අරාවෙහි සමාන මූලද්‍රව්‍ය සහිත දර්ශක යුගල ගණන

අපි නිඛිල අරා ලබා දී ඇතැයි සිතමු. “අරාවෙහි සමාන මූලද්‍රව්‍යයන් සහිත දර්ශක යුගල ගණන” යන ගැටළුව මඟින් දර්ශක යුගල (i, j) සොයා ගැනීමට අසයි [i] = arr [j] සහ මම j ට සමාන නොවේ . උදාහරණ arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 පැහැදිලි කිරීමේ යුගල…

වැඩිදුර කියවන්න

K ට වඩා වැඩි මූලද්‍රව්‍ය නොමැති දීර් est තම උපසිරැසි

“K ට වඩා වැඩි මූලද්‍රව්‍යයක් නොමැති දීර් est තම උපසිරැසි” ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට පූර්ණ සංඛ්‍යා සමූහයක් ඇතැයි සිතමු, ගැටළු ප්‍රකාශය මඟින් k විවිධ මූලද්‍රව්‍යයන්ට වඩා වැඩි නොවන දිගම උප-අරාව සොයා ගැනීමට අසයි. උදාහරණ arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5}…

වැඩිදුර කියවන්න

අරාවෙහි සියලු මූලද්‍රව්‍ය සමාන කිරීමට අවම ක්‍රියාකාරිත්වය

“සියලු මූලද්‍රව්‍යයන් අරාවෙහි සමාන කිරීමට අවම මෙහෙයුම” යන ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට එහි පූර්ණ සංඛ්‍යා කිහිපයක් සහිත අරාවක් ලබා දී ඇති බවයි. අරාව සමාන කිරීමට කළ හැකි අවම මෙහෙයුම් ඔබ සොයා ගත යුතුය. උදාහරණය [1,3,2,4,1] 3 පැහැදිලි කිරීම එක්කෝ අඩු කිරීම් 3 ක් විය හැකිය…

වැඩිදුර කියවන්න

අරාවෙහි ඉහළම සහ අවම සංඛ්‍යාත අතර වෙනස

“අරාවෙහි ඉහළම හා අවම සංඛ්‍යාත අතර වෙනස” යන ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට පූර්ණ සංඛ්‍යා අරාවක් ඇතැයි සිතමු. අරාවෙහි ඇති විශේෂිත සංඛ්‍යා දෙකක ඉහළම සංඛ්‍යාතය සහ අඩුම සංඛ්‍යාතය අතර උපරිම වෙනස සොයා ගැනීමට ගැටළු ප්‍රකාශය අසයි. උදාහරණ arr [] = {1, 2, 3,…

වැඩිදුර කියවන්න

දී ඇති අනුක්‍රමයක නොපවතින අනුක්‍රමය වැඩි කිරීමේ k-th මූලද්‍රව්‍යය

“ලබා දී ඇති අනුක්‍රමයක නොපවතින අනුක්‍රමය වැඩි කිරීමේ මූලද්‍රව්‍යය k-th අස්ථානගත වී ඇත” යන ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට අරා දෙකක් ලබා දී ඇති බවයි. ඒවායින් එකක් ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට සකස් කර ඇති අතර තවත් සාමාන්‍ය වර්ගීකරණ අංකයක් k සමඟ ඇත. සාමාන්‍යයෙන් නොපවතින kth අස්ථානගත වූ මූලද්‍රව්‍යය සොයා ගන්න…

වැඩිදුර කියවන්න

දී ඇති අරාවෙහි එකිනෙකට k දුරින් අනුපිටපත් මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු දැයි පරීක්ෂා කරන්න

“දී ඇති අරාවෙහි එකිනෙකට k දුරින් අනුපිටපත් මූලද්‍රව්‍ය තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන්න” යන ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ, k පරාසය තුළ ලබා දී ඇති අනුපිළිවෙලට නැති අරාවෙහි අනුපිටපත් සඳහා අප පරීක්ෂා කළ යුතු බවයි. මෙහි k හි අගය දී ඇති අරාවට වඩා කුඩා වේ. උදාහරණ K = 3 arr [] =…

වැඩිදුර කියවන්න

නිව්මන්-කොන්වේ අනුක්‍රමයේ නියමයන් මුද්‍රණය කරන්න

ගැටළු ප්‍රකාශය “නිව්මන්-කොන්වේ අනුක්‍රමයේ නියමයන් මුද්‍රණය කරන්න” යන ගැටලුවේ සඳහන් වන්නේ ඔබට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් “n” ලබා දී ඇති බවයි. නිව්මන්-කොන්වේ අනුක්‍රමයේ පළමු n පද සොයාගෙන ඒවා මුද්‍රණය කරන්න. උදාහරණය n = 6 1 1 2 2 3 4 පැහැදිලි කිරීම මුද්‍රණය කර ඇති සියලුම පද නිව්මන්-කොන්වේ අනුක්‍රමය අනුගමනය කරයි…

වැඩිදුර කියවන්න

% B = k වැනි අරාව තුළ සියලුම යුගල (a, b) සොයා ගන්න

ගැටළු ප්‍රකාශය “% b = k” වැනි අරාවකින් “සියලු යුගල (a, b) සොයා ගන්න” යන්නෙන් කියවෙන්නේ ඔබට පූර්ණ සංඛ්‍යා පෙළක් සහ k නම් පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයක් ලබා දී ඇති බවයි. ගැටළු ප්‍රකාශය මඟින් යුගලය සොයා ගැනීමට අසයි x…

වැඩිදුර කියවන්න

පරාසයේ විශාලතම අමුතු බෙදුම්කරුගේ XOR පිළිබඳ විමසීම්

ගැටළු ප්‍රකාශනය “පරාසයේ විශාලතම අමුතු බෙදුම්කරුගේ XOR පිළිබඳ විමසීම්” හි සඳහන් වන්නේ ඔබට පූර්ණ සංඛ්‍යා හා විමසුම් q මාලාවක් ලබා දී ඇති බවයි, සෑම විමසුමකම පරාසයකින් සමන්විත වේ. ලබා දී ඇති පරාසය තුළ ඇති විශාලතම අමුතු බෙදුම්කරුගේ XOR සොයා ගැනීමට ගැටළු ප්‍රකාශය අසයි…

වැඩිදුර කියවන්න

දී ඇති පරාසයක් වටා අරාව කොටස් තුනකින් කොටස් කිරීම

ගැටළු ප්‍රකාශය ඔබට පූර්ණ සංඛ්‍යා පෙළක් සහ අඩු අගයක් සහ ඉහළ අගයක් ලබා දී ඇත. “දී ඇති පරාසයක් වටා අරාව ත්‍රිත්ව කොටස් කිරීම” යන ගැටළුව අරාව කොටස් තුනකට බෙදා ඇති පරිදි අරාව කොටස් කිරීමට අසයි. අරා වල කොටස් වනුයේ: මූලද්‍රව්‍ය…

වැඩිදුර කියවන්න