අවම නිරපේක්ෂ වෙනස ලීට්කෝඩ් විසඳුම

ගැටළුව අවම නිරපේක්ෂ වෙනස ලීට්කෝඩ් විසඳුම මඟින් අපට පූර්ණ සංඛ්‍යා අඩංගු වර්ගීකරණය නොකළ අරාවක් හෝ දෛශිකයක් ලබා දේ. අවම නිරපේක්ෂ වෙනසකට සමාන වෙනසක් ඇති සියලුම යුගල සොයා ගැනීමට අපට අවශ්‍ය වේ. අවම නිරපේක්ෂ වෙනස යනු නිරපේක්ෂ වෙනසෙහි අවම අගයයි…

වැඩිදුර කියවන්න