අරාවෙහි නැවත නැවතත් ඉහළම තිදෙනා සොයා ගන්න

"අරෙයෙහි පුනරාවර්‍තනය වූ ඉහළම තිදෙනා සොයා ගන්න" යන ගැටළුවෙහි දැක්වෙන්නේ ඔබට නැවත නැවත එන අංක සහිත n අංක මාලාවක් ලබා දී ඇති බවයි. ඔබේ කර්තව්‍යය නම් අරාවක පුනරාවර්තනය වන ඉහළම සංඛ්‍යා 3 සොයා ගැනීමයි. උදාහරණය [1,3,4,6,7,2,1,6,3,10,5,7] 1 3 6 පැහැදිලි කිරීම මෙහි 1,3 සහ 6 පුනරාවර්තනය වේ ...

වැඩිදුර කියවන්න

අරාව තුළ k වාරයක් සිදුවන පළමු මූලද්‍රව්‍යය

අපි 'k' අංකයක් සහ පූර්ණ සංඛ්‍යා අරාවක් ලබා දී ඇත. “අරාවෙහි k වාරයක් සිදුවන පළමු මූලද්‍රව්‍යය” යන ගැටළුව, අරාවෙහි හරියටම k වාරයක් සිදුවන අරාවෙහි පළමු මූලද්‍රව්‍යය සොයා ගැනීමට පවසයි. අරාවෙහි k වාරයක් සිදුවන මූලද්‍රව්‍යයක් නොමැති නම්…

වැඩිදුර කියවන්න

වර්ග කළ අරාවෙන් අනුපිටපත් ඉවත් කරන්න

ගැටලුවේ ප්‍රකාශය “අනුපිළිවෙලින් අනුපිළිවෙලින් අනුපිටපත් ඉවත් කරන්න” යන්නෙන් ඔබට එන් ප්‍රමාණයේ අනුපිළිවෙලක් ලබා දී ඇති බව සඳහන් වේ. අනුපිටපත් මූලද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමෙන් පසු අද්විතීය මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු අරාව මුද්‍රණය කරන්න. උදාහරණයක් a [] = {1, 1, 1, 1} {1} පැහැදිලි කිරීම: ...

වැඩිදුර කියවන්න

වචන මාලාවක් ආපසු හරවන්න

ගැටලුවේ ප්‍රකාශය "නූල් වල වචන ආපසු හරවන්න" යන්නෙන් ඔබට එන් ප්‍රමාණයේ නූලක් ලබා දෙන බව සඳහන් වේ. අන්තිම වචනය පළමුවැන්න වන විටත් දෙවනුව දෙවනුව දෙවනත් වන පරිදි නූල් ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙලට මුද්‍රණය කරන්න. මෙයින් අපි නූල් යොමු කරන්නේ ඒ වෙනුවට වචන අඩංගු වාක්‍යයක් සඳහා ය ...

වැඩිදුර කියවන්න

වරහන් සහිත ප්‍රකාශන දෙකක් සමාන දැයි පරීක්ෂා කරන්න

එකතු කිරීමේ ක්‍රියාකරු, අඩු කිරීමේ ක්‍රියාකරු, කුඩා අකුරු සහ වරහන් ඇතුළත් ප්‍රකාශන නියෝජනය කරන එස් 1 සහ එස් යන නූල් දෙකක් ලබා දී ඇත. වරහන් සහිත ප්‍රකාශන දෙකක් සමාන දැයි පරීක්‍ෂා කරන්න. උදාහරණ ආදානය s2 = “-(a+b+c)” s1 = “-abc” ප්‍රතිදානය ඔව් ආදානය s2 = “ab- (cd)” s1 = “abcd” ප්‍රතිදානය නැතහොත් දෙකක් තිබේ දැයි බැලීමට ඇල්ගොරිතමයක්…

වැඩිදුර කියවන්න

ප්‍රකාශනයක සමතුලිත වරහන් සඳහා පරීක්ෂා කරන්න

දිග n නූලක් ලබා දී ඇත. සෑම වරහන් වර්‍ගයක් සඳහාම සංවෘත වරහනක් තිබේදැයි පරීක්ෂා කරන්න, එනම් සියලු වරහන් සමතුලිත නම්. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, අපට පිළිවෙලින් සෑම '{', '(' සහ '[' සඳහා පිළිවෙලින් '}', ')' සහ ']' තිබේ නම්, ප්‍රකාශනය…

වැඩිදුර කියවන්න

ආදේශනය සමඟ සමබර ප්‍රකාශනය

සමතුලිත ප්‍රකාශනය සමඟ ප්‍රතිස්ථාපන ගැටළුව තුළ අපි වරහන් ලබා දී ඇත, එනම් '(', ')', '[', ']', '{', '}'. වරහන් වෙනුවට ආදේශකයක් ලෙස සමහර ස්ථානවල x ද අඩංගු වේ. සියල්ල ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු වලංගු වරහන් සහිත ප්‍රකාශනයක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න…

වැඩිදුර කියවන්න

අරාව කරකවන්න

භ්‍රමණය අරාව යනු අප විසින් N ප්‍රමාණයේ අරාවක් ලබා දී ඇති ගැටළුවකි. අපට අරාව නිවැරදි දිශාවට කරකැවිය යුතුය. සෑම මූලද්‍රව්‍යයක්ම එක් ස්ථානයකින් දකුණට සහ අරාවෙහි අවසාන මූලද්‍රව්‍යය පළමු ස්ථානයට පැමිණේ. ඉතින්, අපි වටිනාකමක් K…

වැඩිදුර කියවන්න

හැකි ත්රිකෝණ ගණන් කරන්න

ගැටලු ප්‍රකාශය හැකි ත්‍රිකෝණ ගැටලුවේදී අපි ධන නිඛිල n ගණනක් ලබා දී ඇත. ත්‍රිකෝණයක පැති ලෙස අරාවෙහි විවිධ මූලද්‍රව්‍ය තුනක් භාවිතා කර සෑදිය හැකි ත්‍රිකෝණ ගණන සොයා ගන්න. සටහන: ත්‍රිකෝණයේ තත්ත්වය නම් පැති දෙකක එකතුවකි ...

වැඩිදුර කියවන්න