අංකයක් ශුන්‍ය ලීට්කෝඩ් විසඳුම දක්වා අඩු කිරීමේ පියවර ගණන

ගැටළුව ශුන්‍ය ලීට්කෝඩ් විසඳුමට අංකයක් අඩු කිරීමේ පියවර ගණන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලබා දුන් බව සඳහන් කරයි. දී ඇති නිඛිලය 0 බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අවම පියවර ගණන සොයා ගන්න. ඔබට පියවර දෙකෙන් එකක් සිදු කළ හැකිය, 1 අඩු කරන්න හෝ නිඛිලය 2 න් බෙදන්න. ගැටළුව…

වැඩිදුර කියවන්න

ශුන්‍ය නොවන පූර්ණ සංඛ්‍යා ලීට්කෝඩ් විසඳුමක එකතුවට පූර්ණ සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කරන්න

ගැටළුව පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකේ එකතුවට පරිවර්තනය කරන්න ලීට්කෝඩ් විසඳුම ලබා දී ඇති පූර්ණ සංඛ්‍යාව කොටස් කරන ලෙස අපෙන් ඉල්ලා සිටියේය. දී ඇති නිඛිලය සංඛ්‍යා දෙකකට බෙදිය යුතුය. මෙම නිඛිල දෙක සඳහා සීමාවක් තිබේ. මෙම නිඛිල දෙකේ ඉලක්කම් 0 අඩංගු නොවිය යුතුය. වඩා හොඳ සඳහා…

වැඩිදුර කියවන්න

උපරිම 69 අංක ලීට්කෝඩ් විසඳුම

ගැටළු ප්‍රකාශනය මෙම ගැටලුවේදී අපට අංක 6 හෝ 9 කින් සෑදී ඇති අංකයක් ලබා දී ඇත. අපට මෙම අංකයේ ඉලක්කම් වලින් එකක් ප්‍රතිස්ථාපනය කර මෙය වෙනත් අංකයකට වෙනස් කළ හැකිය. එනම් අපට 6 සිට 9 දක්වා හෝ 9 සිට 6 දක්වා ආදේශ කළ හැකිය. අපි…

වැඩිදුර කියවන්න