Відсортований пов’язаний список із збалансованим BST


Рівень складності Medium
Часто запитують у Амазонка Facebook
Бінарне дерево пошуку Бінарне дерево Зв’язаний список Дерево

У відсортованому зв’язаному списку із збалансованою проблемою BST ми наводимо окремо Пов'язаний список у відсортованому порядку побудуйте збалансоване двійкове дерево з єдинозв’язаного списку.

прикладів

вхід
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5
Вихід

Відсортований пов’язаний список із збалансованим BST

Попереднє замовлення: 3 2 1 5 4

вхід
7 -> 11 -> 13 -> 20 -> 22 -> 41
Вихід

Відсортований пов’язаний список із збалансованим BST

Попереднє замовлення: 20 11 7 13 41 22

Наївний підхід

Якщо ми уважно розглянемо, ми побачимо, що середній вузол пов'язаного списку завжди є коренем BST, а елементи, присутні перед середнім вузлом, утворюють ліве піддерево, а елементи, присутні після середнього вузла, формують праве піддерево.
Отже, повторюючи вищезазначений підхід рекурсивно в лівому та правому піддереві, ми також можемо сформувати збалансований двійковий пошук Дерево.

 1. Перейдіть по зв’язаному списку та знайдіть середній елемент. Виділіть для нього пам’ять і зробіть це коренем.
 2. Рекурсивно зробіть це для лівої половини, знайдіть середню, пустіть її корінням, і повторіть. Призначте корінь лівої половини лівій корені.
 3. Рекурсивно робіть це і для правої половини, знайдіть середину, пустіть її корінням і повторіть. Призначте корінь правої половини праворуч кореня.

Складність часу = O (n журнал (n))
Складність простору = О (п), через рекурсію
де n - кількість вузлів у зв'язаному списку.

Код JAVA для перетворення відсортованого пов'язаного списку в збалансований BST

public class SortedLinkedListToBalancedBST {
  // class representing node of a linked list
  static class ListNode {
    int data;
    ListNode next;

    public ListNode(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  // class representing node of a tree
  static class TreeNode {
    int data;
    TreeNode left, right;

    public TreeNode(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  // function to print the pre order traversal of a tree
  private static void preOrder(TreeNode root) {
    if (root != null) {
      System.out.print(root.data + " ");
      preOrder(root.left);
      preOrder(root.right);
    }
  }

  private static TreeNode convertToBalancedBST(ListNode node) {
    // if the node is null, return null
    if (node == null) {
      return null;
    }

    // Count the number of nodes in the linked list
    ListNode temp = node;
    int n = 0;
    while (temp != null) {
      temp = temp.next;
      n++;
    }

    if (n == 1) {
      return new TreeNode(node.data);
    }

    // First n/2 nodes contributes to the left subtree
    ListNode leftHalf = new ListNode(node.data);
    ListNode leftTemp = leftHalf;
    for (int i = 0; i < n/2 - 1; i++) {
      node = node.next;
      leftTemp.next = new ListNode(node.data);
      leftTemp = leftTemp.next;
    }

    node = node.next;
    // node is pointing to the middle element of the list
    // make this element as the root of the BST
    TreeNode root = new TreeNode(node.data);

    // move node ahead
    node = node.next;

    // Remaining nodes form the right subtree of the BST
    ListNode rightHalf = null;
    if (node != null) {
       rightHalf = new ListNode(node.data);
      ListNode rightTemp = rightHalf;
      node = node.next;
      while (node != null) {
        rightTemp.next = new ListNode(node.data);
        rightTemp = rightTemp.next;
        node = node.next;
      }
    }

    // Recursively call the method for left and right halfs
    root.left = convertToBalancedBST(leftHalf);
    root.right = convertToBalancedBST(rightHalf);

    return root;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    ListNode node1 = new ListNode(1);
    node1.next = new ListNode(2);
    node1.next.next = new ListNode(3);
    node1.next.next.next = new ListNode(4);
    node1.next.next.next.next = new ListNode(5);

    TreeNode root1 = convertToBalancedBST(node1);
    preOrder(root1);
    System.out.println();

    // Example 2
    ListNode node2 = new ListNode(7);
    node2.next = new ListNode(11);
    node2.next.next = new ListNode(13);
    node2.next.next.next = new ListNode(20);
    node2.next.next.next.next = new ListNode(22);
    node2.next.next.next.next.next = new ListNode(41);

    TreeNode root2 = convertToBalancedBST(node2);
    preOrder(root2);
    System.out.println();
  }
}
3 2 1 5 4 
20 11 7 13 41 22

Код С ++ для перетворення відсортованого пов'язаного списку у збалансований BST

#include <iostream>
using namespace std;

// class representing node of a linked list
class ListNode {
  public:
  int data;
  ListNode *next;
  
  ListNode(int d) {
    data = d;
  }
};

// class representing node of a tree
class TreeNode {
  public:
  int data;
  TreeNode *left;
  TreeNode *right;
  
  TreeNode(int d) {
    data = d;
  }
};

// function to print the pre order traversal of a tree
void preOrder(TreeNode *root) {
  if (root != NULL) {
    cout<<root->data<<" ";
    preOrder(root->left);
    preOrder(root->right);
  }
}

TreeNode* convertToBalancedBST(ListNode *node) {
  // if the node is null, return null
  if (node == NULL) {
    return NULL;
  }
  
  // Count the number of nodes in the linked list
  ListNode *temp = node;
  int n = 0;
  while (temp != NULL) {
    n++;
    temp = temp->next;
  }
  
  if (n == 1) {
    return new TreeNode(node->data);
  }
  
  // First n/2 nodes contributes to the left subtree
  ListNode *leftHalf = new ListNode(node->data);
  ListNode *leftTemp = leftHalf;
  for (int i = 0; i < n/2 - 1; i++) {
    node = node->next;
    leftTemp->next = new ListNode(node->data);
    leftTemp = leftTemp->next;
  }
  
  node = node->next;
  // node is pointing to the middle element of the list
  // make this element as the root of the BST
  TreeNode *root = new TreeNode(node->data);
  
  // move node ahead
  node = node->next;
  
  // Remaining nodes form the right subtree of the BST
  ListNode *rightHalf = NULL;
  if (node != NULL) {
    rightHalf = new ListNode(node->data);
    ListNode *rightTemp = rightHalf;
    node = node->next;
    while (node != NULL) {
      rightTemp->next = new ListNode(node->data);
      rightTemp = rightTemp->next;
      node = node->next;
    }
  }
  
  // Recursively call the method for left and right halfs
  root->left = convertToBalancedBST(leftHalf);
  root->right = convertToBalancedBST(rightHalf);
  
  return root;
}

int main() {
  // Example 1
  ListNode *node1 = new ListNode(1);
  node1->next = new ListNode(2);
  node1->next->next = new ListNode(3);
  node1->next->next->next = new ListNode(4);
  node1->next->next->next->next = new ListNode(5);

  TreeNode *root1 = convertToBalancedBST(node1);
  preOrder(root1);
  cout<<endl;

  // Example 2
  ListNode *node2 = new ListNode(7);
  node2->next = new ListNode(11);
  node2->next->next = new ListNode(13);
  node2->next->next->next = new ListNode(20);
  node2->next->next->next->next = new ListNode(22);
  node2->next->next->next->next->next = new ListNode(41);

  TreeNode *root2 = convertToBalancedBST(node2);
  preOrder(root2);
  cout<<endl;
  
  return 0;
}
3 2 1 5 4 
20 11 7 13 41 22

Оптимальний підхід

Вищевказаний підхід можна оптимізувати, якщо ми будуємо дерево, починаючи від листових вузлів і до кореня дерева.
Ідея полягає в тому, щоб побудувати ліве піддерево, потім корінь, а потім праве піддерево і приєднати ці ліве та праве піддерево до кореня.

 1. Підрахуйте кількість вузлів у даному зв’язаному списку. Нехай це буде н.
 2. Потім повторіть кроки 3 - 5.
 3. Перші n / 2 вузли утворюють ліве піддерево, рекурсивно викликають кроки 3 - 5 для формування лівого піддерева з перших n / 2 вузлів.
 4. Наступний вузол після n / 2 вузлів утворює корінь BST.
 5. Решта вузлів з правого піддерева рекурсивно викликають кроки 3 - 5, щоб сформувати правильне піддерево з решти вузлів.
 6. Приєднайте ліве та праве піддерево з коренем.

Складність часу = О (п)
Складність простору = О (п), через рекурсію
де n - кількість вузлів у зв'язаному списку.

Код JAVA для перетворення відсортованого пов'язаного списку в збалансований BST

public class SortedLinkedListToBalancedBST {
  // class representing node of a linked list
  static class ListNode {
    int data;
    ListNode next;

    public ListNode(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  // class representing node of a tree
  static class TreeNode {
    int data;
    TreeNode left, right;

    public TreeNode(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  private static ListNode globalNode = null;

  // function to print the pre order traversal of a tree
  private static void preOrder(TreeNode root) {
    if (root != null) {
      System.out.print(root.data + " ");
      preOrder(root.left);
      preOrder(root.right);
    }
  }

  private static TreeNode convertToBalancedBST(ListNode node) {
    // Count the number of nodes in the list
    int n = 0;
    ListNode temp = node;
    while (temp != null) {
      n++;
      temp = temp.next;
    }

    // this to use the node by reference
    globalNode = node;
    return convertToBalancedBSTRecursive(n);
  }

  private static TreeNode convertToBalancedBSTRecursive(int n) {
    if (n <= 0) {
      return null;
    }

    // recursively construct the left subtree
    // left subtree contains n/2 nodes
    TreeNode leftSubTree = convertToBalancedBSTRecursive(n/2);

    // construct the root node
    TreeNode root = new TreeNode(globalNode.data);
    // move one step ahead
    globalNode = globalNode.next;

    // link the left subtree with root
    root.left = leftSubTree;

    // construct right subtree and link it with root
    // right subtree contains (n - n/2 - 1) nodes
    root.right = convertToBalancedBSTRecursive(n - n/2 - 1);

    // return the root
    return root;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    ListNode node1 = new ListNode(1);
    node1.next = new ListNode(2);
    node1.next.next = new ListNode(3);
    node1.next.next.next = new ListNode(4);
    node1.next.next.next.next = new ListNode(5);

    TreeNode root1 = convertToBalancedBST(node1);
    preOrder(root1);
    System.out.println();

    // Example 2
    ListNode node2 = new ListNode(7);
    node2.next = new ListNode(11);
    node2.next.next = new ListNode(13);
    node2.next.next.next = new ListNode(20);
    node2.next.next.next.next = new ListNode(22);
    node2.next.next.next.next.next = new ListNode(41);

    TreeNode root2 = convertToBalancedBST(node2);
    preOrder(root2);
    System.out.println();
  }
}
3 2 1 5 4 
20 11 7 13 41 22

Код С ++ для перетворення відсортованого пов'язаного списку у збалансований BST

#include <iostream>
using namespace std;

// class representing node of a linked list
class ListNode {
  public:
  int data;
  ListNode *next;
  
  ListNode(int d) {
    data = d;
  }
};

// class representing node of a tree
class TreeNode {
  public:
  int data;
  TreeNode *left;
  TreeNode *right;
  
  TreeNode(int d) {
    data = d;
  }
};

ListNode *globalNode = NULL;

// function to print the pre order traversal of a tree
void preOrder(TreeNode *root) {
  if (root != NULL) {
    cout<<root->data<<" ";
    preOrder(root->left);
    preOrder(root->right);
  }
}

TreeNode* convertToBalancedBSTRecursive(int n) {
  if (n <= 0) {
    return NULL;
  }
  
  // recursively construct the left subtree
  // left subtree contains n/2 nodes
  TreeNode *leftSubTree = convertToBalancedBSTRecursive(n/2);
  
  // construct the root node
  TreeNode *root = new TreeNode(globalNode->data);
  // move one step ahead
  globalNode = globalNode->next;
  
  // link the left subtree with root
  root->left = leftSubTree;
  
  // construct right subtree and link it with root
  // right subtree contains (n - n/2 - 1) nodes
  root->right = convertToBalancedBSTRecursive(n - n/2 - 1);
  
  // return the root
  return root;
}

TreeNode* convertToBalancedBST(ListNode *node) {
  // Count the number of nodes in the list
  int n = 0;
  ListNode *temp = node;
  while (temp != NULL) {
    n++;
    temp = temp->next;
  }
  
  globalNode = node;
  return convertToBalancedBSTRecursive(n);
}

int main() {
  // Example 1
  ListNode *node1 = new ListNode(1);
  node1->next = new ListNode(2);
  node1->next->next = new ListNode(3);
  node1->next->next->next = new ListNode(4);
  node1->next->next->next->next = new ListNode(5);

  TreeNode *root1 = convertToBalancedBST(node1);
  preOrder(root1);
  cout<<endl;

  // Example 2
  ListNode *node2 = new ListNode(7);
  node2->next = new ListNode(11);
  node2->next->next = new ListNode(13);
  node2->next->next->next = new ListNode(20);
  node2->next->next->next->next = new ListNode(22);
  node2->next->next->next->next->next = new ListNode(41);

  TreeNode *root2 = convertToBalancedBST(node2);
  preOrder(root2);
  cout<<endl;
  
  return 0;
}
3 2 1 5 4 
20 11 7 13 41 22

посилання