අඛණ්ඩ ඔඩ්ස් තුනක් ලීට්කෝඩ් විසඳුම

ගැටළු ප්‍රකාශය “අඛණ්ඩ අවාසි තුනක” ගැටලුවක දී අපට අරාවක් ලබා දී ඇති අතර, අරාවෙහි අඛණ්ඩව අමුතු සංඛ්‍යා තුනක් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය. එය තිබේ නම් අප සත්‍යය වෙත ආපසු යා යුතුය, නැතහොත් අප අසත්‍යය වෙත ආපසු එනු ඇත. උදාහරණයක් …

වැඩිදුර කියවන්න