පරාසයන්හි ප්‍රාථමික ගණනය කරන්න

ගැටළු ප්‍රකාශය “පරාසයන්හි ප්‍රාථමික අගයන් ගණන් කරන්න” ගැටලුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට පරාසයක් [වමේ, දකුණේ] ලබා දී ඇති අතර එහිදී 0 <= වම් <= දකුණ <= 10000. ගැටළු ප්‍රකාශය පරාසය තුළ ඇති මුළු ප්‍රාථමික සංඛ්‍යා ගණන සොයා ගැනීමට අසයි. විමසීම් විශාල සංඛ්‍යාවක් පවතිනු ඇතැයි උපකල්පනය කිරීම. උදාහරණය වමේ: 4 දකුණ: 10 2…

වැඩිදුර කියවන්න