Inorder Successor ของโหนดใน Binary Tree  


ระดับความยาก ยาก
ถามบ่อยใน อเมซอน Expedia สแตนลี่ย์มอร์แกน ห้องโอโย Snapchat
ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี ต้นไม้

คำชี้แจงปัญหา  

ปัญหาขอให้ค้นหา“ Inorder Successor ของโหนดใน Binary Tree” ลำดับตัวตายตัวแทนของโหนดคือโหนดในต้นไม้ไบนารีที่มาหลังจากโหนดที่กำหนดในการข้ามผ่านตามลำดับของต้นไม้ไบนารีที่กำหนด

ตัวอย่าง  

หมุด  

Inorder successor of 6 is 4

คำอธิบาย

การเคลื่อนที่ตามลำดับของต้นไม้คือ 9 7 1 6 4 5 3 ดังนั้นลำดับต่อจาก 1 จึงเป็น 6

เข้าใกล้  

โดยทั่วไปเราได้รับคำสั่งให้ค้นหาโหนดถัดไปในลำดับการข้ามผ่านของไฟล์ ต้นไม้ค้นหาไบนารี. แต่แตกต่างจากต้นไม้ไบนารี ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรทราบก็คือการข้ามผ่านตามลำดับของต้นไม้ไบนารีทั่วไปไม่ได้เรียงลำดับจากน้อยไปมาก ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่า ดังนั้นหากเรามีโหนดมี 3 กรณีที่เราควรพิจารณา

3 กรณีที่เราควรทราบเกี่ยวข้องกับลูกที่ถูกต้องหรือถ้าโหนดปัจจุบันเป็นลูกขวาสุด ดังนั้นถ้าโหนดมีลูกที่ถูกต้อง จากนั้นผู้สืบทอดลำดับคือลูกซ้ายสุดในแผนผังย่อยด้านขวา แต่ถ้าไม่มีลูกที่เหมาะสม จากนั้นค้นหาบรรพบุรุษที่ต่ำที่สุดของโหนดที่กำหนดเพื่อให้โหนดที่ระบุอยู่ในทรีย่อยด้านซ้ายของบรรพบุรุษ ในการทำเช่นนี้ให้ค้นหาโหนดแบบวนซ้ำและเมื่อเราย้ายกลับจากการเรียกซ้ำจะจัดเก็บพาเรนต์จากที่ที่เราเลือกทิศทางซ้าย

ดูสิ่งนี้ด้วย
ค้นหาหมายเลข Palindrome ที่ใกล้ที่สุด

ตอนนี้กรณีสุดท้ายคือถ้าโหนดเป็นลูกขวาสุด หากสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่มีตัวต่อลำดับใด ๆ สำหรับโหนด

รหัส  

รหัส C ++ เพื่อค้นหา Inorder Successor ของโหนดใน Binary Tree

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node {
 int data;
 node *left, *right;
};

node* create(int data){
 node* tmp = new node();
 tmp->data = data;
 tmp->left = tmp->right = NULL;
 return tmp;
}

node* findLeftMostNode(node* root){
 while(root && root->left) root = root->left;
 return root;
}

node* findRightMostNode(node* root){
 while(root && root->right) root = root->right;
 return root;
}

node* findAncestorSuccessor(node* root, node* given)
{
 if(root){
  if(root == given)
   return root;
  node* tmp = findAncestorSuccessor(root->left, given);
  if(tmp){
   if(root->left == tmp){
    cout<<"Inorder Successor of "<<given->data<<" is "<<root->data;
    return NULL;
   }
   return root;
  }
  tmp = findAncestorSuccessor(root->right, given);
  if(tmp){
   if(root->left == tmp){
    cout<<"Inorder Successor of "<<given->data<<" is "<<root->data;
    return NULL;
   }
   return root;
  }
 }
  return NULL;
}

void findInorderSuccesor(node* root, node* given)
{
  // if right child exists
  if(given->right)
  {
  	node* leftmost = findLeftMostNode(given);
  	cout<<"Inorder Succesor of "<<given->data<<" is "<<leftmost->data;
  	return;
  }
  // if right child does not exists
  if(given->right == NULL)
  {
    node* rightmost = findRightMostNode(root);
    if(rightmost == given)
      cout<<"Inorder Successor does not exists";
    else
    	findAncestorSuccessor(root, given);
  }
}

int main()
{
 node* root = create(5);
 root->left = create(7);
 root->right = create(3);
 root->left->left = create(9);
 root->left->right = create(6);
 root->left->right->left = create(1);
 root->left->right->right = create(4);
 findInorderSuccesor(root, root->left->right->left);
}
Inorder Successor of 1 is 6

โค้ด Java เพื่อค้นหา Inorder Successor ของโหนดใน Binary Tree

import java.util.*;

class node{
 int data;
 node left, right;
}

class Main{
 static node create(int data){
  node tmp = new node();
  tmp.data = data;
  tmp.left = tmp.right = null;
  return tmp;
 }

 static node findLeftMostNode(node root){
  while(root != null && root.left != null) root = root.left;
  return root;
 }

 static node findRightMostNode(node root){
  while(root != null && root.right != null) root = root.right;
  return root;
 }

 static node findAncestorSuccessor(node root, node given)
 {
  if(root != null){
   if(root == given)
    return root;
   node tmp = findAncestorSuccessor(root.left, given);
   if(tmp != null){
    if(root.left == tmp){
     System.out.print("Inorder Successor of "+given.data+" is "+root.data);
     return null;
    }
    return root;
   }
   tmp = findAncestorSuccessor(root.right, given);
   if(tmp != null){
    if(root.left == tmp){
     System.out.print("Inorder Successor of "+given.data+" is "+root.data);
     return null;
    }
    return root;
   }
  }
   return null;
 }

 static void findInorderSuccesor(node root, node given)
 {
   // if right child exists
   if(given.right != null)
   {
   	node leftmost = findLeftMostNode(given);
   	System.out.print("Inorder Successor of "+given.data+" is "+leftmost.data);
   	return;
   }
   // if right child does not exists
   else
   {
     node rightmost = findRightMostNode(root);
     if(rightmost == given)
       System.out.print("Inorder Successor does not exists");
     else
     	findAncestorSuccessor(root, given);
   }
 }

 public static void main(String[] args)
 {
  node root = create(5);
  root.left = create(7);
  root.right = create(3);
  root.left.left = create(9);
  root.left.right = create(6);
  root.left.right.left = create(1);
  root.left.right.right = create(4);
  findInorderSuccesor(root, root.left.right.left);
 }
}
Inorder Successor of 1 is 6

การวิเคราะห์ความซับซ้อน  

ความซับซ้อนของเวลา

O (N) เพราะในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเราอาจต้องสำรวจโหนดทั้งหมด

ดูสิ่งนี้ด้วย
ตัดแต่งต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี

ความซับซ้อนของอวกาศ

O (H) เนื่องจากเราใช้การเรียกซ้ำ ดังนั้นหากเราพิจารณาพื้นที่ที่คอมไพเลอร์สแตก ความซับซ้อนของพื้นที่ขึ้นอยู่กับความสูงของต้นไม้