विषय
R डाटा प्रकारहरू
आर वातावरण सेटअप - स्थापित आर
आरको साथ आरम्भ गर्दै - आरमा मद्दत गर्नुहोस्
R मा प्रिन्ट प्रकार्य - R मा बिराला समारोह