භ්‍රමණය කළ වර්ග කළ අරා ලීට්කෝඩ් විසඳුමේ සොයන්න

වර්ග කළ අරාවක් සලකා බලන්න, නමුත් එක් දර්ශකයක් තෝරාගෙන එම අවස්ථාවේදී අරාව භ්‍රමණය විය. දැන්, අරාව භ්‍රමණය වූ පසු ඔබට නිශ්චිත ඉලක්ක මූලද්‍රව්‍යයක් සොයාගෙන එහි දර්ශකය ආපසු ලබා දිය යුතුය. මූලද්රව්යය නොමැති නම්, ආපසු -1. ගැටලුව සාමාන්‍යයෙන්…

වැඩිදුර කියවන්න

වර්ගීකරණය නොකළ අරා වල නැතිවූ කුඩාම ධනාත්මක අංකය

ගැටළු ප්‍රකාශය ලබා දී ඇති වර්ගීකරණය නොකළ අරාව තුළ, වර්ගීකරණය නොකළ අරාවක නැතිවූ කුඩාම ධනාත්මක අංකය සොයා ගන්න. ධනාත්මක නිඛිලයකට 0 ඇතුළත් නොවේ. අපට අවශ්‍ය නම් මුල් අරාව වෙනස් කළ හැකිය. අරාවෙහි ධනාත්මක හා negative ණ සංඛ්‍යා අඩංගු විය හැකිය. උදාහරණය a. ආදාන අරාව: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1,…

වැඩිදුර කියවන්න