Sqrt (x) โซลูชัน Leetcode

ตามชื่อเรื่องเราต้องหารากที่สองของจำนวนหนึ่ง สมมติว่าจำนวนคือ x ดังนั้น Sqrt (x) คือตัวเลขที่ Sqrt (x) * Sqrt (x) = x ถ้ารากที่สองของตัวเลขเป็นค่าทศนิยมเราต้องคืนค่าพื้นของ ...

อ่านเพิ่มเติม

ผสานโซลูชัน Leetcode อาร์เรย์ที่เรียงลำดับ

ในปัญหา“ Merge Sorted Arrays” เราจะได้รับสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย อาร์เรย์แรกไม่เต็มและมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับองค์ประกอบทั้งหมดของอาร์เรย์ที่สองเช่นกัน เราต้องรวมสองอาร์เรย์เพื่อให้อาร์เรย์แรกมีองค์ประกอบ ...

อ่านเพิ่มเติม

กองซ้อนสูงสุด

คำชี้แจงปัญหา ปัญหา "Max stack" ระบุให้ออกแบบ stack พิเศษซึ่งสามารถดำเนินการเหล่านี้ได้: push(x): push one element ลงใน stack top(): คืนค่าองค์ประกอบที่อยู่ด้านบนของสแต็ก pop(): ลบองค์ประกอบออกจากสแต็กซึ่งอยู่ด้านบน peekmax(): …

อ่านเพิ่มเติม

วงเล็บที่ถูกต้อง

ในปัญหาวงเล็บที่ถูกต้องเราได้กำหนดสตริงที่มีเพียงอักขระ '(', ')', '{', '}', '[' และ ']' เพื่อตรวจสอบว่าสตริงอินพุตถูกต้องหรือไม่ สตริงอินพุตใช้ได้ถ้า: วงเล็บเปิดต้องปิดด้วยวงเล็บชนิดเดียวกัน () [] {} …

อ่านเพิ่มเติม

ผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ

คำชี้แจงปัญหา ในการผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับแล้วปัญหา เราได้ให้อาร์เรย์ที่เรียงลำดับอินพุตสองชุด เราจำเป็นต้องรวมอาร์เรย์ทั้งสองนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้ตัวเลขเริ่มต้นหลังจากการเรียงลำดับเสร็จสมบูรณ์ควรอยู่ในอาร์เรย์แรกและเหลืออยู่ในอาร์เรย์ที่สอง ตัวอย่างอินพุต A[] = {1, 3, 5, 7, …

อ่านเพิ่มเติม

การผสานสองอาร์เรย์ที่เรียงลำดับ

คำสั่งปัญหา ในการรวมปัญหาอาร์เรย์ที่จัดเรียงไว้สองชุด เราได้กำหนดอาร์เรย์ที่จัดเรียงไว้สองชุด อาร์เรย์หนึ่งมีขนาด m+n และอาร์เรย์อื่นที่มีขนาด n เราจะรวมอาร์เรย์ขนาด n เป็นอาร์เรย์ขนาด m+n และพิมพ์อาร์เรย์ที่ผสานขนาด m+n ตัวอย่างอินพุต 6 3 M[] = …

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

คำชี้แจงปัญหา แสดงองค์ประกอบทั้งหมดที่ซ้ำกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่ O(n) และ O(1) ด้วยอาร์เรย์ขนาด n ที่มีตัวเลขตั้งแต่ช่วง 0 ถึง n-1 ตัวเลขเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้ง ค้นหารายการที่ซ้ำกันในอาร์เรย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริศนาอาร์เรย์ผลิตภัณฑ์

คำชี้แจงปัญหา ในปัญหาปริศนาอาร์เรย์ผลิตภัณฑ์ เราจำเป็นต้องสร้างอาร์เรย์โดยที่องค์ประกอบ ith จะเป็นผลคูณขององค์ประกอบทั้งหมดในอาร์เรย์ที่กำหนด ยกเว้นองค์ประกอบที่ตำแหน่ง ith ตัวอย่าง อินพุต 5 10 3 5 6 2 เอาต์พุต 180 600 360 300 900 …

อ่านเพิ่มเติม