULL || !s1.empty() || cur2 != NULL || !s2.empty())
  {
    // iterative inorder
    if(cur1 != NULL || cur2 != NULL)
    {
      // Reach the leftmost node of both BSTs and push ancestors of
      // leftmost nodes to stack s1 and s2 respectively
      if(cur1 != NULL)
      {
        s1.push(cur1);
        cur1 = cur1->left;
      }
      if (cur2 != NULL)
      {
        s2.push(cur2);
        cur2 = cur2->left;
      }
    }
    else
    {
      // if anyone of the tree's current node becomes Null
      // then we need to check if stack is empty
      if(s1.empty())
      {
        while(!s2.empty())
        {
          cur2 = s2.top();s2.pop();
          cur2->left = NULL;
          inorder(cur2);
        }
        return;
      }
      if(s2.empty())
      {
        while(!s1.empty())
        {
          cur1 = s1.top();s1.pop();
          cur1->left = NULL;
          inorder(cur1);
        }
        return;
      }

      // compare elements at the top of both stacks
      cur1 = s1.top();s1.pop();
      cur2 = s2.top();s2.pop();

      // print the smaller of the two and push the larger element into the corresponding stack
      if(cur1->data < cur2->data)
      {
        cout<<cur1->data<<" ";
        cur1 = cur1->right;
        s2.push(cur2);
        cur2 = NULL;
      }
      else
      {
        cout<<cur2->data<<" ";
        cur2 = cur2->right;
        s1.push(cur1);
        cur1 = NULL;
      }
    }
  }
}

int main()
{
  node *root1 = NULL, *root2 = NULL;
  //first tree
  root1 = create(5);
  root1->left = create(4);
  root1->right = create(13);

  //second tree
  root2 = create(7);
  root2->left = create(6);
  root2->right = create(9);

  // Print sorted nodes of both trees
  merge(root1, root2);

  return 0;
}
4 5 6 7 9 13

जाभा कोड सीमित अतिरिक्त स्पेसको साथ दुई BST लाई मर्ज गर्न

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;
 
class node{
 int data;
 node left;
 node right;
}
 
class Tree{
 static node root;
 static int count;
 static node create(int data){
  node tmp = new node();
  tmp.data = data;
  tmp.left = null;
  tmp.right = null;
  return tmp;
 }
 
 static void inorder(node root)
 {
   if(root != null){
     inorder(root.left);
     System.out.print(root.data+" ");
     inorder(root.right);
   }
 }
 
 static void merge(node root1, node root2)
 {
   Stack<node> s1 = new Stack<>();node cur1 = root1;
   Stack<node> s2 = new Stack<>();node cur2 = root2;
   //if first tree is empty, print second tree
   if(root1 == null){
     inorder(root2);
     return;
   }
   // if second tree is empty, print first tree
   if(root2 == null){
     inorder(root1);
     return;
   }
   // print the nodes which are not yet visited or visited but not printed
   while(cur1 != null || s1.empty() == false || cur2 != null || s2.empty() == false)
   {
     if(cur1 != null || cur2 != null)
     {
       // Reach the leftmost node of both BSTs and push ancestors of
       // leftmost nodes to stack s1 and s2 respectively
       if(cur1 != null)
       {
         s1.push(cur1);
         cur1 = cur1.left;
       }
       if (cur2 != null)
       {
         s2.push(cur2);
         cur2 = cur2.left;
       }
     }
     else
     {
       // if anyone of the tree's current node becomes Null
       // then we need to check if stack is empty
       if(s1.empty() == true)
       {
         while (s2.empty() == false)
         {
           cur2 = s2.pop();
           cur2.left = null;
           inorder(cur2);
         }
         return ;
       }
       if(s2.empty() == true)
       {
         while (s1.empty() == false)
         {
           cur1 = s1.pop();
           cur1.left = null;
           inorder(cur1);
         }
         return ;
       }
 
       // compare elements at the top of both stacks
       cur1 = s1.pop();
       cur2 = s2.pop();
       
       // print the smaller of the two and push the larger element into the corresponding stack
       if (cur1.data < cur2.data)
       {
         System.out.print(cur1.data+" ");
         cur1 = cur1.right;
         s2.push(cur2);
         cur2 = null;
       }
       else
       {
         System.out.print(cur2.data+" ");
         cur2 = cur2.right;
         s1.push(cur1);
         cur1 = null;
       }
     }
   }
 }
 
 public static void main(String[] args)
 {
   node root1 = null;
   node root2 = null;
   //first tree
   root1 = create(5);
   root1.left = create(4);
   root1.right = create(13);
 
   //second tree
   root2 = create(7);
   root2.left = create(6);
   root2.right = create(9);
 
   // Print sorted nodes of both trees
   merge(root1, root2);
 }

}
4 5 6 7 9 13

जटिलता विश्लेषण

समय जटिलता

O (N + M), किनकि हामीले दुबै रूखहरूमा एक साथ आन्तरिक ट्रभर्सल गरेका छौं। आन्तरिक ट्रान्सभर्लको क्रममा, हामी दुबै रूखहरूबाट नोडहरू पार गयौं र यसरी एक रेखा समय जटिलता।

ठाउँ जटिलता

O (N + M), अधिक औपचारिक रूपमा जटिलता दुबै रूखहरूको उचाईको योग हुनेछ। तर सबैभन्दा नराम्रो अवस्थामा, इनपुट रूचाइनु पर्छ रूखहरू र त्यस अवस्थामा उचाई रूखहरूमा नोडहरूको संख्या बराबर हुनेछ।