මාතෘකාව
R දත්ත වර්ග
ආර් පරිසර සැකසුම - ආර් ස්ථාපනය කරන්න
R සමඟ ආරම්භ කිරීම - R හි උදව්
R හි මුද්‍රණ කාර්යය - බළලුන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය R