ලබා දී ඇති අරා දෙකකින් උපරිම අරා එක පිළිවෙලට තබා ගැනීම

අපට එකම ප්‍රමාණයේ පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් ඇති බව සිතමු. අරා දෙකෙහිම පොදු සංඛ්‍යා ද අඩංගු විය හැකිය. ගැටළු ප්‍රකාශය මඟින් අරා දෙකෙන්ම උපරිම අගයන් අඩංගු ප්‍රති n ලයක් ලෙස අරාව සෑදීමට අසයි. පළමු අරාව ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුය (පළමු අංග…

වැඩිදුර කියවන්න

ද්විමය ගසෙහි නෝඩයක අනුක්‍රමික අනුප්‍රාප්තිකයා

ගැටළු ප්‍රකාශය “ද්විමය ගසෙහි නෝඩයක අනුක්‍රමික අනුප්‍රාප්තිකයා” සොයා ගැනීමට ගැටළුව අසයි. නෝඩයක අනුක්‍රමික අනුප්‍රාප්තිකයා යනු ද්විමය ගසෙහි ඇති නෝඩයක් වන අතර එය දී ඇති ද්විමය ගසෙහි අක්‍රීය ගමන් මඟෙහි දී ඇති නෝඩයට පසුව පැමිණේ. උදාහරණ 6 හි අනුක්‍රමික අනුප්‍රාප්තිකයා 4…

වැඩිදුර කියවන්න

0 සමඟ උපසිරැසියක් තිබේදැයි සොයා බලන්න

“0 එකතුවක් සහිත උපසිරැසියක් තිබේදැයි සොයා බලන්න” යන ගැටළුවේ සඳහන් වන්නේ ඔබට negative ණ පූර්ණ සංඛ්‍යා අඩංගු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලබා දී ඇති බවයි. ගැටළු ප්‍රකාශය අවම වශයෙන් 1 උප ප්‍රමාණයේ ප්‍රමාණයක් ඇත්දැයි තීරණය කිරීමට අසයි. මෙම උප-අරාවෙහි එකතුව 1 ට සමාන විය යුතුය.

වැඩිදුර කියවන්න

සියලුම උපසිරැසි 0 එකතුවකින් මුද්‍රණය කරන්න

ඔබට පූර්ණ සංඛ්‍යා අරාවක් ලබා දී ඇත, ඔබේ කර්තව්‍යය වනුයේ හැකි සියලුම උප අරා එකතුව 0 ට සමාන ලෙස මුද්‍රණය කිරීමයි. එබැවින් අපට සියලු උප අරා 0 එකතුවකින් මුද්‍රණය කළ යුතුය. උදාහරණ arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} උප-අරාව 0 දර්ශකයෙන් හමු වේ…

වැඩිදුර කියවන්න

0s, 1s සහ 2s සමාන සංඛ්‍යාවක් සහිත උපස්ථර ගණනය කරන්න

“0s, 1s සහ 2s සමාන සංඛ්‍යාවක් සහිත උපසිරැසි ගණන් කරන්න” යන ගැටලුවේ සඳහන් වන්නේ ඔබට 0, 1, සහ 2 පමණක් ඇති නූලක් ලබා දී ඇති බවයි. ගැටළු ප්‍රකාශය 0, 1, සහ 2 ට සමාන සංඛ්‍යාවක් අඩංගු උපස්ථර ගණන සොයා ගැනීමට අසයි. උදාහරණය str = “01200”…

වැඩිදුර කියවන්න

ප්‍රකාශනයක දී ලබා දී ඇති විවෘත වරහනක් සඳහා සංවෘත වරහන දර්ශකය සොයා ගන්න

ගැටළු ප්‍රකාශය දිග / ප්‍රමාණය n නූලක් සහ ආරම්භක වර්ග වරහනක දර්ශකය නිරූපණය කරන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලබා දී ඇත. ප්‍රකාශනයක දී ලබා දී ඇති ආරම්භක වරහන සඳහා සංවෘත වරහන දර්ශකය සොයා ගන්න. උදාහරණ s ​​= “[ABC [23]] [89]” දර්ශකය = 0 8 s = “[C- [D]]” දර්ශකය = 3 5 s…

වැඩිදුර කියවන්න

අරාවෙහි යාබද මූලද්‍රව්‍යයන් වෙනස් කරන්න

ගැටළු ප්‍රකාශය අපට පූර්ණ සංඛ්‍යා අරාවක් ඇතැයි සිතමු. “අරාවෙහි ඇති යාබද මූලද්‍රව්‍යයන් එකිනෙකට වෙනස්” යන ගැටළුව අසන්නේ, යාබද හෝ අසල්වැසි මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් අරාවකින් මාරු කිරීමෙන් යාබද හෝ එකිනෙකට වෙනස් සංඛ්‍යා ඇති අරාව ලබා ගත හැකිද යන්නයි.

වැඩිදුර කියවන්න

දී ඇති අරාවට ද්විමය සෙවුම් ගසෙහි මට්ටමේ ඇණවුම් ගමන් කිරීම නිරූපණය කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න

ගැටළු ප්‍රකාශය “දී ඇති අරාවට ද්විමය සෙවුම් ගසෙහි මට්ටමේ ඇණවුම නිරූපණය කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න” යනුවෙන් සඳහන් වන්නේ ද්විමය සෙවුම් ගසෙහි මට්ටමේ ඇණවුමක් ඔබට ලබා දී ඇති බවයි. ගසෙහි මට්ටම් අනුපිළිවෙල හරහා ගමන් කිරීම. මට්ටමේ අනුපිළිවෙල අප කාර්යක්ෂමව සොයා ගත යුතුය…

වැඩිදුර කියවන්න

STL කට්ටලය භාවිතා කරමින් ද්විමය ගස සිට ද්විමය සෙවුම් රුක් පරිවර්තනය

ගැටළු ප්රකාශය අපට ද්විමය ගසක් ලබා දී ඇති අතර එය ද්විමය සෙවුම් ගසක් බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය. “ද්විමය ගස සිට ද්විමය සෙවුම් ගස පරිවර්තනය කිරීම STL කට්ටලය භාවිතා කිරීම” යන ගැටළුව STL කට්ටලය භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කිරීමට අසයි. ද්විමය ගස BST බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳව අපි දැනටමත් සාකච්ඡා කර ඇති නමුත් අපි…

වැඩිදුර කියවන්න

ස්ථානගත කිරීම පවා අමුතු ප්‍රමාණයට වඩා විශාල වන පරිදි නැවත සකස් කරන්න

ගැටළු ප්‍රකාශය ඔබට පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඇති බව සිතමු. “නැවත ස්ථානගත කිරීම අරාව අමුතු ප්‍රමාණයට වඩා විශාලයි” යන ගැටළුව අරාව නැවත සකස් කිරීමට ඉල්ලා සිටියි. Arr [i-1] <= Arr [i], 'i' පිහිටීම නම්…

වැඩිදුර කියවන්න