මෙහෙයුම් පද්ධතිවල පිටු ප්‍රතිස්ථාපන ඇල්ගොරිතම

පිටු ප්‍රතිස්ථාපනය යනු කුමක්ද? නවීන මෙහෙයුම් පද්ධති මතක කළමනාකරණය සඳහා පේජින් භාවිතා කරන අතර බොහෝ විට පිටු ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතී. පිටු ප්‍රතිස්ථාපනය යනු මතකයේ දැනට පවතින පිටුවක් අවශ්‍ය පිටුවක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

වැඩිදුර කියවන්න