අපි ගැන

අපි TutorialCup හි, සිසුන් සඳහා නොමිලේ නිබන්ධන ලබා දීමට උත්සාහ කරමු. අපගේ ඉලක්කය වන්නේ නොමිලේ ක්‍රමලේඛන නිබන්ධනය සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පහසු සහ පුළුල් තොරතුරු ආවරණය කිරීමයි. අපගේ අභිප්‍රාය වන්නේ ලක්ෂ්‍යයක් පැහැදිලි කරන සහ වැඩ කරන කේත උදාහරණ සමඟ තේරුම් ගැනීමට පහසු වන හොඳම සම්පත සැපයීමයි.

නිබන්ධනය