පාලින්ඩ්‍රෝම් ප්‍රේරණය


දුෂ්කරතා මට්ටම පහසු
නිතර අසනු ලැබේ ෆේස්බුක් මයික්රොසොෆ්ට්
හැෂ් හැෂිං String

ගැටළු ප්රකාශය

“පාලින්ඩ්‍රෝම් ප්‍රේරණය” යන ගැටලුවේ සඳහන් වන්නේ ඔබට ලබා දී ඇති බවයි පේළියකි. පාලින්ඩ්‍රොමික් නූලක් සෑදීමට එය නැවත සකස් කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න.

උදාහරණයක්

superdupers
yes

පැහැදිලි කිරීම

දී ඇති ආදාන නූල නැවත සකස් කළ හැකිය සුපර්ඩ්‍රෙපස්. එය පාලින්ඩ්‍රොමික් නූලකි. එබැවින් මෙම උදාහරණයට අපගේ පිළිතුර ඔව් ය.

ප්රවේශය

සියළුම අක්ෂර සංඛ්‍යා වාර ගණනක් සිදු වුවහොත් සහ එක් අක්‍ෂරයක අමුතු වාර ගණනක් සිදුවුවහොත්, එම නූල පාලින්ඩ්‍රොමික් නූලක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය.

මෙම ප්‍රවේශය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපි 128 ප්‍රමාණයේ ගණන් මාලාවක් පවත්වා ගෙන ශුන්‍යයෙන් ආරම්භ කරමු. නූල හරහා අනුකරණය කර අරාවෙහි ඇති එක් එක් අක්ෂර ගණන වැඩි කරන්න. දැන් අරාව හරහා නැවත ක්‍රියා කරන්න, එක් අක්‍ෂරයක අමුතු වාර ගණනක් සිදුවුවහොත් සත්‍යය වෙත ආපසු යන්න.

පාලින්ඩ්‍රෝම් ප්‍රේරණය

කේතය

පාලින්ඩ්‍රෝම් ප්‍රේරණය සඳහා සී ++ කේතය

// C++ implementation to check if 
// characters of a given string can 
// be rearranged to form a palindrome 
#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
#define NO_OF_CHARS 256 

/* function to check whether characters of a string can form 
a palindrome */
bool canFormPalindrome(string str) 
{ 
 // Create a count array and initialize all 
 // values as 0 
 int count[NO_OF_CHARS] = {0}; 

 // For each character in input strings, 
 // increment count in the corresponding 
 // count array 
 for (int i = 0; str[i]; i++) 
  count[str[i]]++; 

 // Count odd occurring characters 
 int odd = 0; 
 for (int i = 0; i < NO_OF_CHARS; i++) 
 { 
  if (count[i] & 1) 
   odd++; 

  if (odd > 1) 
   return false; 
 } 

 // Return true if odd count is 0 or 1, 
 return true; 
} 

/* Driver program*/
int main() 
{ 
canFormPalindrome("superdupers")? cout << "Yes\n": 
         cout << "No\n"; 
return 0; 
}
Yes

පාලින්ඩ්‍රෝම් ප්‍රේරණය සඳහා ජාවා කේතය

// Java implementation to check if 
// characters of a given string can 
// be rearranged to form a palindrome 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import java.math.*; 

class check { 

static int NO_OF_CHARS = 256; 

 /* function to check whether characters 
 of a string can form a palindrome */
 static boolean canFormPalindrome(String str) { 
 
 // Create a count array and initialize all 
 // values as 0 
 int count[] = new int[NO_OF_CHARS]; 
 Arrays.fill(count, 0); 

 // For each character in input strings, 
 // increment count in the corresponding 
 // count array 
 for (int i = 0; i < str.length(); i++) 
 count[(int)(str.charAt(i))]++; 

 // Count odd occurring characters 
 int odd = 0; 
 for (int i = 0; i < NO_OF_CHARS; i++) 
 { 
 if ((count[i] & 1) == 1) 
  odd++; 

 if (odd > 1) 
  return false; 
 } 

 // Return true if odd count is 0 or 1, 
 return true; 
} 

// Driver program 
public static void main(String args[]) 
{ 
 if (canFormPalindrome("superdupers")) 
 System.out.println("Yes"); 
 else
 System.out.println("No"); 

} 
}
Yes

සංකීර්ණ විශ්ලේෂණය

කාල සංකීර්ණත්වය

සාමාන්ය (n) මක්නිසාද යත්, අපි අරාව හරහා ගමන් කරන්නේ එක් වරක් පමණක් ලබා දී ඇති නූල පාලින්ඩ්‍රොමික් නූලකට පරිවර්තනය කළ හැකිද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට ය. එබැවින් කාල සංකීර්ණතාව O (n) බවට පත්වේ.

අවකාශයේ සංකීර්ණතාව

ලබා දී ඇති නූල පාලින්ඩ්‍රොමික් නූලක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කිරීමට වැඩසටහනට ඇති අවකාශ සංකීර්ණතාව ඕ (1) එක් එක් අක්ෂරවල සංඛ්‍යාතය ගබඩා කිරීම සඳහා අපි 128 ප්‍රමාණයේ අරාවක් භාවිතා කරන බැවිනි.

කාර්යක්ෂම ප්‍රවේශය

මෙම ප්රවේශය තුළ, අපි ලැයිස්තුවක් පවත්වාගෙන යනු ඇත. එවිට අපි නූල හරහා නැවත කියමු. අක්‍ෂරය දැනටමත් ලැයිස්තුවේ තිබේ නම් අපි එය ඉවත් කරමු. එසේ නොමැතිනම් අපි එම චරිතය ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කරමු. නැවත සැකසීමෙන් පසු, ලැයිස්තුවේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය ගණන එකකට වඩා වැඩි නම්. එබැවින් එය පාලින්ඩ්‍රොමික් නූලක් බවට පරිවර්තනය කළ නොහැක.

කේතය

පාලින්ඩ්‍රෝම් ප්‍රේරණය සඳහා ප්‍රශස්ත C ++ කේතය

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 

/* 
* function to check whether characters of 
a string can form a palindrome 
*/
bool canFormPalindrome(string str) 
{ 

 // Create a list 
 vector<char> list; 

 // For each character in input strings, 
 // remove character if list contains 
 // else add character to list 
 for (int i = 0; i < str.length(); i++) 
 { 
  auto pos = find(list.begin(), list.end(), str[i]); 
  if (pos != list.end()) 
  { 
   auto posi = find(list.begin(), list.end(),str[i]); 
   list.erase(posi); 
  } 
  else
   list.push_back(str[i]); 
 } 

 // if character length is even list is expected to be empty 
 // or if character length is odd list size is expected to be 1 
 if (str.length() % 2 == 0 && list.empty() // if string length is even 
  || (str.length() % 2 == 1 && list.size() == 1)) // if string length is odd 
  return true; 
 else
  return false; 

} 

// Driver program 
int main() 
{ 
 if (canFormPalindrome("superdupers")) 
  cout << ("Yes") << endl; 
 else
  cout << ("No") << endl; 
}
Yes

පාලින්ඩ්‍රෝම් ප්‍රේරණය සඳහා ප්‍රශස්ත ජාවා කේතය

import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 

class check{ 

 /* 
 * function to check whether characters of a string can form a palindrome 
 */
 static boolean canFormPalindrome(String str) { 

  // Create a list 
  List<Character> list = new ArrayList<Character>(); 

  // For each character in input strings, 
  // remove character if list contains 
  // else add character to list 
  for (int i = 0; i < str.length(); i++) { 
   if (list.contains(str.charAt(i))) 
    list.remove((Character) str.charAt(i)); 
   else
    list.add(str.charAt(i)); 
  } 

  // if character length is even list is expected to be empty 
  // or if character length is odd list size is expected to be 1 
  if (str.length() % 2 == 0 && list.isEmpty() // if string length is even 
    || (str.length() % 2 == 1 && list.size() == 1)) // if string length is odd 
   return true; 
  else
   return false; 

 } 

 // Driver program 
 public static void main(String args[]) { 
  if (canFormPalindrome("superdupers")) 
   System.out.println("Yes"); 
  else
   System.out.println("No"); 

 } 
}
Yes

සංකීර්ණ විශ්ලේෂණය

කාල සංකීර්ණත්වය

සාමාන්ය (n) මක්නිසාද යත්, අපි අරාව හරහා ගමන් කරන්නේ එක් වරක් පමණක් ලබා දී ඇති නූල පාලින්ඩ්‍රොමික් නූලකට පරිවර්තනය කළ හැකිද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට ය. එබැවින් කාල සංකීර්ණතාව O (n) බවට පත්වේ.

අවකාශයේ සංකීර්ණතාව

ලබා දී ඇති නූල පාලින්ඩ්‍රොමික් නූලක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කිරීමට වැඩසටහනේ අවකාශ සංකීර්ණතාව O (1) වේ.