موضوع
د ډیټا ډولونه
د چاپیریال ترتیب - د R لګول
د R سره پیل کول - په R کې مرسته کول
په R کې د فن فن چاپ - په R کې د بلی فنکشن