උත්තල හල් ඇල්ගොරිතම

“උත්තල හල් ඇල්ගොරිතම” ගැටලුවේදී අපි කරුණු කිහිපයක් ලබා දී ඇත. එහි ඇති අනෙකුත් සියලුම ලක්ෂ්‍ය අඩංගු එම ලක්ෂ්‍ය සමඟ සෑදිය හැකි කුඩාම බහුඅවයව එහි උත්තල හල් ලෙස හැඳින්වේ. ජාවිස් ඇල්ගොරිතම භාවිතා කිරීමෙන් මෙය සාක්ෂාත් කරගත හැකිය. ඇල්ගොරිතම වම් කෙළවරට ආරම්භ කරන්න…

වැඩිදුර කියවන්න